ITK aastaraamat

Juhtimine

IT Kolledži haldamiseks moodustati 2000. aastal mittetulunduslik organisatsioon Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA). 2013. aasta kevadel ühinesid Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusega Eesti Hariduse- ja Teaduse Andmesidevõrk EENet ning Tiigrihüppe Sihtasutus ja alates 1. maist 2013 on asutusel uus nimi – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). Läbi selle liitumise laienes oluliselt sihtasutuse tegevusmastaap. HITSA tegeleb IT hariduse toetamisega, IT ja tänapäevaste tehnoloogiate juurutamisega õppeprotsessis läbi kõikide haridustasemete – lasteaedadest ülikoolideni. Lisaks haldab ja arendab HITSA haridust toetavaid infosüsteeme ning vastavat taristut. HITSA juhatuse koosseis on järgmine:
 • Erki Urva, juhatuse esimees
 • Ene Koitla, juhatuse liige


IT Kolledži juhtimismudel on lame ja toimimise eripäraks on, et tugistruktuur (HITSA) toetab kõikide valdkondade arengut ning Kolledži juhtimine toimub pigem protsessipõhiselt.

 
Erinevate protsesside toimimist toetavad IT Kolledži Nõunike kogu ja IT Kolledži nõukogu.

Nõunike kogu liikmed
Nõunike kogu liikmed: Rein Kuusik, Agu Leinfeld, Kalle Tammemäe, Niilo Saard, IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa, Jürgo Preden, Varmo Vene

Nõunike kogu liikmed on:
 • Niilo Saard (nõunike kogu esimees), AS Fujitsu Services, direktor
 • Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, tegevjuht
 • Kalle Tammemäe, IT Kolledži endine rektor
 • Rein Kuusik, Tallinna Tehnikaülikooli Informaatikainstituudi direktor, professor
 • Varmo Vene, Tartu Ülikooli Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, professor
 • Jürgo Preden, Defendec OÜ, tehnikadirektor
 • Agu Leinfeld, Datel AS, tarkvaraarenduse direktor, IT Kolledži vilistlane

2013/2014 õppeaastal oli IT Kolledži nõukogu koosseisus:
 • Tiit Roosmaa, IT Kolledži rektor
 • Toomas Lepikult, IT Kolledži prorektor
 • Raili Reimer, HITSA esindaja
 • Kaido Kikkas, dotsent
 • Jaanus Pöial, dotsent
 • Teele Reede, IT Kolledži tudeng
 • Martin Leppik, IT Kolledži tudeng

Välishindamiste eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides. Välishindamisi koordineerib Eestis Kvaliteediagentuur leppides kõrgkooliga kokku välishindamise toimumise ajakava.

2012/2013 õppeaastal külastasid IT Kolledžit rahvusvahelised eksperdid, kes tutvusid varasemalt koostatud eneseanalüüsi raportiga ja vestlesid Kolledži töötajate, üliõpilaste, vilistlaste ja partneritega. Kõrgkooli tugevusena toodi välja tihedad sidemed huvigruppidega sh tööandjate, vilistlaste ja erialaliitudega, keda kaasatakse regulaarselt kõrgkooli arendustegevusse; samuti kaasaegne atraktiivne õpikeskkond, sh IKT alased ja haridustehnoloogilised ressursid.

11. septembril 2013 aastal võttis Eesti Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu vastu otsuse – akrediteerida Eesti Infotehnoloogia Kolledž seitsmeks aastaks ja omistada IT Kolledžile kvaliteedimärk, mis on tunnustuseks senise tegevuse eest ja näitab Kolledži suutlikkust anda kvaliteetset haridust. Hindamisotsusega saab tutvuda siin – http://ekka.archimedes.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine/hindamisaruanded.

2013/2014 õppeaastal läbis IT Kolledž edukalt veel teisegi hindamise – informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedihindamise, mille käigus tutvusid väliseksperdid Kolledži õppekavade analüüsiga ja pärast kohtumisi õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlastega andsid hinnangu Kolledži õppekavadele. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu kinnitas 5. veebruaril 2014 IT Kolledži hindamisaruande ja seega tunnustati IT Kolledži õppekavade kvaliteet nõuetele vastavaks. Õppekavagrupi hindamiseksperdid tunnustasid IT Kolledži kaasaja nõuetele vastavaid õpitingimusi, õppekavade praktilist suunitlust, orienteeritust tööturu vajadustele ja tihedaid sidemeid tööandjatega. EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu otsusega on võimalik tutvuda siin – http://ekka.archimedes.ee/uudised/korghariduse-hindamisnoukogu-5-veebruari-istungi-otsused.

IT Kolledž on nüüd esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavagrupi kvaliteedihindamise.