ITK aastaraamat

Tagasiside

2013/2014 õppeaastal toimusid tudengitele traditsioonilised ainemonitooringud sügis- ja kevadsemestri lõpus ja õpikeskkonna ning lõputööga seonduv küsitlus.

Õppetöö ja karjäärialase nõustamisega on rahul ligi 60% tudengitest ja keskmiseks hinnanguks oli 5-pallisel skaalal 3,8. Mõnevõrra on sellel õppeaastal vähenenud tudengite rahulolu õppetöö alase koormuse jaotusega (3,54) ja eelkõige rahulolematumad koormuse jaotusega õhtuse õppevormi tudengid. Tagasisideküsitluses oli välja toodud mitmeid kommentaare, mida saame arvestada õppeprotsessi paremaks muutmisel:

 • Õppekavaarenduses pöörata tähelepanu teise kursuse tudengite koormusele;
 • Eksamiaegade varasem planeerimine, korduseksamite sooritamine jne.

Nende ja veel mitmete küsitluses kajastatud probleemide lahendamisele pöörame saabuval sügissemestril kindlasti tähelepanu.

Tudengid on alati toonud välja tagasisideküsitlustes olulisi ettepanekuid seoses Kolledži infrastruktuuriga ja seekord jäid enam kõlama järgmised probleemid, ettepanekud:

 • .net arenduse jaoks peaks olema ka mingi server, mida kasutada (paljusid projekte ei ole võimalik enam oma arvutist jooksutada). Kindlasti tuleks kasuks kui igale tudengile eraldada väike VPS, php ja pythoni hostimise võimalusest ei piisa.
 • Mitmeid kommentaare oli wifi võimekuse kohta – avalik wifi võiks kiirem olla.
 • Rohkem võiks olla ruume, kus saaks õppida, rühmatööd teha, probleeme on ventilatsiooniga ja endiselt veel mõne auditooriumi toolidega.

Traditsiooniliselt küsime tudengitelt ka seda, millistesse tegevustesse nad tahavad olla kaasatud ja endiselt jäi kõlama eelkõige – õppekavaga seonduvad küsimused, tagasisideküsitlused ja õppemeetodite kasutamine. Üliõpilasesinduse tegemistega oldi üldjoontes rahul, kuid toodi välja ka ootusi tulevasele esindusele:

 • spordisündmusi, rohkem põnevaid üritusi;
 • rohkem üliõpilaste õiguste eest seismist;
 • olla rohkem nähtav.

Oluliseks osaks üliõpilaselus on võimalus osaleda õpingutel väliskõrgkoolides. Paraku ei saa paljud tudengid osaleda Erasmus vahetuses isikliku eluga seonduvatel põhjustel või tulenevalt töötamisest Eestis. Samas need tudengid, kes on saanud osaleda Erasmus vahetuses on väga rahul saadud kogemustega ja selle võib kokku võtta järgnevalt:

 • oluline on panna tudengeid mõtlema sellisele suurepärasele võimalusele.

Sellel aastal küsisime tudengitelt märksõnu, mis nende arvates iseloomustavad kõige paremini kolledžit ja tulemuste alusel on kavas kujundada IT Kolledži põhiväärtused. Tudengite hinnangul on Kolledž innovaatiline, kaasaegne, praktilisele õppele suunatud õppeasutus, kus on vastutulelikud õppejõud ja hubane õhkkond. Üldiste kommentaaridena toodi välja mõningad etteheited õppekavade kohta kuid on ka palju positiivset:

 • superkool!
 • …kuigi olen juba päris pikka aega IT valdkonnas töötanud siis üllatuslikult pole IT Kolledžis õppides kunagi igav hakanud

Õppeainete kohta avaldavad tudengid arvamust ainemonitooringus ja sel õppeaastal osutusid probleemsemaks mõningad sügissemestri õppeained, nagu füüsika, Windows Server administreerimine ja funktsionaalne ja loogiline programmeerimine. Nendes õppeainetes esilekerkinud probleemide lahendamiseks on ette võetud nii muudatusi õppekavas kui ka õppejõudude valikus.

Tudengite tagasiside alusel keskendus õppekavanõukogu sel õppeaastal eelkõige infosüsteemide analüüsi õppekavale. Õppekavas muudeti mitmete ainete paiknevust ja tõdeti vajadust keskenduda veel programmeerimisega seonduvate õppeainete eesmärkide täpsustamisele.

Oluliseks etapiks kõrgkoolis on lõpetamine ja seega ka lõpetajate hinnangud sellele protsessile. On hea meel tõdeda, et sellele küsitlusele saime tagasisidet 49% nüüdseks juba vilistlastlase staatuses tudengilt. Analoogselt eelmise aastaga oli keskmine hinnang lõputööga seonduvale protsessile 4,2 (5-pallisel skaalal). Lõputöö juhendajatele oli hinnang – 4,7 ja tudengite hinnang retsensiooni asjakohasusele oli 4,0. Lõpetajate ettepanekud olid järgmised:

 • Rohkem võiks rakendada meeskonnatöö vormi;
 • Kirjalike tööde juhendit võiks parandada.

Nende ja küsitluses toodud muude ettepanekute alusel saame lõputöödega seonduvasse protsessi viia sisse parandused.

Iga õppeaasta lõpus tunnustame tudengite hinnangute alusel parimaid õppejõude. Selle õppeaasta parimad õppejõud olid:

KRISTIINA HAKK – üks säravamaid õppejõude, kes hoolib sellest, et tudengid aru saaksid; on otstarbeka ajakasutusega, õiglane ja korrektne õppejõud.

Kristiina Hakk

Kristiina Hakk

Kristiina Hakki tunnustamine

Kristiina Hakki tunnustamine

KAIDO KIKKAS – õppejõud, kes andis suurepärast tagasisidet, kiitis tudengeid ja tema soovitatud raamatud ja filmid tasuks kindlasti läbi lugeda/vaadata.

Kaido Kikkas

Kaido Kikkas

Kaido Kikkase tunnustamine

Kaido Kikkase tunnustamine

Aasta õppejõud 2014 on MARGUS ERNITS

 • Super õppejõud!
 • Meeldis Marguse erialane professionaalsus, oskus juhtida tähelepanu olulistele ja elu lihtsustavatele pisidetailidele.
 • Leidis aega tegelemaks igaühega individuaalselt, seda nii praktikatundide ajal kui ka kirjatöödele tagasisidet andes.
 • Lahe linuxi guru

Margus Ernits

Margus Ernits

Margus Ernitsa tunnustamine

Margus Ernitsa tunnustamine

2013/2014 õppeaasta parim külalisõppejõud on ALAR KRIST.

 • Suurepäraselt ettevalmistatud õppematerjalid ja loengud; mõnus õpetamismeetod – algusest peale oli selge, kuhu välja jõuame ja oskas korraldada koostööd.

 

Kristiina Hakk, Kaido Kikkas, Margus Ernits
Kristiina Hakk, Kaido Kikkas, Margus Ernits

 

Lõpetuseks veel üks kommentaar tagasisideküsitlusest:

 

IT Kolledž on sõltuvusttekitavalt kasutajasõbralik koht. Koolist lahkudes tahaks, et kõik uksed avaneksid automaatselt ja ekraanid näitaksid päevaplaani.

Merle Varendi
Kvaliteedijuht