ITK aastaraamat

Ettevõttepraktika

IT Kolledži õppekavad loovad kõik eeldused selleks, et tudengitest saaks tööjõuturul nõutud ning hinnatud spetsialistid. Juba enne lõpetamist on tudeng praktika raames võimeline andma oma panuse ettevõtte või asutuse edukasse töösse.

IT Kolledžis moodustab kohustuslik ettevõttepraktika 15% õppekava mahust (27 EAP). Praktikat saab sooritada nelja kuu ulatuses kas ühes või mitmes ettevõttes. Selle aja jooksul on ettevõttel võimalik hinnata praktikandi võimeid ja sobivust ettevõttesse ning vastastikuse kokkuleppe alusel võib praktikaperiood jätkuda juba töösuhtena.

Enne praktikale asumist on tudengitel võimalik erinevate ettevõtetega tutvuda: IT Kolledž korraldab erinevate infotehnoloogia valdkonnas tegutsevate ettevõtete külastusi ja seminare, mille kaudu saadakse ülevaade ja kogutakse informatsiooni erialastest praktika- ning karjäärivõimalustest. Kuna Eestis on IT spetsialistide nõudlus väga suur ja parima tööjõuleidmine raskendatud, püüavad ettevõtted tulla tudengitele lähemale ning antud ettevõttekülastused ja seminarid on neile selleks hea võimalus.

Ettevõttepraktika otseseks eesmärgiks on õpingute käigus omandatud teoreetiliste oskuste rakendamine vahetus töökeskkonnas, kuid õppur peaks praktikale asudes silmas pidama ka oma kaugemat sihti – lõputöö kirjutamist ning kaitsmist IT Kolledži lõpetamisel. Ettevõttepraktika annab tänuväärse võimaluse koguda lähtematerjali oma lõputööle.

Tööandjate huvi IT Kolledži lõpetajate vastu kinnitab asjaolu, et nõudlus praktikantide järele on alati suurem kui kolledžil võimalus neid pakkuda. Ettevõtted saadavad praktikakoha pakkumisi kolledžisse pidevalt ja tudengitel on praktikakohtade valiku võimalus sageli väga suur.

Praktikaettevõteteks (ja hilisemateks tööandjateks) on enamus IT alajuhtivaid ettevõtteid. Sellel õppeaastal pakkusid tudengitele enim praktikakohti Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK), Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), Elion Ettevõtted AS, AS EMT, Swedbank, Telegrupp AS, Baltic Computer Systems AS, Nortal AS, Net Group OÜ, Santa Monica Network AS, Tieto Estonia AS jt.

Ettevõttepraktika on võimalik läbida ka välismaal. Erasmus programmiga on võimalik sooritada välispraktikat Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Lichtenstein, Norra, Türgi, Island). Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon, mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse õppuri õppekavale. Mitmed kolledži tudengid on juba seda võimalust kasutanud, sellel õppeaastal on enda välispraktikat sooritamas Portugalis administreerimise õppekava tudeng Kullo-Kalev Aru.