Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimine on osaks  IT Kolledži igapäevasest juhtimistegevusest ja arengu kavandamisest.
Kvaliteedijuhtimise kaudu tagab kõrgkool oma tegevuse vastavuse Eesti Vabariigi ja riiklike institutsioonide õigusaktides (Kõrgharidusstandard, Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised jt) sätestatule. IT Kolledži põhitaotluseks on kvaliteedile orienteeritud organisatsioonikultuur mille osaks on analüüside läbiviimine (akrediteerimine, kvaliteedihindamine jm) ja sellest tulenev pidev parendustegevus., mis seisneb arengu eesmärgistatuses (plan), protsesside juhtimises (do) pidevas tulemuste jälgimises (check) ja uute arengusuundade määratlemises (act).

Normdokumendid:

Õppetöö kvaliteet.
Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektori valimise kord