Arengukava

KINNITATUD
IT Kolledži Nõukogus
09.03.2010.a nr 3C-1/10-2
22.02.2011.a nr 3C-1/11-2
05.03.2012/3C-1/12-1

EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDŽI ARENGUKAVA

2011 – 2014

 

1. LÄHTEKOHAD
2. PÕHITAOTLUSED
3.STRATEEGILISED  EESMÄRGID  AASTATEKS 2011 – 2014
3.1  JUHTIMINE  JA  ARENDAMINE
3.2  ÕPPETEGEVUS
3.3  TÄIENDUSÕPE
3.4  TUGISTRUKTUUR
4. MAJANDUSTEGEVUS
Lisa 1 Koondindikaatorid
Lisa 2 Majandustulemused
 

 

1. LÄHTEKOHAD

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (edaspidi IT Kolledž) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (edaspidi EITSA) loodud ning hallatav eraõiguslik rakenduskõrgkool, mis alustas oma tegevust 1.septembril 2000.a.
IT Kolledži missiooniks on pakkuda regiooni parimat rakenduslikku IT-haridust sidudes kõrgtehnoloogilise oskusteabe infoühiskonna praktiliste vajadustega, olles selle arengu teljeks.
IT Kolledž lähtub oma tegevuse kavandamisel:

 1. Kõrgharidusstandardist, rakenduskõrgkooli seadusest, erakooli seadusest ja teistest riiklikest normdokumentidest, IT Kolledži põhikirjast ning muudest sisedokumentidest;
 2. Euroopa ja Eesti kõrgharidust mõjutavatest arengutest ja kokkulepetest: Bologna protsess, Lissaboni strateegia, Eesti Kõrghariduse strateegia jm;
 3. Koostööst Eesti ja välismaiste kõrgkoolidega ning kõrghariduse alal tegutsevate institutsioonidega;
 4. Tihedatest kontaktidest IT ja telekommunikatsiooni ettevõtetega ning organisatsioonidega;
 5. EITSA strateegilistest juhistest.

IT Kolledži arengukava on strateegiline dokument, mis määratleb arengusuunad ja prioriteedid aastateks 2011 – 2014. Arengukava lahutamatuks osaks on põhieesmärkidega seonduv koondindikaatorite tabel lisas 1. Arengukavast lähtuvad tegevuskavad kuuluvad iga-aastasele uuendamisele.

 

2. PÕHITAOTLUSED

IT Kolledži missiooni elluviimiseks tagatakse kvaliteetse, rahvusvaheliselt aktsepteeritud rakenduskõrghariduse pakkumine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi: IKT) spetsialistihariduse populariseerimine ühiskonnas ja IT Kolledži erialadel õppimise väärtustamine läbi taseme- ja täiendusõppe.

IT Kolledži jätkusuutliku arengu tagamiseks on struktuuriüksused ja valdkondade esindajad loova ja innovaatilise suhtumisega järgnevate põhitaotluste saavutamiseks:

 1. Rahvusvahelistumine ja koostöö Eesti ja välisriikide kõrgkoolidega IKT hariduse valdkonnas;
 2. Koostöö IKT valdkonna ettevõtete ja nende ühenduste ning avaliku sektoriga;
 3. Kaasaegsel tasemel õppe- ja materiaaltehniline baas;
 4. Optimaalne õppurkonna suurus;
 5. Motiveeritud, professionaalne liikmeskond (akadeemiline ja tugipersonal ning üliõpilased) ja kvaliteedile orienteeritud organisatsioonikultuur.

 

3. STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTATEKS 2011 – 2014

Põhitaotluste saavutamiseks ja nende seostamiseks IT Kolledži valdkondlike eesmärkidega on järgnevas maatriksis tähistatud „x-ga“ erinevate valdkondade seotus põhitaotluste saavutamisega.

Tabel 1 Põhitaotluste seotus valdkondadega

Valdkond Rahvusvahelistumine ja koostöö Eesti ja välisriikide kõrgkoolidega IKT hariduse valdkonnas Koostöö IKT valdkonna ettevõtete ja nende ühendustega ning avaliku sektoriga Kaasaegsel tasemel õppe- ja materiaal-tehniline baas Optimaalne õppurkonna suurus Motiveeritud, professionaalne liikmeskond, kvaliteedile orienteeritud organisatsioonikultuur
Õppetegevus (tasemeõpe) x x x x  
Täiendusõpe   x   x  
Arendustegevus x x x   x
Tugistruktuur x x x x x
– personal         x
– turundus x x   x x
– IT   x x    

NB! värvilisel taustal seotus põhitaotlusega tähendab valdkonna juhtivat rolli põhitaotluse saavutamisel

 

3.1. JUHTIMINE JA ARENDAMINE

IT Kolledži struktuur on madala hierarhilisusega tagamaks optimaalne toimimine ning paindlik töökorraldus ja kiire reageerimine muutustele.
IT Kolledžis õpib 2011 aasta 10.novembri seisuga 815 üliõpilast. IT Kolledži liikmeskonna moodustavad 10 korralist õppejõudu, rektor, õppeosakond ja valdkondade juhid. Tugifunktsioone (raamatupidamine, juriidiline nõustamine, personalitöö, IT, haldus jm) osutavad IT Kolledžile EITSA tugistruktuuriüksused. Korralistele õppejõududele lisaks on õppetöösse kaasatud keskmiselt 40 külalisõppejõudu, kelle hulgas on nii ülikoolide õppejõude, kui oma valdkonna professionaale ettevõtetest ja teistest organisatsioonidest. IT Kolledž kaasab oma juhtimistegevusse üliõpilasi läbi üliõpilasesinduse ja vilistlasi läbi erinevate otsustuskogude.
Arendustegevuse põhieesmärgiks on IT sektori ettevõtete tegevust toetavate ja konkurentsivõimet suurendavate rakenduslike uuringute teostamine, osalemine koostööprojektides ja rahvusvahelistumine.

struktuurijoonis

Joonis 1 IT Kolledži struktuur

Põhitaotluste tagamiseks on juhtimis- ja arendustegevusel järgmised eesmärgid:

 1. Rahvusvahelistumine
  1.1. Õppetöö läbiviimine inglise keeles;
  1.2. Aktiivne osalemine rahvusvahelistes vahetus- ja arendusprogrammides (Erasmus, jt.);
  1.3. Osalemine rahvusvaheliste (EURASHE- European Association of Institutions in Higher Education, EAIE- Europian Association for International Education jt) kõrghariduse organisatsioonide ja võrgustike töös.
 2. Partnerlus ja arendustegevus
  2.1. Osalemine Eesti (SA Rakenduskõrgkoolid, Kutsekoda jt) kõrghariduse organisatsioonide ning võrgustike töös;
  2.2. Stipendiumi- ja toetusprogrammi arendamine;
  2.3. Partnerlussuhete arendamine arvutiteaduste õppesuuna õppeasutustega;
  2.4. Koostöö IKT valdkonna ettevõtete ja teiste organisatsioonide sh sertifitseerimiskeskustega;
  2.5. Koostöö partnerülikoolide raamatukogudega;
  2.6. Toetada arendusprojektide algatamist ja neis osalemist.
 3. Kvaliteedijuhtimine
  3.1. IT Kolledži juhtimissüsteem on analüüsitud (protsessid ja nendevahelised seosed kirjeldatud) ja läbitud on institutsionaalne akrediteerimine;
  3.2. Juhtimise tulemuslikkuse tagamiseks on toimiv tagasiside süsteem.

 

3.2. ÕPPETEGEVUS

IT Kolledži õppekavaarenduse ja õppetegevuse põhieesmärgid tulenevad Eesti ühiskonna arenguvajadustest arvestades Euroopa Liidu kõrghariduse arengutrende. Õppetegevuse põhieesmärgid on:

 1. Koostöös Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusega (Kutsekoda) ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) tagatakse õppekavade vastavus muutustele IKT valdkonnas ja tööandjate ootustele lõpetajate pädevuste osas;
 2. Tagada õppekavade konstruktiivne sidusus;
 3. Korporatiivsete õppeprogrammide (CCNA/CCNP – CISCO võrguakadeemia, Microsoft, Oracle jt) tasakaalustatud integreerimine õppekavadega
 4. E-õppe toe (sh sisutootmise) suurendamine kõikides õppekavades ja e-kursuste kvaliteedi tagamine;
 5. Riikliku koolitustellimuse täitmine vastavalt lepingutele;
 6. Üliõpilaste väljalangevuse vähendamine (nõustamine, paindlik õppekorraldus, õppimist soodustavad õpetamis- ja hindamismeetodid);
 7. Elukestva õppe toetamine (sh VÕTA rakendamine).
 8. Õppe-, erialakirjanduse ja perioodika hankimine nii trükistena, elektroonilistel andmekandjatel kui ka digitaalraamatukogu juurdepääsuna.

 

3.3. TÄIENDUSÕPE

Elukestva õppe printsiibist lähtudes on IT Kolledži täiendusõpe suunatud eelkõige spetsialisti koolitustele säilitades reageerimisvõime koolitusturu hetkevajadustele millest tulenevad täiendusõppe eesmärgid on:

 1. Akadeemilise õppe seostamine täiendusõppega lähtudes erinevate sihtgruppide vajadustest;
 2. Spetsialistikoolituste mahu kasvatamine;
 3. Huvialakoolituste (robootika, avalikud loengud jm) läbiviimine erinevatele sihtgruppidele.

 

3.4. TUGISTRUKTUUR

Õppetegevuse, teadus- ja arendustöö sihipärase toimimise tagab tugistruktuur: IT Kolledži infrastruktuur, turundus ja personalitöö. Nende valdkondade eesmärgid toetavad Kolledži kui terviku arendustegevust.

3.4.1. IT Kolledži infrastruktuur

IT Kolledž asub kaasaegses õppehoones Mustamäel, kus on 3677m² kasulikku pinda. IT Kolledž peab vajalikuks olla juhtiv õppeasutus uudsete tehniliste lahenduste juurutamises ja kasutamises ja sellest tulenevalt on tehnilisele baasile esitatavad eesmärgid järgmised:

 1. IT Kolledži tehniline ja tarkvaraline baas
  1.1. IT Kolledži infotehnoloogilise infrastruktuuri funktsionaalsuse säilitamine, teadus- ja arendustegevuse huvidele vastavuse tagamine;
  1.2. IT Kolledž peab taotluslikuks olla juhtiv õppeasutus uudsete tehniliste lahenduste juurutamises ja kasutamises. Väärtustatakse eri platvormide ja operatsioonisüsteemide paljusust õppetööga seotud arvutites ja serverites ning kõrgekvaliteedilise traadita side olemasolu;
  1.3. IT Kolledžis kasutatakse litsentseeritud omanduslikku tarkvara (sh vajadusel selle tasuta prooviversioone) või vaba tarkvara. Tarkvara uuendatakse pidevalt, tagamaks õppetöö ajakohasus;
  1.4. Tagada infosüsteemide sidusus ja arendustegevus.

3.4.2. IT Kolledži turundus

 1. IT Kolledži välis- ja siseturunduse süsteemi toimimine
  1.1. IT Kolledži brändi arendamine arvestades erinevate sihtgruppidega;
  1.2. Ajakohase elektroonilise turunduskommunikatsiooni arendamine
 2. IT Kolledžisse sisseastujate arvu stabiilsuse säilitamine
  2.1. Õppekavade turunduse arendamine erinevatele sihtgruppidele (turgudele);
  2.2. IT alast kesk- ja kutseharidust andvatele õppeasutustele suunatud sihtturundus.

3.4.3. IT Kolledži personal

 1. Akadeemilise jätkusuutlikkuse tagamine
  1.1. Publitseerimise taseme tagamine vastavalt tulemusindikaatoritele;
  1.2. Akadeemilise personali optimaalse suuruse ja kvalifikatsioonitaseme tagamine;
  1.3. Külalisõppejõudude seotuse suurendamine ja uute õppejõudude mentorluse rakendamine ;
 2. Personali motiveeritus;
  2.1. Rahulolu-uuringute ja arenguvestluste süsteemsuse tagamine;
  2.2. Töötajate enesearengu ja koolitustel osalemise soodustamine;
  2.3. Kaasaegse töökeskkonna säilitamine.

 

4. MAJANDUSTEGEVUS

IT Kolledži majandustegevuse efektiivsuse tõstmiseks süvendatakse heaperemehelikku suhtumist ja vahendite ratsionaalset kasutamist, kulude kokkuhoidu koos eelarvevahendite sihipärase juhtimisega. IT Kolledži arenguks vajalikke täiendavaid vahendeid hangitakse läbi koostöösuhete ja partnerorganisatsioonide. Eelarve prognoosis arvestatakse riigieelarvest laekuvate koolitustellimuse vahenditega, õppemaksudega, täiendusõppest ja muudest projektidest lisanduvate vahenditega.

Tabel 2 IT Kolledži üliõpilaste arvu prognoos
Prognoosimisel on lähtutud õppurite proportsioonist riiigieelarvelistel ja riigieelarvevälistel õppekohtadel ning väljalangevusest 16%

  2010 2011 2012 2013 2014
Riigieelarvelised 361 450 443 442 431
sh I kursus 100 125 125 125 125
Riigieelarvevälised 406 376 390 403 403
sh I kursus 120 120 120 120 120
TULE programm   0 0 0 0
Kokku 767 826 833 845 834

IT Kolledži koolitustegevuse finantseerimise allikateks on riiklik koolitustellimus, õppemaks, osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes programmides ja projektides ning renditulu, täiendusõpe ja sponsortoetused. Tulude kujunemise prognoos on toodud tabelis 3

 

Tabel 3 IT Kolledži koolitustulude prognoos (tuhandetes eurodes)

Allikas 2010 2011 2012 2013 2014
Tulu 1662 1700 1740 1820 1915
sh riiklik koolitustellimus 799 850 920 990 1020
õppemaksud 550 520 490 480 480
täiendusõpe 77 80 80 95 95
muu tulu 236 250 250 255 320

 

Lisa 1 Koondindikaatorid

Lisa 2 Majandustulemused