Õppetöö kvaliteet

KINNITATUD
ITK Nõukogu poolt
26.02.2002

Õppetöö kvaliteedi tagamise süsteemi alused Eesti Infotehnoloogia Kolledžis

1. Õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtted

2. Õppetöö kvaliteedi hindamine

3. Õppetöö kvaliteedi tagamiseks kasutatavad vahendid

1. Õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtted.

1.1. Õppetöö eesmärk on tagada rahvusvaheliselt arvestatav haridustase, konkurentsivõime tööturul ning elukestvaks õppeks vajalikud oskused ja pädevused.

1.2. Õppetöös rakendatakse kaasaegseid õppemeetodeid ja kasutatakse kaasaegset õpikeskkonda.

1.3. Õppesüsteem on paindlik ja avatud ning arvestab ühiskonna, tööturu ja õppija vajadusi.

1.4. Õppetöö ja lõpetajate kõrge kvaliteet tagatakse vajalike eelduste loomise ning õppeprotsessis osalejate ja protsessi enda kvaliteedi pideva parandamisega.

1.5. Kvaliteedi parandamise mehhanismide rakendamisel lähtutakse tööandjatelt, lõpetajatelt ja teistelt kõrg- ning ülikoolidelt saadud tagasisidest, õppeprotsessi kvaliteedi hindamisest ning üliõpilaste edasijõudmise ja lõpetamise analüüsist.

2. Õppetöö kvaliteedi hindamine

Õppetöö kvaliteeti hinnatakse regulaarselt sise- ja välishindamiste kaudu, milleks on:

2.1. institutsionaalne hindamine;

2.2. pidev sisene õppetöö kvaliteedi hindamine, mille tulemused esitatakse aastaaruandes;

2.3. õpetamise ja ainekursuste hindamine üliõpilaste küsitluse alusel;

2.4. üliõpilaste edasijõudmise ja lõpetamise efektiivsuse analüüs erialati;

2.5. tööandjate hinnangute kokkuvõte õppekavade ja lõpetanute kvalifikatsiooni kohta;

2.6. lõpetanute hinnangute analüüs õppetöö kvaliteedi kohta.

3. Õppetöö kvaliteedi tagamiseks kasutatavad vahendid

3.1. Kvaliteetseks õppetööks vajalike eelduste loomine:

3.1.1. arengukava, ruumilise arengukava ja investeeringute programmi realiseerimine;

3.1.2. õpperuumide ja laborite ajakohane tehniline varustamine;

3.1.3. õppekirjandusega varustamine, õppevahendite koostamine;

3.1.4. virtuaalõppe ja -infokeskkonna arendamine.

3.2. Õppeprotsessis osalejate kvaliteedi tagamine:

3.2.1. vastuvõtutingimuste sätestamine ja üliõpilaste valimine;

3.2.2. õppejõu ametikoha taotlejatele nõuete kehtestamine, ametikoha taotlejate hindamine ja kohtade tähtajaline täitmine konkursi korras;

3.2.3. üliõpilaste ja õppejõudude välisvahetuse organiseerimine;

3.2.4 õppejõudude enesetäiendamine ja täienduskoolitus.

3.3. Õppeprotsessi kvaliteedi tagamine:

3.3.1. õppekavade arendamine (nende avamine, muutmine või sulgemine) arvestades hindajate soovitusi;

3.3.2. õppetöö ja eksamite pikaajaline planeerimine;

3.3.3. õppekava, tunniplaani, aineprogrammi, õppematerjalide ja -vahendite kätte-saadavuse tagamine;

3.3.4 üliõpilaste ning õppejõudude informeerimine ja nõustamine;

3.4. Motivatsioon kvaliteedi parandamiseks:

3.4.1. õppijate soov ja vajadus parandada oma võimet konkureerida tööturul või edasi õppida;

3.4.2. õppejõudude soov ja vajadus suurendada õpetatava eriala atraktiivsust ning suurendada lõpetajate võimet konkureerida tööturul või edasi õppida;

3.4.3. õppejõudude suhtes rakendatavad palga- ja personalipoliitilised otsused;

3.4.4. kõrgkoolide konkurents üliõpilaste pärast;

3.4.5. konkurents stipendiumite saamiseks;

3.4.6. konkurents üliõpilasvahetuses osalemiseks.