Nõunike kogu

EIK Nõunike kogu on asutatud 05.09.2003.
Nõunike kogu esimese koosseisu ja põhimääruse kinnitas EITSA nõukogu.

Liikmed:

Niilo Saard (nõunike kogu esimees), AKTORS OÜ Nõukogu esimees, ITL esindaja
Jüri Jõema, ITL-i tegevjuht
Erkki Leego, Hansson, Leego & Partner OÜ juhtivpartner
Rein Kuusik, Tallinna Tehnikaülikooli Informaatikainstituudi direktor, professor
Varmo Vene, Tartu Ülikooli Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, professor
Agu Leinfeld, AS Datel tehnoloogia- ja teenuste direktor, IT Kolledži vilistlane

 Nõunike kogu koos HITSA juhatuse esimehe Erki Urva ja kolledži rektori Tiit Roosmaaga.

 

Põhimäärus

Missioon

IT Kolledži Nõunike kogu (edaspidi Nõunike kogu) on ITK-d ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille moodustamise alused, töökorra, liikmete arvu, nende nimetamise korra ja volituste kestuse kinnitab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (edaspidi Sihtasutuse, HITSA) nõukogu.

 • TK Nõunike kogusse kuulub kuni 7 liiget, kes nimetatakse Sihtasutuse nõukogu poolt.
 • Nõunike kogu liikmete volituste kestvus on 3 aastat.
 • Nõunike kogu esimees valitakse Nõunike kogu liikmete poolt üheks aastaks.
 • Nõunike kogu istungid toimuvad vähemalt 2 korda aastas.
 • Erakorraline istung võidakse kokku kutsuda Nõunike kogu esimehe poolt, lähtudes vähemalt ühe kolmandiku Nõunike kogu liikmete ettepanekust, ITK nõukogu poolsest pöördumisest, muutustest ühiskonnas, (kõrgharidus)seadustikus, Kolledži tegevuses jms., mis vajavad kiiret reageerimist ja tingivad muutusi Kolledži poolt läbiviidava õppetöö sisus või vormis.
 • Nõunike kogu võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid, teeb ettepanekuid Sihtasutuse nõukogule (HITSA juhatuse kaudu) või ITK nõukogule Kolledži arengut ja õppekavu puudutavates küsimustes. Nõunike kogu lähtub otsuse vastuvõtmisel seadustest, käesolevast põhimäärusest, Kolledži põhikirjast ja teistest õigusaktidest.
 • Nõunike kogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt kaks kolmandikku Nõunike kogu liikmetest. Kolledži rektoril või ITK nõukogu esindajal on õigus osaleda Nõunike kogu istungitel.
 • Nõunike kogu istungid protokollitakse.
 • Nõunike kogu tehnilise teenindamise tagab Kolledž.
 • Nõunike kogu õigused:
  – saada igakülgset infot ITK õppekavadest, õppekorraldusest, siseanalüüsist, ITK nõukogu tegevusest jms.
  – saada ITK-st ruume ja tehnikat korraliste istungite läbiviimiseks,
  – kogu esindajal osaleda ITK nõukogu istungitel sõnaõigusega.

Ajaloost

IT Kolledži Nõunike kogu moodustati 5. septembril 2003. aastal EITSA Nõukogu erakorralise koosoleku otsusena järgmises koosseisus:
Rein Kuusik (TTÜ), Tiit Roosmaa (TÜ), Tanel Tammet (TTÜ), Antti Andreimann (IT Kolledži vilistlane), Niilo Saard (ITL), Andres Käärik (Eesti Telekom) ja Gustav Poola (Artec Group).

Alates 06.11.2013 kuulub IT Kolledži Nõunike kogusse ITL-i esindajana Jüri Jõema.