TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Dora Pluss 1.1. taotlusvoor

Dora Pluss tegevus 1.1.: Lühiajalise õpirände toetuse taotlusvoor põhikohaga õppejõududele

Toetust on võimalik taotleda kuni 30 kalendripäeva kestvateks välislähetusteks, mille eesmärgiks on osavõtt rahvusvahelisest erialasest konverentsist, seminarist või kursusest. Toetatakse ka lühiajalisi õppe- ja teadustööga seotud välisvisiite (sh raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, välitöödel osalemine, konsultatsioonid). Õpiränne peab toimuma enne 31. augustit 2017.

Toetust võivad taotleda on IT Kolledži põhikohaga õppejõud, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmise päevast möödas rohkem kui 5 aastat.

Toetuse suurus

Lühiajalise õpirände kulude katmiseks saab taotleda päevaraha (32 eurot päeva kohta) ning standardiseeritud ühikuhindade alusel hüvitatavat sõidutoetust ja majutustoetust. Vajadusel hüvitatakse kulupõhiselt üritusel osalemise tasu.

Maksimaalne toetuse suurus on 2000 eurot ühe lähetuse kohta.

Toetuse suuruse arvutamise põhimõtted leiab siit.

Taotlemisprotsess

Enne õpirännet edastab IT Kolledž heakskiidetud stipendiaatide andmed sihtasutusele Archimedes aprilli 10-ndaks kuupäevaks. Sihtasutus võtab stipendiaatidega ühendust ning stipendiaat täidab taotlussüsteemis (www.archimedes.ee/taotlused), õpirände andmiku ning esitab vajalikud õpirände dokumendid:

  • ürituse programm või individuaalse töö plaan;
  • üritusele registreerumise kinnitus või kutse;
  • ürituse osavõtutasu arve või tõendav dokument.

Peale esitatud dokumentide läbi vaatamist koostab SA Archimedes kontaktisik toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestava lepingu. Toetuse ettemakse tehakse peale lepingu sõlmimist.

Peale õpirännet tuleb sihtasutusele esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid:

  • vastuvõtva asutuse või ürituse korraldaja ametlik kinnituskirja originaal (kui vajate sarnast dokumenti ka enda jaoks, siis küsige duplikaat);
  • muud vajalikud dokumendid.

IT Kolledži taotlusvoor

Toetuse taotlus IT Kolledži sisemises taotlusvoorus tuleb esitada 9. aprilliks 2017 meiliaadressile Riina.Tallo@itcollege.ee.

Õppejõud võib taotleda toetust rohkemale kui ühele õpirändele. Iga õpiränne (eraldiseisev sisuline tegevus) tuleb vormistada eraldi taotlusena. Stipendiaatide valikul lähtub IT Kolledž:

  • taotluse võrdsest jaotumisest huviliste vahel;
  • õpirände eesmärkide sisulisest kokkulangevusest IT Kolledži õppekavade fookustega.

Taotlus tuleb esitada etteantud vormil, mille leiab siit.

Teavitus

Dora Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Nii toetuse saajatel kui kõrgkoolidel on kohustus viidata Euroopa Regionaalarengu Fondi Dora Pluss programmi toetuse kasutamisele. Näiteks lisada välislähetusega seotud artiklitele ja ettekande slaididele Euroopa Regionaalarengu Fondi ja SA Archimedese logod või viidata tekstisiseselt toetusele (näiteks „Artikli ilmumist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”).

Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil http://www.struktuurifondid.ee/nouded-avalikustamisele/.

Küsimuste korral palun pöörduge Riina Tallo poole (Riina.Tallo@itcollege.ee, Õppeosakond)