Strateegia

Visioon

Aastal 2020 on IT Kolledž rahvusvaheliselt tunnustatud innovaatiline, infoühiskonna arengut toetav kõrgkool, mis pakub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas rakenduskõrgharidust, täiendus- ja ümberõpet ning teostab rakendusuuringuid.

Missioon

IT Kolledži missiooniks on toetada Eesti ühiskonna jätkusuutlikku arengut, pakkudes rahvusvaheliselt tunnustatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast rakenduslikku kõrgharidust.

 

Põhiväärtused

E ettevõtlik Kolledži liikmeskond väärtustab ettevõtlikkust, on teadlik ettevõtlusega seonduvast ja avatud uutele ideedele, osates märgata võimalusi, analüüsida ideede teostatavust lähtuvalt huvigruppide vajadustest
I isikupärane

Kolledži liikmeskond väärtustab organisatsiooni ja oma loomingu isikupära, on oma eesmärkides veendunud ja julgeb  vajadusel eristuda

K koostööaldis Kolledži liikmeskond hoiab ennast kursis valdkonna arenguga, kaasates erinevaid huvigruppe uute ideede rakendamisse ja väärtustab parimate praktikute kogemusi