Praktikabörs

Informatsioon ettevõtetele ja asutustele

IT Kolledži (EIK) praktikabörsi eesmärgiks on ühildada EIK tudengite akadeemilised eesmärgid IT-tööstuse vajadustega ning pakkuda tudengitele võimalus omandada EIK akadeemilistele nõudmistele vastavat praktilist kogemust töökohas.

Praktika on IT Kolledži õppekavade kohustuslik osa. Reeglina sooritatakse praktika peale viiendat semestrit kestvusega 17 nädalat täiskoormust, kuid tudeng võib praktikale asuda juba ka varem, kui on täidetud praktikale asumise tingimused. Tudeng kogub praktika käigus väärtuslikku töökogemust ning saab ettekujutuse võimalustest ja kohustustest, mis teda peale rakendusliku kõrgharidusõppe lõpetamist töökohas ootavad.

Sobivad töökohad praktikaks

EIK soovib tudengitele pakkuda praktikavõimalusi, mis on seotud otseselt nende poolt õpitava erialaga ning nende tulevaste tööülesannetega. Praktikabörsil vahendatakse kõigi ettevõtete ja asutuste töökohti, mis vastavad EIK praktikajuhendile.

Praktikakohana sobivad EIK tudengile nii riigi kui erasektori asutused ja ettevõtted, mille tegevuse hulka kuuluvad programmeerimine, süsteemianalüüs, telekommunikatsiooni või IT-teenuse väljatöötamine, tarkvara arendus, veebidisain ja -haldus, võrgu- või andmebaaside haldamine, andmeturve rakendused või mõni muu rakendus, mille rõhuasetus on IT-süsteemidel. Rutiinsed tööd nagu arvutioperaatori töö, andmesisestus ning arvutite müük ja hooldus ei ole sobivad praktikaks. Praktikaks sobivad ka ülalloetletud tööülesandeid sisaldavad projektid, milles praktikandi ülesanded on täpselt defineeritud ning ajaliselt piiratud.

Sobivad tööülesanded:

IT süsteemide arenduse õppekava

 • andmebaasi arendusprojektis osalemine;
 • infosüsteemi arendusprojektis osalemine;
 • tarkvara arendusprojektis osalemine;
 • veebirakenduse arendusprojektis osalemine;
 • hajussüsteemi projekteerimine ja ehitamine;
 • reaalajasüsteemi projekteerimine ja ehitamine;
 • muu IT-süsteemide arenduse eriala õppekava raames läbitud õppeaine teemal.

IT süsteemide administreerimise õppekava

 • IT ifrastruktuuri teenuste administreerimine;
 • arvutivõrgu või sidesüsteemi administreerimine;
 • operatsioonisüsteemi administreerimine;
 • andmebaasisüsteemi administreerimine;
 • andmeturbe lahenduste administreerimine;
 • kontoritarkvara ja muu ettevõttes kasutatava tarkvara konfigureerimine;
 • infosüsteemide kaitse, seire ja käideldavause tagamine;
 • muu IT-süsteemide administreerimise eriala õppekava raames läbitud õppeaine teemal.

Infosüsteemide analüüsi õppekava

 • süsteemianalüüsis osalemine;
 • süsteemide disainis osalemine;
 • süsteemi arhitektuuri loomises osalemine.

Tehnosuhtluse õppekava

 • toodete kasutusjuhendite kirjutamine ja tõlkimine;
 • tootekataloogide kirjutamine ja tõlkimine;
 • tehniliste tekstide kirjutamine ja tõlkimine;
 • veebilehe kasutajaliidese kujundamine;
 • reklaammaterjalide koostamine;
 • kasutajaliidese disainimine ja lokaliseerimine;
 • äri- ja IT protsesside integreerimine;
 • hankedokumentatsioonide ja pakkumiste koostamine ettevõttes;
 • spetsiifilise IT-terminoloogia ja -sisu vahendamine, esitlemine, koolitamine teenuste kasutajatele (support, helpdesk);
 • muu Tehnosuhtluse eriala õppekava raames läbitud õppeaine teemal.

Eesmärgid

IT Kolledži õppekavade arendused peavad looma eeldused selleks, et meie tudengitest saaks tööjõuturul nõutud ning hinnatud spetsialistid. Kuid juba enne lõpetamist on meie tudeng praktika raames võimeline andma oma panuse ettevõtte või asutuse edukasse töösse.

Tulu ettevõttele

Võttes arvesse haritud IT-spetsialistide nappust tööjõuturul ning personali värbamise ja koolitusega seotud kulusid, on praktika suurepärane võimalus

 • tööjõu värbamiseks juba väga varases staadiumis;
 • tööjõu leidmiseks nii lühemaajalisteks kui pikemaajalisteks projektideks;
 • uue personali värbamisega seotud kulutuste vähendamiseks;
 • personali väljaõppe- ja koolituskulude kokkuhoiuks.

Praktika pakub ettevõttele võimalust astuda varakult kontakti andekate tudengitega, et leida nende hulgast potentsiaalseid tulevasi töötajaid. Igale praktikakohale toimub konkurss, mille käigus ettevõte saab ülevaate praktikakohast huvitatud tudengitest.

Praktika loob ettevõttele võimaluse jälgida praktikandi oskusi ning sobivust meeskonda. Juhul, kui ettevõte soovib osaleda praktikandi kui tulevase töötaja edasises väljaõppes on koostöös EIK-ga võimalik parandada puudujääke tudengi oskustes ning suunata tema edasist arengut.

EIK saab praktikandi kaudu otsest tagasisidet ettevõtete tegelikest vajadustest, õppekavade sobivusest ning praktilisusest. Saadud info alusel suudab EIK end täpsemini ja kiiresti häälestada muudatustele IT-tööjõuturul.

Tudengi huvi läbida edukas praktika

Tudengi põhilised eesmärgid praktika vältel on:

 • koguda töökogemust õpitaval erialal või sellega lähedalt seotud alal,
 • koguda ainepunkte,
 • arendada nii professionaalseid oskusi kui oma võimeid ja isikuomadusi.

Praktikakoha leidmiseks viib tudeng end kurssi tööturuga, teeb valiku sobivate ettevõtete hulgas, omandab kogemusi kohale kandideerimiseks (avaldus, intervjuu). Praktika käigus õpib tudeng tähtaegadest kinni pidama, saab praktilise kogemuse meeskonnatöös, kinnistab tehnilist kirjaoskust, õpib vastutama töötulemuste eest. Lisaks sellele saab ta ettekujutuse organisatsiooni struktuurist, selle toimemehhanismidest ja loob erialaseid kontakte IT-alal.

Selleks, et saada praktika eest arvestatud ainepunktid, tuleb tudengil täita praktikaga seotud nõuded. Kolledži praktika spetsialist hindab praktika vältel praktika dokumentatsiooni esitamist ja praktika lõppedes hindab praktika komisjon lõpparuande kaitsmist ning võtab arvesse ettevõtte hinnangu praktikandile ja tema tehtud tööle.

Eduka praktika eeldused

Praktikakeskkond ning praktikandi tööülesanded peavad vastama tudengi oskustele ja võimetele ning EIK poolt praktikajuhendiga määratud tingimustele. Mida selgemad on ettevõttes ettekujutused praktikandi funktsiooni(de)st ning tööülesannetest, tema õigustest ning kohustustest, seda edukamalt kulgeb tudengi praktika. Ettevõte peab arvestama, et praktika vältel kulub tudengil iseseisva töö kõrval aega ka vaatlemiseks ehk info kogumiseks ning töö käigus õppimiseks.

Juhendamine

Ettevõte peab tagama tudengile kogu praktika vältel kontaktisiku e. praktikakoha juhendaja olemasolu. Tööülesannete täitmiseks vajalik juhendamine on vältimatu nende ülesannete puhul, kus tudengil puudub väljaõpe (näit õppekava ei kata praktikakohas kasutatavaid süsteeme jne). Töötada kogenud praktiku käe all väljaspool akadeemilist keskkonda on igale tudengile hindamatu kogemus.

Tasustamine

Arvestades IT spetsialistide nappust tööjõuturul soovitab EIK tõsiselt kaaluda tudengi töö tasustamise võimalust. Töö tasustamises lepib ettevõte praktikandiga kokku eraldi.

Praktikavõimalus teie ettevõttes või asutuses

Kui Teie ettevõttel on huvi ning võimalus pakkuda EIK tudengitele praktikakohti, siis palume Teie personalijuhil meiega kontakti võtta. Kindla praktikakoha pakkumisel võib kohe täita Praktikakoha kirjelduse või saata kujundatud praktikakoha kuulutuse EIK praktika spetsialistile. Kõigile praktikaga seotud küsimustele oleme lahkesti valmis vastama.

Vaadake ka:

Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppekavad