Kaugõpe

Kaugõppes on võimalik õppida õppekavadel IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. Kaugõpe on orienteeritud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada kõrghariduse töö/pere kõrvalt ning/või kes elavad Tallinnast kaugemal ja kelle iganädalane auditoorses õppetöös osalemine oleks raskendatud. Analoogselt päeva- ja õhtuõppega on ka kaugõppes võimalik õppida täiskoormusega, osakoormusega või eksternõppes. Õpingute maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP, ing. k. ECTS). Õppekava nominaalkestus on 3 aastat; kaugõppe arvestuslik õppeaeg on 4 aastat (tulenevalt täiskoormuse nõude miinimummäärast (75% nominaalkoormusest)) ehk õppekava ained on jaotatud 8-le semestrile, millest lähtuvalt koostatakse ka tunniplaan.

NB! Kõrgharidusreformist tulenevalt 2013/2014 õa.-st kehtivate õppimistingimustega on võimalik tutvuda siin…

Kaugõppes moodustab auditoorne õppetöö kuni 25% õppeaine mahust. Oluline osakaal (vähemalt 75%) on tudengi iseseisval õppel, mille toetamiseks on õppekava ainekursused viidud e-õppe vormi ning õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas. Valdavalt toimub õppejõu ja üliõpilaste suhtlemine e-õppe keskkonna/elektroonsete kanalite kaudu. Auditoorse õppetöö õppesessioonid on vähemalt kord kuus pikkusega kolm päeva (reede, laupäev, pühapäev).

Õpingute edukaks läbimiseks kaugõppe vormis on vajalik tugev enesedistsipliin ja enesemotiveerimise oskus.

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalustega saab tutvuda siin…

Vastuvõtt kaugõppesse:

Kaugõppesse kandideerimise eeldus on keskharidus. Riigieksamid ei ole nõutud, kuid matemaatika ja/või eesti keele riigieksami tulemus annab sisseastumisel kuni ühe lisapunkti. Vaata lähemalt sisseastumistingimuste ja nõutud dokumentide kohta…

Kandideerimisavalduste esitamine toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS, kus kõik kandidaadid täidavad sisseastumisavalduse. Kui kandideerimiseks vajalikud andmed on riiklikes registrites olemas (alates 2004. aastast), saab SAIS-is avalduse esitada ilma IT Kolledžisse kohapeale tulemata. Kohapeale esitab kandidaat vaid need dokumendid, mis SAIS-is avaldusel ei kajastu (vt. lisaks avalduse esitamisest SAIS-is).

1. – 2. september 2016 – kandideerimisavalduste esitamine ainult SAIS-is;
3. – 7. september 2016 (k.a pühapäeval) – kandideerimisavalduste esitamine SAIS-is ja IT Kolledžis kohapeal (ruum 222, kell 10.00-16.00).