Vastuvõtt

Sisseastumine täis- ja osakoormusega õppesse
Eksternõpe
Ennistamine
Külalisüliõpilased

2016/2017 õa sisseastumine täis- ja osakoormusega õppesse
(päevane õpe, õhtune õpe, kaugõpe)

Alates 2013/2014 õppeaasta vastuvõtust kehtivad kõrgkoolidesse sisseastujatele uued reeglid: kõrgharidusreformist tulenevalt kandideerivad kõik täiskoormusega õppe valinud IT Kolledžisse sisseastujad riigifinantseeritavale (tasuta) õppekohale (va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppekohal õppinud ning ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima samal kõrgharidusastmel tasuta õppekohal). Osakoormusega õpe on tasuline. Kõrgharidusreformist saab täpsemalt lugeda siit.

Vastuvõtu eeldused:

 • Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

Vastuvõtu pingerea moodustamise aluseks on (kutse)keskharidustunnistuselt järgmiste õppeainete hinnete keskmine jagatuna kahega:

 • eesti keel;
 • inglise keel (või seda asendav A-võõrkeel);
 • matemaatika (nii kitsas, lai kui enne 2014. aastat sooritatud);
 • füüsika.

Täiendavad konkursipunktid:

 • laia matemaatika riigieksami (võrdsustatud varasematel aastatel sooritatud matemaatika riigieksamiga) positiivne tulemus jagatakse 100-ga ja liidetakse konkursipunktidele (riigieksam ei ole sisseastumisel nõutud);
 • eesti keele (või eesti keel teise keelena) riigieksami positiivne tulemus jagatakse sajaga ja liidetakse konkursipunktidele (riigieksam ei ole sisseastumisel nõutud);
 • gümnaasiumi astmes üleriigilisel koolinoorte matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil I-X koha saanud, gümnaasiumi astmes rahvusvahelisel matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil osalenud, gümnaasiumi medaliga lõpetanud, üleriigilisel infotehnoloogia kutsemeistrivõistlusel Noor Meister või küberkaitsevõistlustel Küberolümpia või Küberpähkel I-III koha saanud üliõpilaskandidaadile liidetakse konkursipunktide summale 1 punkt;
 • peale avalduste esitamise perioodi lõppu on võimalik sooritada IT-alaste pädevuste test (eeldab eelnevat IT-alast (töö)kogemust). Test koosneb valikvastustest ja positiivselt sooritavad selle kandidaadid, kellel on vähemalt 30% õigeid vastuseid. Testist läbisaanutele lisatakse konkursipunktide summale kuni 1 punkt (testitulemus jagatakse sajaga). Kolm esimest testi kõrgeimale tulemusele sooritanut pääsevad õppima pingereaväliselt.

IT Kolledžisse kandideerimine toimub sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu. Vt lisaks avalduse esitamisest SAIS-is.
Sisseastumisdokumendid (esitatakse juhul, kui SAIS-is ei ole võimalik avaldust esitada):

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • keskharidust tõendav dokument, sh. hinneteleht (originaal või notariaalselt/dokumendi väljastanud õppeasutuse poolt/kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud koopia);
 • (laia) matemaatika ja/või eesti keele riigieksami sooritanud üliõpilaskandidaat esitab lisaks riigieksamitunnistuse;
 • 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
 • nime muutmist tõendav dokument juhul, kui (kutse)keskharidustunnistusel ei kajastu isikukood;
 • ID-kaart või pass.

Kui keskharidust tõendav tunnistus on kadunud või hävinud, on vajalik taotleda lõpetatud koolist tunnistuse duplikaat. Juhul, kui kandidaadil ei ole võimalik esitada keskharidust tõendavat dokumenti, võib erandkorras esitada kõrgemat haridustaset tõendava dokumendi, kuid sellisel juhul ei arvestata teda pingeritta ning kandidaat saab võimaluse õppima asumiseks üksnes vabade õppekohtade olemasolul dokumentide esitamise järjekorras.

Lisaks:

 • gümnaasiumi astmes üleriigilisel või rahvusvahelisel koolinoorte matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil osalenud üliõpilaskandidaat esitab lisaks tunnistuse olümpiaadil osalemise kohta;
 • üleriigilisel infotehnoloogia kutsemeistrivõistlusel Noor Meister või küberkaitsevõistlustel Küberolümpia või Küberpähkel I-III koha saanud üliõpilaskandidaat esitab tunnistuse võistlusel osalemise kohta;
 • välisriigis kooli lõpetanud üliõpilaskandidaat: Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus, Koidula 13A, Tallinn, tel 6979 214) kirjalik hinnang välismaal väljastatud haridusdokumendi kohta.

 

Eksternõpe

Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • keskharidust tõendav dokument;
 • 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
 • ID-kaart või pass.

 

Ennistamine

Vastuvõtu tingimus:

endine IT Kolledži üliõpilane on kogunud vähemalt 60 EAP, mis on arvestatavad IT Kolledži õppekava osana.

Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • prorektori nimele vabas vormis kirjalik avaldus eelnevate õpisoorituste arvestamiseks;
 • ID-kaart või pass.

 

Külalisüliõpilased

Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • tõend teises kõrgkoolis õppimise kohta;
 • 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
 • ID-kaart või pass.

Eesti Infotehnoloogia Kolledžil on sõlmitud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga koostöölepingud, mille alusel on TTÜ infotehnoloogia teaduskonna ja TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna tudengitel võimalus läbida IT Kolledžis külalisüliõpilasena õppeaineid ilma nende eest tasumata (vabade õppekohtade olemasolul). Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • ülikooli suunamisleht;
 • 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
 • ID-kaart või pass.