Vastuvõtueeskiri kuni 2016/2017 õa

Eesti Infotehnoloogia Kolledži vastuvõtueeskiri

 

1. Üldsätted
2. Vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele
3. Vastuvõtt ingliskeelsele õppekavale 
4. Vastuvõtt eksternõppesse
5. Ennistamine
6. Akadeemiline liikumine
7. Rakendussätted

 

1. Üldsätted    

1.1. Eesti Infotehnoloogia Kolledžisse (edaspidi IT Kolledž) võetakse rakenduskõrgharidusõppesse vastu Eesti Vabariigi kodanikke ja välismaalasi.
1.2. Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras täis- ja osakoormusega õppesse. Õppetöö kvaliteedi kindlustamiseks olemasolevate ressursside mahu juures toimub vastuvõtt paremusjärjestuse alusel käesolevas eeskirjas toodud tingimustel.
1.3. Avaldusi IT Kolledžisse sisseastumiseks võib esitada aastaringselt.
1.4. Õppurite vastuvõtu arvulise eesmärgi õppeaastaks kinnitab IT Kolledži nõukogu hiljemalt 15. juuniks.
1.5. Vastuvõtu kalendergraafiku ja vastuvõttu korraldava vastuvõtukomisjoni kinnitab IT Kolledži rektor 6 kuud enne sisseastumisperioodi algust.
1.6. Vastuvõtukomisjon lahendab kõik vastuvõtuga seotud küsimused, mis pole antud eeskirjaga reguleeritud.
1.7. Kandideerimine toimub sisseastumise infosüsteemis (edaspidi SAISDreamApply) või esitades dokumendid isiklikult või volitatud isiku kaudu IT Kolledžisse (Raja 4C, Tallinn). Ingliskeelsele õppekavale kandideerimisel esitab välisüliõpilaskandidaat avalduse vastavas kandideerimiskeskkonnas.
1.8. Vastuvõetute nimekirja kinnitab vastuvõtukomisjon ning see avaldatakse IT Kolledži kodulehel hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast avalduste esitamise tähtaja möödumist. Vastuvõtukomisjoni otsus edastatakse kandidaadile vastavas kandideerimiskeskkonnas ja e-kirja teel. Posti teel edastatakse otsus tudengikandidaadi vastavasisulise avalduse korral.
1.9. Vastuvõetu on kohustatud kinnitama õppima asumist IT Kolledžis, registreerudes õppetööle vastavas kandideerimiskeskkonnas; tasulisse õppesse vastuvõetu sõlmib lisaks õppeteenuslepingu.
1.10. Vastuvõetuks mitteosutunud kandidaadid moodustavad reservi.
1.11. Kui vastuvõetu ei ole määratud tähtajaks kinnitanud õppima asumist IT Kolledžis, võib vabaksjäänud õppekoha täita järgmise kandidaadiga reservist.

1.11.1. Õppekoha vabanemisel saadetakse vastuvõtuteatis pingereas järgmisele üliõpilaskandidaadile, kellelt oodatakse õppetööle registreerumist vastavalt kandideerimiskeskkonnas märgitud tähtajale.

1.12. Üliõpilaseks immatrikuleeritakse rektori käskkirjaga.
1.13. Välisüliõpilaseks immatrikuleerimise eelduseks on kehtiva Eesti elamisloa olemasolu (va Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikel).
1.14. IT Kolledžil on õigus enne immatrikuleerimist või eksterniks kinnitamist nõuda endiselt õppurilt rahaliste kohustuste täitmist IT Kolledži ees, kui sellised rahalised kohustused on tekkinud seoses IT Kolledžis varem õppuriks olemisega.

üles

2. Vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele

2.1. Vastuvõtu eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus. Välismaal väljastatud haridusdokumendi tunnustamise otsustab vastuvõtukomisjon, lähtudes Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus, Koidula 13A, Tallinn) hinnangust ja soovitustest.
2.2. Välismaal väljastatud haridusdokumendi hinded ja sooritatud eksamite tulemused viib Eestis kasutatava süsteemiga vastavusse IT Kolledži vastuvõtukomisjon.
2.3. Vastuvõtu pingerea moodustamise aluseks on (kutse)keskharidustunnistuselt järgmiste õppeainete hinnete keskmine jagatuna kahega: eesti keel, inglise keel (või seda asendav A-võõrkeel), matemaatika (nii kitsas, lai kui enne 2014. aastat sooritatud) ja füüsika.

2.3.1. Isikud, kellel ei ole võimalik esitada keskharidust tõendavat dokumenti, võivad erandkorras esitada kõrgemat haridustaset tõendava dokumendi, kuid neid ei arvestata pingeritta ning saavad võimaluse õppima asumiseks üksnes vabade kohtade olemasolul dokumentide esitamise järjekorras.

2.4. Täiendavaid konkursipunkte arvestatakse järgnevalt:

2.4.1. laia matemaatika riigieksami (võrdsustatud varasematel aastatel sooritatud matemaatika riigieksamiga) positiivne tulemus jagatakse sajaga ja liidetakse konkursipunktidele;
2.4.2. eesti keele (või eesti keel teise keelena) riigieksami positiivne tulemus jagatakse sajaga ja liidetakse konkursipunktidele;
2.4.3. gümnaasiumi astmes üleriigilisel koolinoorte matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil I-X koha saanud, gümnaasiumi astmes rahvusvahelisel matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil osalenud, gümnaasiumi medaliga lõpetanud, üleriigilisel infotehnoloogia kutsemeistrivõistlusel Noor Meister või küberkaitsevõistlustel Küberolümpia või Küberpähkel I-III koha saanud üliõpilaskandidaadile liidetakse konkursipunktide summale 1 punkt;
2.4.4. peale avalduste esitamise perioodi lõppu on soovijatel võimalik sooritada IT-alaste pädevuste test (suunatud eelkõige IT-alase töökogemusega üliõpilaskandidaatidele). Tasemetesti positiivselt (vähemalt 30% õigeid vastuseid) sooritanutele lisatakse konkursipunktide summale kuni 1 punkt (testitulemus jagatakse sajaga). Kolm esimest testi kõrgeimale tulemusele sooritanut pääsevad õppima pingereaväliselt.

2.5. Vastuvõtukomisjon võib kutsuda üliõpilaskandidaadi vestlusele.
2.6. Kui üliõpilaskandidaadil puudub võimalus avalduse sisestamiseks SAIS-is, siis esitab ta järgmised dokumendid IT Kolledžis kohapeal (dokumentide originaalid tagastatakse):

2.6.1. vormikohane avaldus-ankeet;
2.6.2. keskharidust tõendav dokument, sh. hinneteleht (originaal või notariaalselt/dokumendi väljastanud õppeasutuse/kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopia);
2.6.3. (laia) matemaatika ja/või eesti keele riigieksami sooritanud üliõpilaskandidaat esitab lisaks riigieksamitunnistuse;
2.6.4. 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
2.6.5. nime muutmist tõendav dokument juhul, kui (kutse)keskharidustunnistusel ei kajastu isikukood;
2.6.6. ID-kaart või pass.

2.7. Olenemata avalduse esitamise viisist, tuleb IT Kolledžisse kohapeale esitada vajadusel järgmised dokumendid:

2.7.1. välisriigis kooli lõpetanud üliõpilaskandidaat esitab lisaks Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) kirjaliku hinnangu välismaal väljastatud haridusdokumendi kohta;
2.7.2. gümnaasiumi astmes üleriigilisel või rahvusvahelisel koolinoorte matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil osalenud üliõpilaskandidaat esitab lisaks tunnistuse olümpiaadil osalemise kohta; üleriigilisel infotehnoloogia kutsemeistrivõistlusel Noor Meister või küberkaitsevõistlustel Küberolümpia või Küberpähkel I-III koha saanud üliõpilaskandidaat esitab lisaks tunnistuse võistlusel osalemise kohta.

2.8. Isikult, kes on kahe eelneva aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti immatrikuleeritud samale IT Kolledži õppekavale, on IT Kolledžil õigus nõuda õppekulude hüvitamist.
2.9. Isik, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud õppekulusid hüvitamata/riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal, ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima samal kõrgharidusastmel õppekulusid hüvitamata. Õppekava kolmekordse nominaalkestuse tähtaega arvestatakse isiku rakenduskõrgkooli immatrikuleerimisest, lähtudes sellest õppekavast, millele isik immatrikuleeriti. Samade kõrgharidusastmetena ei käsitleta punkti 2.9 mõistes rakenduskõrgharidusõpet ja bakalaureuseõpet.
2.10. Punkti 2.9 ei kohaldata isiku nende õpingute suhtes, mille läbimiseks on isik rakenduskõrgkooli immatrikuleeritud enne 1996. aasta 29. juulit.
2.11. Isikute suhtes, kes on immatrikuleeritud rakenduskõrgkooli pärast 1996. aasta 29. juulit, kuid enne 2003. aasta 10. märtsi, kohaldatakse punkti 2.9 sätteid järgmistel tingimustel:

2.11.1. isik on lõpetanud õpingud seoses õppekava täitmisega täies mahus või
2.11.2. isik on eksmatrikuleeritud rakenduskõrgkoolist pärast 2003. aasta 10. märtsi muul alusel kui õppekava täitmine täies mahus.

2.12. Lahkhelide korral on üliõpilaskandidaadil õigus kolme päeva jooksul pärast tulemuste teatavakstegemist esitada kirjalikult põhjendatud apellatsioon. Vastuvõtukomisjon arutab küsimust ning annab lõpliku vastuse ühe nädala jooksul pärast apellatsiooni esitamist ning vastab avaldajale kirjalikult.

üles

3. Vastuvõtt ingliskeelsele õppekavale 

3.1. Vastuvõtu eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus. Välismaal väljastatud haridusdokumendi tunnustamise otsustab vastuvõtukomisjon, lähtudes Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) hinnangust ja soovitustest.
3.2. Vastuvõtu pingerea moodustamise aluseks on:

3.2.1. motivatsioonikiri;
3.2.2. rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testi tulemus vähemalt B2-tasemel.

3.3. Vastuvõtukomisjon võib üliõpilaskandidaadiga vajadusel läbi viia internetipõhise (Skype) vestluse.
3.4. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

3.4.1. avaldus (esitatakse kandideerimiskeskkonnas);
3.4.2. keskharidust tõendav dokument, sh hinneteleht;
3.4.3. nõutavat keeleoskust tõendav tunnistus;
3.4.4. dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
3.4.5. pass või isikutunnistus;
3.4.6. välismaal keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaadil Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) kirjalik hinnang välismaal väljastatud haridusdokumendi kohta.

3.5. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid, mis ei kajastu Eesti riiklikes registrites, esitab Eestis elav üliõpilaskandidaat IT Kolledžisse kohapeale; välisüliõpilaskandidaat lisab kandideerimiseks vajalikud dokumendid skaneeritud kujul kandideerimiskeskkonda ja saadab notariaalselt/dokumendi väljastanud õppeasutuse/kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad IT Kolledžisse posti teel.
3.6. Lahkhelide korral on üliõpilaskandidaadil õigus kolme päeva jooksul pärast tulemuste teatavakstegemist esitada kirjalikult põhjendatud apellatsioon. Vastuvõtukomisjon arutab küsimust ning annab lõpliku vastuse ühe nädala jooksul pärast apellatsiooni esitamist ning vastab avaldajale kirjalikult.

üles

   4. Vastuvõtt eksternõppesse

4.1. Eksternõpe on tasemeõppe liik, mille korral on õppimine õppuri ehk eksterni iseseisev tegevus. Eksternil on õigus valida õppekavast õppeaineid, osaleda õppetöös, sooritada eksameid ja arvestusi ning jõuda diplomini. Ekstern ei ole üliõpilane.
4.2. Vastuvõtt eksternõppesse toimub vabade õppekohtade olemasolul kaks korda õppeaastas. Eksternõppe avalduste esitamise tähtaeg on määratud vastuvõtu kalendergraafikus. IT Kolledžil on õigus avalduste esitamise tähtaega pikendada kuni akadeemilises kalendris märgitud semestri punase joone eelse tööpäevani.
4.3. Eksternil on õigus taotleda immatrikuleerimist, kui ta on kogunud vähemalt 60 EAP, mis on arvestatavad IT Kolledži õppekava osana.
4.4. Eksternõppesse kandideerijal tuleb esitada IT Kolledži õppeosakonda vormikohane avaldus-ankeet, keskharidust tõendav dokument, 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi) ning ID-kaart või pass.
4.5. Eksternõpe on tasuline. Õppeteenuse osutamise tingimused lepitakse kokku poolte vahel sõlmitava õppeteenuslepinguga.
4.6. Semestri eksternõppurite nimekiri kinnitatakse rektori käskkirjaga hiljemalt 1 nädal pärast semestri punase joone päeva.

üles

5. Ennistamine

5.1. Ennistamist IT Kolledži õppekohale võib taotleda endine IT Kolledži üliõpilane vabade õppekohtade olemasolul kaks korda õppeaastas enne akadeemilises kalendris märgitud semestri punase joone päeva.
5.2. Endine üliõpilane võib taotleda ennistamist, kui ta on kogunud vähemalt 60 EAP, mis on arvestatavad IT Kolledži õppekava osana.
5.3. Edasijõudmatuse, ebaväärika käitumise või õppeteenustasu tähtajaks tasumata jätmise tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilane ei saa taotleda ennistamist varem kui ühe aasta möödumisel eksmatrikuleerimisest. IT Kolledžil on õigus keelduda õppeteenustasu tähtajaks tasumata jätmise tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilase ennistamisest, kui üliõpilasel on õppeteenustasu võlgnevus likvideerimata.
5.4. Akadeemilise edasijõudmatuse ja õppeteenustasu tähtajaks tasumata jätmise tõttu eksmatrikuleeritud endist üliõpilast saab erandkorras ennistada varem kui ühe aasta möödumisel eksmatrikuleerimisest juhul, kui ta on ennistamise hetkeks oma võlgnevused likvideerinud.
5.5. Ennistamise taotlemiseks esitab endine üliõpilane hiljemalt 1 tööpäev enne semestri punase joone päeva IT Kolledži õppeosakonda järgmised dokumendid: vormikohane avaldus-ankeet, prorektori nimele vabas vormis kirjalik avaldus eelnevate õpisoorituste arvestamiseks, ID-kaart või pass.
5.6. Endine üliõpilane ennistatakse rektori käskkirjaga hiljemalt 1 nädal pärast semestri punase joone päeva.
5.7. Enne 2013/2014 õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilaste ennistamisel järgitakse kuni 2015/2016 õppeaasta lõpuni neile immatrikuleerimisel kehtinud tingimusi.

üles

6. Akadeemiline liikumine

6.1. Akadeemiline liikumine võib toimuda vabade õppekohtade olemasolul kaks korda õppeaastas enne akadeemilises kalendris märgitud semestri punase joone päeva.
6.2. Eristatakse IT Kolledži-sisest ning IT Kolledži-välist akadeemilist liikumist. Akadeemiline liikumine on reguleeritud dokumendiga „Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppekorralduse eeskiri“.

üles

7. Rakendussätted

Kinnitatud IT Kolledži nõukogus 21.04.2003,
muudetud 22.12.2003,
muudetud 21.06.2005,
muudetud 20.12.2005,
muudetud 28.02.2006,
muudetud 04.10.2006,
muudetud 31.01.2007,
muudetud 01.02.2008,
muudetud 08.05.2008,
muudetud 21.01.2009,
muudetud 20.12.2010,
muudetud 06.06.2012,
muudetud 15.01.2013,
muudetud 16.12.2013,
muudetud 28.01.2014;
muudetud 18.12.2014;
muudetud 15.06.2015;
muudetud 28.01.2016;
muudetud 24.05.2016.