Geoinfosüsteemide alused

Õppejõud: Peep Krusberg
Toimumisaeg: 31.oktoober - 20.detsember 2013
Ruum: 409 (klassiruum)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 32 akadeemilist tundi (14 tundi loenguid, 14 tundi praktikume, 4 tundi rühmatöö kaitsmine pluss 48 tundi auditooriumivälist rühmatööd ja iseseisvat tööd)
Hind: 200 EUR

 

Lühikirjeldus: Geoinfosüsteemide kasutamine, projekteerimine, realiseerimine. Ruumiandmete hõive viisid (satelliitfotod, GPS jt), ruumiandmete töötlemine ja analüüs, ruumiteenuste publitseerimine veebis, kartograafia.

Soovituslikud eeldusained: • Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine • Võrgurakendused I: Klient-server süsteemide ehitamine • Andmebaaside alused

Sihtgrupp: IT spetsialistid või “äripoole” spetsialistid, kes puutuvad oma töös kokku ruumiandmete kasutamisega ja töötlemisega ja/või geoinfosüsteemide (GIS) arendusega.

Õppetöö sisu: Kursuse käigus omandatakse kaasaegsed olulisemad teadmised ja praktilised kogemused geoinfosüsteemide kasutamise ning arendamise vallast.

Kursuse läbinu on võimeline osalema ruumiandmete töötlemisel ning ettevõtte infosüsteemile ruumimõõtme lisamisel.

1. Õppenädal Sissejuhatus GISindusse  • GISi mõiste •  GISide kasutusviisid  • GISide areng •  GISide seos teiste IT- ja geo-valdkondadega  • raster- ja vektorformaadid (standardid, kommerts- ja vabaformaadid) •  projektsioonid Praktikum •praktikumirühmade moodustamine, teema valik •mingi valmissüsteemiga tutvumine. Kihid.

2. Õppenädal •Ruumiandmete modelleerimine o reaalsusmudel o andmemudel •andmesäilitusviisid: fail, andmebaas, Praktikum • ruumiandmete struktuuri modelleerimine ja loomine • ruumiandmete laadimine andmebaasi

3. Õppenädal •GIS tarkvarad, tootjad •  GISide põhifunktsionaalsus  • vabavarad: GRASS, JUMP, QGIS, GDAL/OGR, …  • kommertstooted: ESRI, Geomedia, Mapinfo, IDRISI, FME… • Andmed • Ruumiandmed Eestis • Ruumiandmed mujal maailmas Praktikum Esmatutvus GIS-programmiga (JUMP või uDig), põhioperatsioonid: andmete laadimine, navigeerimine, kihtide haldus. Erinevate ruumiandmete kasutamine.

4. Õppenädal •Töötlus- ja analüüsimeetodid o arvutuslik geomeetria o kaardialgebra o analüüsimeetodid  • transpordiülesanded  • 3D problemaatika  • ajamõõde GISis Praktikum Ruumiandmete töötlemine ja analüüs

5. Õppenädal • Ruumiandmete veebiteenused • WMS • WFS • teenuste kataloogid Praktikum Ruumiandmete veebiteenuse loomine ja publitseerimine

6. Õppenädal • Kaugseire ja fotogramm-meetria • Sensorid ja platvormid: lennuvahendid, satelliidid, kaamerad, lidarid, radarid • fotogrammeetria • töötlus Praktikum Veebiteenuste loomise jätk

7. Õppenädal • Asukoha määramine • horisontaalne trianguleerimine  • kõrguse määramine o lineaarne adresseerimine •  transpordiülesanded •  satelliitpositsioneerimise süsteemid  • põhimõte  • GPS •  GLONASS •  Galileo •  rakendusi Praktikum Veebiteenuste loomise lõpetamine

8. Õppenädal Rühmatööde ettekanded

Iseseisva töö ajakava ja kirjeldus Rühmatööna (2-3 liikmelised rühmad) valitud nähtuse/piirkonna ruumiandmete laadimine serverisse, ruumiandmete töötlus, avaliku veebiteenuse loomine mis vastab riigi ruumiandmete infrastruktuuri nõuetele.

Õppekirjandus:

1. Jagomägi, Teet. Geoinfosüsteemid praktikule. Regio 1999. ISBN 9985-817-43-5

2. Longley, Paul A.; Goodchild, Michael F.; Maguire, David J.; Rhind, David W. Geographic Information Systems and Science. John Wiley & Sons 2005 (2nd edition). ISBN: 0-470-87001-X

3. Chang, Kang-tsung. Introduction to Geographic Information Systems with Data Set CD-ROM. McGraw-Hill 2005 (3rd edition). ISBN 0-07-310171-0

Registreerumine koolitusele on suletud.