Täiendusõppe eeskiri

IT Kolledž korraldab täiendusõpet infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas töötavatele spetsialistidele, kasutades IT Kolledži kaasaegset õppetehnoloogilist baasi ning kaasates õppejõude nii akadeemilisest struktuurist kui ka praktikast.

Täiendusõpe kuulub tööalase koolituse valdkonda ja annab osalejale kõik Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevad sotsiaalsed garantiid. Täiendusõppe läbimist kinnitab IT Kolledži poolt väljaantav tunnistus.

Täiendusõppe korraldust reguleerib EIK täiendusõppe eeskiri, mis kehtis kuni 31.07.2017.

KINNITATUD

EIK Nõukogus 17.09.2015 protokoll 3-27/4-15

EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDŽI

TÄIENDUSÕPPE EESKIRI

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva eeskirjaga sätestatakse Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (edaspidi EIK) täiendusõppe korraldamise põhimõtted lähtudes Rakenduskõrgkooli seadusest, Täiskasvanute koolituse seadusest, EIK põhikirjast ja teistest õigusaktidest.

1.2. Täiendusõppe eesmärgiks on pakkuda kutse-, eri- ja ametialaste teadmiste, oskuste ning vilumuste omandamise ja täiendamise võimalusi loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduste õppesuunal.

1.3. Täiendusõppe sihtgrupina nähakse avaliku ja erasektori IT spetsialiste, ning õppureid kes soovivad omandada ja täiendada teadmisi ning oskusi tulemaks toime uute väljakutsetega töökohal või valmistumaks rahvusvaheliselt tunnustatud kutsesertifikaatide eksamiteks.

1.4. Täiendusõppe koolituse (edaspidi koolitus) läbiviimise alusdokumendiks on täiendusõppe õppekava, mis kinnitatakse EIK rektori käskkirjaga ja kantakse EIK täiendusõppe õppekavade registrisse.

1.5. Täiendusõpe võib toimuda:

1.5.1. ainekursusena EIK tasemekoolituse õppekavast;

1.5.2. täiendusõppe jaoks välja töötatud õppekava alusel;

1.5.3. täienduskoolituse tellija soovil välja töötatud õppekava (sisekoolituse) alusel.

2. Täiendusõppe korraldamine ja läbiviimine

2.1. Täiendusõpet administreerib täiendusõppe projektijuht.

2.2. Täiendusõpet viivad läbi EIK korralised- ja/või külalisõppejõud ning erialaspetsialistid.

2.3. Täiendusõppes osalemine on reeglina tasuline.

2.4. Õppekava hinna kalkuleerimisel võetakse arvesse:

2.4.1. otsesed kulud:

2.4.1.1. koolitust läbiviivate õppejõudude töötasu ja vajadusel ühekordset õppekava ettevalmistuse tasu õppejõududele;

2.4.1.2. koolituse administreerimine;

2.4.1.3. õppematerjalide hankimine ja paljundamine;

2.4.1.4. reklaamikulud;

2.4.1.5. toitlustuskulud

2.4.2. kaudsed kulud:

2.4.2.1. ruumide kasutamise alternatiivkulu;

2.4.2.2. tehnika ja andmeside kulu;

2.4.2.3. täiendusõppe õppekavade ja õppekeskkonna arendamine.

2.5. Täiendusõppe projektijuht võib kohaldada soodushindu juhtumitel kui:

2.5.1. Ühest asutusest tuleb rohkem kui üks täiendusõppur;

2.5.2. Üks täiendusõppur osaleb rohkem kui ühel koolitusel kalendriaasta jooksul;

2.5.3. Täiendusõppur on õpilane, üliõpilane või EIK vilistlane.

2.6. Täiendusõppele registreerumiseks loetakse EIK kodulehelt registreerimisvormi täitmist, kinnituskirja saamist e-postiga ja koolituse maksumuse tasumist esitatud arve alusel enne koolituse algust, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Sisekoolituse puhul loetakse registreerumiseks hinnapakkumise kinnitamist tellija poolt koos lepingu sõlmimisega.

2.7. Täiendusõppuril on õigus:

2.7.1. saada koolituse sisu ja korralduse kohta informatsiooni ja osaleda õppetööl;

2.7.2. saada õppekavas ettenähtud õppematerjalid;

2.7.3. kasutada koolituse läbimiseks vajalikku või lepinguga ettenähtud ulatuses EIK õppemateriaalset baasi;

2.7.4. saada täiendusõppes osalemist ja läbimist tõendavaid dokumente.

2.8. Täiendusõppuril on kohustus:

2.8.1. järgida EIK sisekorra eeskirja, üldtunnustatud käitumisnorme ning akadeemilisi tavasid;

2.8.2. õppe läbimiseks täita õppekavas ettenähtud nõudeid;

2.8.3. säilitada EIK varalisi väärtusi ning vara rikkumisel või hävimisel õppuri süü tõttu hüvitada tekitatud kahju;

2.8.4. koolitusel mitteosalemisest teatada EIK täiendusõppe projektijuhile vähemalt üks tööpäev enne koolituse algust.

2.9. Täiendusõppurid ei kuulu EIK liikmeskonda.

3. Täiendusõppe õppekava avamise, hoidmise, muutmise ja sulgemise kord

3.1. Täiendusõppe õppekava sisaldab järgmisi andmeid:

3.1.1. Õppekava nimetus;

3.1.2. Õppekavarühm;

3.1.3. Õpiväljundid;

3.1.4. Õpingute alustamise tingimused juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

3.1.5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

3.1.6. Õppe sisu;

3.1.7. Õpikeskkonna kirjeldus;

3.1.8. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

3.1.9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

3.1.10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus ja õppekava koostaja nimi.

3.2. Uue õppekava avamisel arvestatakse nõudlust IT koolitusturul ja EIK olemasolevat õppemateriaalset ressurssi. Uue õppekava avamine toimub koostöös õppejõudude ja eriala spetsialistidega ning vajadusel koostöös mõne teise koolitusluba omava organisatsiooniga. Uue õppekava avamist korraldab täiendusõppe projektijuht, kes esitab rektorile kinnitamiseks uue koolituse õppekava.

3.3. Info avatavate õppekavade kohta avaldatakse EIK veebilehel ning muude infokanalite kaudu (e-post, trükimeedia, koolitusportaalid, muu).

3.4. Õppekavasid uuendatakse jooksvalt, et nad vastaksid tööturu vajadustele.

3.5. Õppekava suletakse, kui see ei vasta enam kaasaegse oskusteabe tasemele ja nõuetele ning selle muutmine ei ole otstarbekas, samuti juhul kui õppekava vastu puudub pikemat aega huvi koolitusturul.

4. Täiendusõppurile väljastatavad dokumendid

4.1. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse EIK täiendusõppe koolituse läbinud isikule kes on tõendanud täiendusõppe õppekavas nimetatud õpiväljundite saavutamist. Tunnistuse lisas nimetatakse omandatud õpiväljundid ja nende hindamise viisid.

4.2. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule, kes ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või juhul kui koolituse lõpus ei hinnatud õpiväljundite saavutamist.

4.3. Tunnistuse ja tõendi väljaandmise aluseks on EIK rektori käskkiri ja tunnistusele/tõendile kantakse järgnev info:

4.3.1. Tunnistuse/tõendi saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood;

4.3.2. Täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

4.3.3. Majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;

4.3.4. Õppekava nimetus, koolitaja nimi, ainekood, täienduskoolituse maht ja toimumise aeg;

4.3.5. Tunnistuse/tõendi väljaandmise koht ja kuupäev ning tunnistuse number

4.4. Tunnistuse/tõendi number kantakse EIK poolt peetavasse tunnistuste registrisse

4.5. Tunnistuse/tõendi kaotamise, hävimise või rikkumise korral väljastatakse selle omaniku isikliku avalduse alusel tunnistuse duplikaat.

4.6. Tunnistus/tõend ja selle duplikaat vormistatakse üldjuhul eesti keeles.

4.7. Tunnistus/tõend on dokument, mille võib tühistada ainult juhul kui ilmneb et selle saamine on olnud seotud pettuse või võltsinguga.

5. Aruandlus

5.1. Täiendusõppe projektijuht peab koolituse kohta statistilist ja finantsilist arvestust ning esitab iga semestri alguses eelneva perioodi aruande EIK Nõukogule.

5.2. Aruanne sisaldab eelneva perioodi statistilist ja finantsilist ülevaadet ning täiendusõppurite ja õppejõudude tagasisidet.

5.3. EIK Nõukogu annab hinnangu täiendusõppe alasele tegevusele eelneval perioodil iga semestri alguses.

5.4. Nõukogu hinnang täiendusõppele koos täiendusõppe finantsseisuga on osa regulaarsest aruandlusest sihtasutuse nõukogule (EIK põhikirja punkt 2.1.2.12 kohaselt).