Erasmusega õppima

Erasmusega välismaale õppima

Sihtriigid

Partnerkõrgkoolid

Õppimine väliskõrgkoolis. Keeleoskus

Erasmuse konkursil osalemise tingimused

Kandideerimine

Õpitulemuste arvestamine IT Kolledži õppekava läbimisel

Õpingute maksumus

Stipendium

Millest alustada

Pärast edukat kandideerimist

Välisõpingute ajal

Tagasi Eestis

 

Sihtriigid:

Euroopa Liidu liikmesriigid, Erasmuse kandidaatriigid Türgi ja Horvaatia (alates 1. juulist 2013 osaleb Horvaatia programmis liikmesriigina) ning Euroopa Majandusruumi riigid Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Õppida saab nimetatud riikide tunnustatud kõrgkoolides, millel on Erasmuse ülikooliharta; lisaks on vajalik IT Kolledži ja väliskõrgkooli vaheline partnerlusleping.

Partnerkõrgkoolid.

2013/2014 on IT Kolledži üliõpilastel võimalus Erasmuse programmi raames õppida järgmistes partnerkõrgkoolides:

Alytus College (Leedu)
Vilnius College (Leedu)
Kaunas College ( Leedu)
University of Economy Bydgoszcz’i (Poola)
University of Aveiro (Portugal)
University of Madeira (Portugal)
Portucalense University (Portugal)
Schmalkalden University of Applied Sciences (Saksamaa)
Kiel University of Applied Sciences (Saksamaa)
Haaga-Helia University of Applied Sciences (Soome)
Laurea University of Applied Sciences (Soome)
Vaasa University of Applied Sciences (Soome)
Turku University of Applied Sciences (Soome)
Copenhagen School of Design and Technology (Taani)
Yeditepe University (Türgi)
Istanbul Arel University (Türgi)
University of Zilina (Slovakkia)
University of Applied Sciences (Holland)
Technological Educational Institute of Crete (Kreeka)
University of Rostock (Saksamaa)
University of Applied Sciences Technikum Wien (Austria)
Lulea University of Technology (Rootsi)

üles

Õppimine väliskõrgkoolis. Keeleoskus.

Erasmuse üliõpilase õppetöö väliskõrgkoolis toimub reeglina inglise keeles. Õpingute kestus võib olla 3 kuni 12 kuud (tavaliselt 1 semester kuni 1 õa). Õpitakse täiskoormusega. Erasmuse üliõpilasel, kes asub õppima koolis, kus õppekeeleks on mõni Euroopas vähemkasutatud keel, on võimalik osaleda enne õppeperioodi algust toimuvatel kuni 6-nädalastel keelekursustel (Erasmus Intensive Language Courses – EILC).

Info EILC kursuseid korraldavate riikide ja kõrgkoolide kohta Euroopa Komisjoni kodulehel

EILC avalduse vorm

Erasmuse konkursil osalemise tingimused.

IT Kolledži Erasmuse konkursil saad osaleda, kui:

 • Sa oled immatrikuleeritud üliõpilane ja Erasmuse õppeperioodi alguseks lõpetanud 1. õppeaasta
 • Sul on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud;

Kandideerimine.

IT Kolledžis toimub Erasmuse konkurss 2 korda aastas: sügissemestri alguses järgneva kevadsemestri üliõpilasvahetuse kohtadele ning kevadsemestri alguses sügissemestri ning kogu järgneva õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele. Konkursiteade avaldatakse IT Kolledži ametlikes infokanalites ning 2. korruse teadetetahvlil. Kandideerimiseks tuleb esitada õppeosakonda vabas vormis sooviavaldus ning täidetud välisõpingute kava. Avalduses märgi, millises IT Kolledži partnerkõrgkoolis soovid õppida; põhjenda, miks valisid just selle õppeasutuse ja kuidas seal õpetatav haakub Su erialaõpingutega IT Kolledžis. Konkursil arvestatakse peam. koormuse nõude täitmist ning õppeedukust. Otsuse teeb IT Kolledži Erasmus komisjon, mille koosseisu kuulub prorektor, Erasmus koordinaator, õppejõudude, üliõpilaste ja õppeosakonna esindajad. Täpsema info kandideerimise tingimuste, tähtaegade jms kohta leiad konkursiteatest.

 üles

 

Õpitulemuste arvestamine IT Kolledži õppekava läbimisel.

Erasmuse perioodi õpinguid välisriigis, sh eksamite ja arvestuste tulemusi tunnustatakse kohalike õpingutega võrdväärselt. Enne välisõpingute algust täidab üliõpilane partnerkõrgkooli ainekataloogi põhjal õppelepingu (Learning Agreement), kooskõlastab selle prorektori ning Erasmus koordinaatoriga. Õppeleping kooskõlastatakse ka vastuvõtva kõrgkooliga. Lisaks täidab ja allkirjastab üliõpilane välisõpingute kava, milles pannakse paika õppelepingus märgitud ainete vastavusained IT Kolledži õppekava täitmisel. Tudeng kooskõlastab välisõpingute kava prorektoriga ning esitab Erasmus koordinaatorile. Need dokumendid annavad üliõpilasele kindluse, et tema õpingud välismaal on kooskõlas kodukõrgkooli nõuetega.

Välisõpingute kava alusel lisab õppeosakonna töötaja väliskõrgkoolis valitud ained tudengi individuaalsesse semestri õpingukavva ÕIS-is. Õpingute lõppedes annab vastuvõttev kõrgkool tudengile akadeemilise õiendi (Transcript of Records), mis tuleb esitada kodukõrgkooli Erasmus koordinaatorile koos vormikohase Erasmus õpingute aruandega. Akadeemilise õiendi alusel sisestatakse tulemused IT Kolledži ÕIS-i.

Õpingute maksumus.

Vastuvõttev kõrgkool ei tohi nõuda Erasmus üliõpilaselt õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest.

Üliõpilasel tuleb lisaks igapäevastele elamiskuludele arvestada täiendava väljaminekuga kindlustusele, elamisloale ning sõidupiletitele.

Kui oled IT Kolledžis tasulisel (riigieelarvevälisel) õppekohal, tuleb Sul ka välisõpingute eest tasuda vastavalt IT Kolledži tasumääradele.

Stipendium.

Erasmus stipendiumisumma eraldatakse Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi poolt. Stipendium sisaldab reisi- ning elamistoetust. Et elukallidus, reisikulud ning konsulaarnõuded on riigiti erinevad, on makstav summa sihtriigiti erinev. Stipendiumi eraldamise otsustab IT Kolledži Erasmus komisjon. Stipendiumi maksmise aluseks on IT Kolledži ja üliõpilase vahel sõlmitav leping, kus on kirjas osapoolte õigused ja kohustused. Stipendium on vabastatud tulumaksust.

Erasmus õpinguperioodil on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiume, õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, kuid ei saa Erasmus üliõpilasena välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi. Topeltfinantseerimise vältimiseks kehtib sama ka Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi ja riikidevaheliste lepete alusel makstavate stipendiumide kohta.

Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ka ilma stipendiumita.

üles

 

Millest alustada?

Tutvu partnerkõrgkoolide kodulehtede ja õppimisvõimalustega. Osale IT Kolledži Erasmus infotunnis, loe IT Kolledži koduleheküljel http://www.itcollege.ee/tudengile/erasmus/erasmuslaste-lood/varasemate erasmuslaste kogemusi, tutvu infomaterjalidega õppeosakonnas. Pea nõu Erasmus koordinaatori ja varem samas kõrgkoolis õppinud IT Kolledži tudengitega, küsi nõu väliskõrgkooli vahetusüliõpilaste nõustajalt.

Pärast edukat kandideerimist

 • Tutvu väliskõrgkooli tudengiteatmikuga (Erasmus tähtajad, keeleõppe- ja majutusvõimalused jms);
 • Tee valik väliskõrgkooli ainete hulgast, täida õppeleping (Learning agreement). Pärast prorektoriga kooskõlastamist esita see IT Kolledži Erasmus koordinaatorile;
 • Teata IT Kolledži Erasmus koordinaatorile, kui oled vastuvõtvast kõrgkoolist avaldusele vastuse saanud.
 • Broneeri ühiselamukoht ja registreeri end õppetööle väliskõrgkoolis kehtiva korra kohaselt.

üles

Välisõpingute ajal

 • Küsimuste ja murede korral võta ühendust väliskõrgkooli vahetustudengite nõustaja või välissuhete osakonnaga ning IT Kolledži Erasmus koordinaatoriga.
 • Kui õppelepingus tuleb teha muudatusi (nt aine ärajäämisel vmt juhtudel), informeeri sellest IT Kolledži Erasmus koordinaatorit. Muudatused vormistatakse õppelepingu ning välisõpingute kava lisadena.

Tagasi Eestis

 • Esita Erasmus koordinaatorile vormikohane Erasmus õpingute aruanne, väliskõrgkooli tõend (Certificate) ning akadeemiline õiend (Transcript of Records);
 • Jaga oma välisõpingute kogemusi teistega – nt osaledes Erasmuse infotunnis või saates kaastöö IT Kolledži aastaraamatu jaoks;
 • Sul on võimalus olla tuutor siia saabuvatele välistudengitele ja anda nõu IT Kolledžist samasse sihtkohta suunduvatele uutele erasmuslastele;
 • Teretulnud on ettepanekud Erasmuse üliõpilasvahetuse paremaks korraldamiseks IT Kolledžis!

üles

 Erasmus õpingute tutvustus SA Archimedese kodulehel

Lisainfo

Martina Tsänkmann,

Erasmus koordinaator -

Martina.Tsänkmann@itcollege.ee,

Tel: (+372) 6 285 831