Erasmusega õppima

http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/

Erasmusega välismaale õppima

Sihtriigid

Partnerkõrgkoolid

Õppimine väliskõrgkoolis. Keeleoskus

Erasmuse konkursil osalemise tingimused

Kandideerimine

Õpitulemuste arvestamine IT Kolledži õppekava läbimisel

Õpingute maksumus

Stipendium

Millest alustada

Pärast edukat kandideerimist

Välisõpingute ajal

Tagasi Eestis

 

Sihtriigid:

Erasmus+ programmiriigid – Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Horvaatia) ja programmiga liitunud riikidega – EL kandidaatriikide ja EL majanduspiirkonna riikidega (Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia).
Õppida saab nimetatud riikide tunnustatud kõrgkoolides, millel on Erasmuse ülikooliharta ja lisaks on vajalik IT Kolledži ning väliskõrgkooli vaheline partnerlusleping.

Partnerkõrgkoolid.

2016/2017 on IT Kolledži üliõpilastel võimalus Erasmuse+ programmi raames õppida järgmistes partnerkõrgkoolides:

Kõrgkool Riik Tudengite arv õppeaastas vahetusse
Alytus College Leedu 2
Vilnius College Leedu 2
Kaunas College Leedu 2
Northern Lithuania College Leedu 2
University of Economy Bydgoszcz’i Poola 2
University of Aveiro Portugal 2
University of Madeira Portugal 3
Portucalense University Portugal 3
Schmalkalden University of Applied Sciences Saksamaa 3
Kiel University of Applied Sciences Saksamaa 2
Haaga-Helia University of Applied Sciences Soome 2
Laurea University of Applied Sciences Soome 2
Turku University of Applied Scjences Soome 1
Vaasa University of Applied Sciences Soome 2
Copenhagen School of Design and Technology Taani 2
University of Zilina Slovakkia 1
University of Applied Sciences Utrecht Holland 2
Technological Educational Institute of Crete Kreeka 2
University of Applied Sciences Technikum Wien
Austria 2


üles

Õppimine väliskõrgkoolis. Keeleoskus.

Erasmuse üliõpilase õppetöö väliskõrgkoolis toimub enamjaolt inglise keeles ja IT Kolledž on kohustatud tagama kõikidele Erasmuse õpirändes osalejatele vajaliku keelelise ettevalmistuse.
Juhul kui vastuvõtvas kõrgkoolis on üliõpilase õppe või praktika töökeeleks inglise, saksa, prantsuse, itaalia, hollandi, hispaania, tšehhi, taani, kreeka, poola, portugali või rootsi keel, on kõik Erasmuse õpirändes osalevad üliõpilased kohustatud läbima veebipõhised keeletestid nii enne kui ka pärast vahetusperioodi (välja arvatud juhul, kui vastav keel on üliõpilase emakeel). Juhul kui kohustusliku keeletesti tulemusena selgub, et üliõpilase võõrkeele oskus (inglise, saksa, prantsuse, itaalia, hollandi, hispaania, tšehhi, taani, kreeka, poola, portugali või rootsi keeles) jääb alla soovitud taset, on kodukõrgkoolil võimalik pakkuda osalemist veebipõhisel keelekursusel ühes eelmainitud keeles (kestus 2–12 kuud – vastavalt õpirände kestusele). Tudengitele, kes teevad keeletesti tulemusele B1 või madalam, eraldab OLS süsteem automaatselt keelekursuse litsentsi.

Õpingute kestus võib olla 3 kuni 12 kuud (tavaliselt 1 semester kuni 1 õa). Õpitakse täiskoormusega ja läbida tuleb vähemalt 15 ainepunkti (mis arvestatakse kolledži õppekava osana).
Alates 2013/2014 õppeaastal immatrikuleeritud tudengitel, kes õpivad täiskoormusel ja riigifinantseeritaval õppekaval ming osalevad välisõpingutel vähemalt 3 kuud ja täidavad enda õppekava vähemalt 15 EAP ulatuses, siis ei nõuta õppekava täitmist 30 ainepunkti mahus neil semestritel, kui üliõpilane õppis välisriigi õppeasutuses, ja ka mitte välisriigis õppimisele järgneval semestril. Õppekava nominaalkestus pikeneb iga välisriigis õpitud semestri võrra.

Erasmuse konkursil osalemise tingimused.

IT Kolledži Erasmuse konkursil saad osaleda, kui:

 • Sa oled immatrikuleeritud üliõpilane ja Erasmuse õppeperioodi alguseks lõpetanud 1. õppeaasta;
 • Sa oled Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanik;

Kandideerimine.

IT Kolledžis toimub Erasmuse konkurss 2 korda aastas: sügissemestri alguses järgneva kevadsemestri üliõpilasvahetuse kohtadele ning kevadsemestri alguses sügissemestri ning kogu järgneva õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele. Konkursiteade avaldatakse IT Kolledži ametlikes infokanalites ning 2. korruse teadetetahvlil. Kandideerimiseks tuleb esitada õppeosakonda vabas vormis motivatsioonikiri ning täidetud välisõpingute kava. Avalduses märgi, millises IT Kolledži partnerkõrgkoolis soovid õppida; põhjenda, miks valisid just selle õppeasutuse ja kuidas seal õpetatav haakub Su erialaõpingutega IT Kolledžis. Konkursil arvestatakse koormuse nõude täitmist, õppeedukust ning motivatsioonnikirja põhjendatust. Otsuse teeb IT Kolledži Erasmus komisjon, mille koosseisu kuulub Erasmus koordinaator, praktika spetsialist, õppejõudude, üliõpilaste ja õppeosakonna esindajad. Täpsema info kandideerimise tingimuste, tähtaegade jms kohta leiad konkursiteatest.

 üles

Õpitulemuste arvestamine IT Kolledži õppekava läbimisel.

Erasmuse perioodi õpinguid välisriigis, sh eksamite ja arvestuste tulemusi tunnustatakse kohalike õpingutega võrdväärselt. Enne välisõpingute algust täidab üliõpilane partnerkõrgkooli ainekataloogi põhjal õppelepingu (Learning Agreement), kooskõlastab selle prorektori ning Erasmus koordinaatoriga. Õppeleping kooskõlastatakse ka vastuvõtva kõrgkooliga. Lisaks täidab ja allkirjastab üliõpilane välisõpingute kava, milles pannakse paika õppelepingus märgitud ainete vastavusained IT Kolledži õppekava täitmisel. Tudeng kooskõlastab välisõpingute kava prorektoriga ning esitab Erasmus koordinaatorile. Need dokumendid annavad üliõpilasele kindluse, et tema õpingud välismaal on kooskõlas kodukõrgkooli nõuetega.

Välisõpingute kava alusel lisab õppeosakonna töötaja väliskõrgkoolis valitud ained tudengi individuaalsesse semestri õpingukavva ÕIS-is. Õpingute lõppedes annab vastuvõttev kõrgkool tudengile akadeemilise õiendi (Transcript of Records), mis tuleb esitada kodukõrgkooli Erasmus koordinaatorile. Akadeemilise õiendi alusel sisestatakse tulemused IT Kolledži ÕIS-i. Tudengil tuleb täita vormikohase Erasmus õpingute aruanne virtuaalses keskkonnas,

Õpingute maksumus.

Vastuvõttev kõrgkool ei tohi nõuda Erasmus üliõpilaselt õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest.

Üliõpilasel tuleb lisaks igapäevastele elamiskuludele arvestada täiendava väljaminekuga kindlustusele, elamisloale ning sõidupiletitele.

Kui oled IT Kolledžis tasulisel (riigieelarvevälisel) õppekohal, tuleb Sul ka välisõpingute eest tasuda vastavalt IT Kolledži tasumääradele.

Stipendium.

Erasmus stipendiumisumma eraldatakse Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi poolt. Stipendiumi eraldamise otsustab üliõpilase IT Kolledži Erasmus+ komisjon. Et elukallidus, reisikulud ning konsulaarnõuded on riigiti erinevad, on makstav summa sihtriigiti erinev. . Stipendiumi maksmise aluseks on IT Kolledži ja üliõpilase vahel sõlmitav leping, kus on kirjas osapoolte õigused ja kohustused. Stipendium on vabastatud tulumaksust.
2015/2016 ja 2016/2017 õppeaastal IT Kolledžis määratud Euroopa Komisjoni stipendiumimäärad sihtriikide gruppidele:

Riikide grupp

Riigid

Kuustipendium

Grupp 1
(kõrge elukallidusega riigid)
AT, DK, FI, FR, IE, IT, LI, NO,  SE, CH, UK

495 €

Grupp 2
(keskmise elukallidusega riigid)
BE, HR ,CZ, CY, DE, EL, IS, LU, NL, PT, SI, ES, TR

495 €

Grupp 3
(madala elukallidusega riigid)
BG, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, FYRM

435 €

Erasmus õpinguperioodil on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiume, õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, kuid ei saa Erasmus+ üliõpilasena välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi. Topeltfinantseerimise vältimiseks kehtib sama ka Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi ja riikidevaheliste lepete alusel makstavate stipendiumide kohta.
Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ka ilma stipendiumita.

Õpirändes osalevatele praktikantidele peab kõrgkool maksma Euroopa Komisjoni eelarvest lisatoetust (võrreldes üliõpilastega, kes lähevad samasse riiki õppima): 200 eurot kuus
Vähemate võimalustega õppe-eesmärgiga õpirändes osalevatele üliõpilastele (st üliõpilased kes kuuluvad vajaduspõhist õppetoetust, sh ka vajaduspõhist eritoetust, saavate üliõpilaste hulka õpirände või sellele eelneval semestril ja avaldavad soovi lisatoetust saada) peab kõrgkool maksma Euroopa Komisjoni eelarvest lisatoetust (võrreldes üliõpilastega, kes lähevad samasse riiki õppima): 200 eurot kuus.
Kahte eelpool nimetatud lisatoetust ei rakendata samaaegselt.

üles

Millest alustada?

Tutvu partnerkõrgkoolide kodulehtede ja õppimisvõimalustega. Osale IT Kolledži Erasmus infotunnis, loe IT Kolledži koduleheküljel varasemate erasmuslaste kogemusi, tutvu infomaterjalidega õppeosakonnas. Pea nõu Erasmus koordinaatori ja varem samas kõrgkoolis õppinud IT Kolledži tudengitega, küsi nõu väliskõrgkooli vahetusüliõpilaste nõustajalt.

Pärast edukat kandideerimist

 • Tutvu väliskõrgkooli tudengiteatmikuga (Erasmus tähtajad, keeleõppe- ja majutusvõimalused jms);
 • Täida vastuvõtva kõrgkooli poolt nõutud dokumendid;
 • Esita Erasmus koordinaatorile prorektoriga kooskõlastatud välisõpingute kava.
 • Teata IT Kolledži Erasmus koordinaatorile, kui oled vastuvõtvast kõrgkoolist avaldusele vastuse saanud.
 • Broneeri ühiselamukoht ja registreeri end õppetööle väliskõrgkoolis kehtiva korra kohaselt.

üles

Välisõpingute ajal

 • Küsimuste ja murede korral võta ühendust väliskõrgkooli vahetustudengite nõustaja või välissuhete osakonnaga ning IT Kolledži Erasmus koordinaatoriga.
 • Kui õppelepingus tuleb teha muudatusi (nt aine ärajäämisel vmt juhtudel), informeeri sellest IT Kolledži Erasmus koordinaatorit. Muudatused vormistatakse õppelepingu ning välisõpingute kava lisadena.

Tagasi Eestis

 • Esita Erasmus koordinaatorile väliskõrgkooli tõend (Certificate) ning akadeemiline õiend (Transcript of Records), täida vormikohane Erasmus õpingute aruanne (elektroonne);
 • Jaga oma välisõpingute kogemusi teistega – nt osaledes Erasmuse infotunnis või saates kaastöö IT Kolledži aastaraamatu jaoks;
 • Sul on võimalus olla tuutor siia saabuvatele välistudengitele ja anda nõu IT Kolledžist samasse sihtkohta suunduvatele uutele erasmuslastele;
 • Teretulnud on ettepanekud Erasmuse üliõpilasvahetuse paremaks korraldamiseks IT Kolledžis!

üles

Erasmus+ õpingute tutvustus SA Archimedese kodulehel
Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi veebileht

Lisainfo

Martina Tsänkmann,

Erasmus koordinaator –

Martina.Tsänkmann@itcollege.ee,

Tel: (+372) 6 285 831