KKK

Vastused korduma kippuvatele küsimustele

 1. Kuidas saan valida õppeaineid algavaks semestriks?
 2. Mida deklareerimisel arvestada?
 3. Kuidas saan läbida õppeaineid külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis?
 4. Millal on õppemaksu tasumise tähtaeg ja kuidas saan arve?
 5. Esmakursuslasena saan õppelaenu kätte oktoobris ja seetõttu ei ole mul võimalik õppemaksu 1. osa õigeaegselt tasuda. Kuidas sellisel juhul käituda?
 6. Millised dokumendid ja millal on vaja esitada, et minu varasemaid õpinguid/töökogemust arvestataks IT Kolledži õppekava täitmisel?
 7. Mida teha, kui ma ei saa tervislikel põhjustel, tööalase välislähetuse vms. tõttu eksamil/arvestusel osaleda?
 8. Eksam/arvestus ebaõnnestus. Kas saan järgi teha?
 9. Millal korraldatakse kordussooritusi ja kui kaua kehtib õigus kordussooritusele?
 10. Kuidas pääsen kordussooritusele?
 11. Millises semestris arvestatakse kordussoorituse tulemust?
 12. Millal ja kuidas saan taotleda akadeemilist puhkust?
 13. Kas saan akadeemilise puhkuse ajal teha eksameid/arvestusi?
 14. Kas kaotan tasuta õppekoha, kui ei saa sel semestril kõiki õppeaineid tehtud?
 15. Olen tasulisel õppekohal. Kas on lootust pääseda tasuta õppekohale?
 16. Kust leian õppekorraldust puudutavat infot?
 17. Kas võin saata avalduse digiallkirjastatult?
 18. Kuidas taodelda ajapikendust ajateenistuskohustusest  kõrghariduse omandamiseks?

 

1. Kuidas saan valida õppeaineid algavaks semestriks?

Algavaks semestriks saad õppeaineid valida (deklareerida) õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu. Valitud õppeainetest koosneb Sinu semestri õpingukava (deklaratsioon), mis tuleb ÕIS-is kinnitada hiljemalt semestri punase joone päeval. Deklareerides võtad endale kohustuse õppeaine läbida; deklareerimine on ühtlasi esmane registreerimine vastava õppeaine põhieksamile või -arvestusele.

2. Mida deklareerimisel arvestada?

Nominaalkoormus on 60 EAP (Euroopa ainepunkti) õppeaasta kohta (semestris 30 EAP).

Täiskoormusega õppes ja riigieelarvelisel (RE)/riigifinantseeritaval (RF) õppekohal püsimiseks tuleb täita vähemalt 75% nominaalkoormusest – st. koguda vähemalt 45 EAP iga läbitud õppeaasta kohta.

Osakoormusega õppes tuleb täita vähemalt 50% nominaalkoormusest– st. koguda vähemalt 30 EAP iga läbitud õppeaasta kohta.

Õppekoormuse täitmist õppeaastate kohta arvestatakse kumulatiivselt, mis tähendab, et ühel õppeaastal kogutud suurem EAP-de hulk kompenseerib mõnel teisel õppeaastal kogutud väiksemat EAP-de hulka. Õppekoormuse täitmist kontrollitakse õppeaasta lõpu seisuga. Tudeng, kes pole täitnud täiskoormust, arvatakse osakoormusega õppesse; kui tudeng pole täitnud osakoormust, ta eksmatrikuleeritakse. Osakoormusega õppe tudeng, kes on õppinud vastavalt täiskoormuse mahule, arvatakse täiskoormusega õppesse.

Diplomini jõudmiseks tuleb sooritada kõik õppekavas märgitud kohustuslikud ained ja õppekavas määratud mahus valikaineid. Deklareerimisel tasub arvestada oma õppekava ainete soovituslikku järgnevust semestrite kaupa ja valida ainete läbimiseks enda õpperühm – nii väldid loengute ajalist kattuvust tunniplaanis, samuti olukorda, et õppeainet ei saa valida sooritamata kohustusliku eeldusaine tõttu.

RE/RF õppekohal tuleb tasuda õppekava nominaalmahtu (180 EAP) ületavate õpingute eest. Seega, kui oled deklareerinud ühte õppeainet mitu korda või deklareerinud valikaineid üle õppekavas sätestatud määra, esitatakse Sulle õppemaksu arve. Tutvu õppekorralduse eeskirja punktiga 3.1.8

Kui oled riigieelarvevälisel (REV)/omafinanatseeritaval (OF) õppekohal (samuti juhul, kui RE/RF õppekohal esitatakse Sulle õppemaksu arve õppekava nominaalmahtu ületavate õpingute eest), märgi ÕIS-is enne õpingukava kinnitamist, mitmes osas soovid tasuda semestri õppemaksu.

 üles

3. Kuidas saan läbida õppeaineid külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis?

IT Kolledži tudengid saavad kuni 10% ulatuses valida külalisüliõpilasena õppeaineid teiste kõrgkoolide akrediteeritud õppekavadest. Loe täpsemalt…

üles

4. Millal on õppemaksu tasumise tähtaeg ja kuidas saan arve?

Elektroonse arve saad semestri õpingukava kinnitamise järel ÕIS-ist. Kui Sinu õppemaksu tasub asutus, palun anna sellest aegsasti teada IT Kolledži meilil raamatupidamine@itcollege.ee, vormistatakse arve asutusele. Kui Sul tekib arve või summaga seoses küsimusi, palun pöördu õppeosakonna juhataja poole. Õppemaksu tasumise tähtajad…

üles

5. Esmakursuslasena saan õppelaenu kätte oktoobris ja seetõttu ei ole mul võimalik õppemaksu 1. osa õigeaegselt tasuda. Kuidas sellisel juhul käituda?

Sel juhul tuleb kirjalikult taotleda maksetähtaja pikendamist või maksegraafiku muutmist. Palun esita enne 1. maksetähtaega õppeosakonda rektori nimele vabas vormis avaldus. Märgi avaldusele viivituse põhjus ja reaalsed tasumise kuupäevad ning summad. Õppemaksust…

 üles

6. Millised dokumendid ja millal on vaja esitada, et minu varasemaid õpinguid/töökogemust arvestataks IT Kolledži õppekava täitmisel?

Vt. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord. Selleks, et varasemaid õpinguid/töökogemust arvestataks algava semestri sooritus(t)ena, esita VÕTA taotlus hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne semestri punase joone päeva. VÕTA taotlemine toimub elektroonselt ÕIS-i kaudu. Esmakursuslasena, kellel pole enne õppeaasta algust veel ligipääsu ÕIS-ile, saad taotluse esitada, sisenedes süsteemi ID-kaardiga. Juhiseid taotlemiseks:

 • Lehelt „Minu andmed“ leiad lingi „VÕTA taotlus“, sealt „Lisa taotlus“. Kui esmakursuslasena sisened ID-kaardiga ÕIS-i enne, kui oled saanud süsteemi kasutajaks, avaneb kohe VÕTA taotluse esitamise võimalus (vali “Lisa taotlus”).
 • Vali sobiv VÕTA võimalus: „Aine ülekanne“, „Töökogemuse ülekanne“, „Täienduskoolituse ülekanne“, „Kombineeritud ülekanne“ (viimane tähendab, et ülekannet taotletakse rohkem kui ühte liiki õppimise arvelt, näiteks kõrgkooliõpingud + töökogemus). Ülekande liigi alt „Lisa komplekt“ – komplekt on üks taotletav tervik (näiteks IT Kolledži ühe õppeaine arvestamiseks on loodud vastavused mitme teises koolis õpitud õppeainega). Ühe ülekande liigi alla saad moodustada mitmeid erinevaid komplekte.
 • Kui tegemist on vabaainega, ka täienduskoolituse arvestamisega vabaaineks (näiteks tuutorite koolitus), sisesta see „Aine ülekanne“ alt. „Täienduskoolituse ülekanne“ alt saad taotlust täita juhul, kui läbitud koolitusele vastab õppekavast mõni aine (ehk tegemist pole vabaainega).
 • Iseseisvalt õpitu palun sisesta „Töökogemuse ülekanne“ alt.
 • Vajalikud lisadokumendid (varasemate õpingute arvestamise taotlemisel eelmise õppeasutuse lõpudokumendid või väljavõte õppesooritustest, aineprogrammid/-kirjeldused läbitud õpingute kohta, täienduskoolituse arvestamise taotlemisel täienduskoolituse tunnistused/sertifikaadid/programmid, töökogemuse arvestamise taotlemisel töökogemuse olemasolu ja olemust kirjeldavad dokumendid) saad skaneeritult salvestada „Lisa dokument“ alt.
 • Mahukamad dokumendid võid esitada lingituna „Lisa veebileht“ alt (näiteks link aineprogrammidele eelmise kooli veebilehel). Sel juhul on soovitav lisada lingi kohta kommentaar (seda on võimalik teha, kui valitud ülekande liigi alt oled komplekti lisanud).
 • „VÕTA maksumus“ all näed summat, mille tasumiseks saad ÕIS-i kaudu elektroonse arve peale taotluse kinnitamist.
 • Taotlust täites on võimalik infot salvestada. Enne taotluse kinnitamist palun veendu, et oled selle korrektselt täitnud (oled lisanud vajalikud dokumendid), sest sellisel kujul jõuab dokument VÕTA komisjonini!
 • VÕTA komisjoni otsus(ed) lisatakse Sinu taotlusele enne semestri punase joone päeva (iga komplekti kohta ilmub eraldi otsus). Positiivsed tulemused kantakse ÕIS-i õppesooritustena semestri jooksul.

VÕTA taotluse menetlustasu on 13 €, millele lisandub ainepunktitasu 5 € 1 EAP kohta (arvestamise aluseks on IT Kolledži EAP-d). Makset sooritades märgi selgituseks arve number ja lisa viitenumber (pangarekvisiidid). Kui VÕTA komisjon ei rahulda taotlust osaliselt või täies mahus, tagastatakse vastav ainepunktitasu (menetlustasu ei tagastata). Kui tudeng on IT Kolledžis kokku leppinud õpingute sooritamise teises kõrgkoolis (näiteks Erasmus vahetus jm. lepingulised suhted) või soovib, et arvestataks tema varasemaid õppesooritusi IT Kolledžis, pole VÕTA menetlus- ja ainepunktitasu vaja maksta. IT Kolledži varasemate õppesoorituste arvestamiseks tuleb esitada õppeosakonda prorektori nimele vabas vormis avaldus, millele lisada ÕIS-ist väljavõte õppesooritustest.

VÕTA kaudu arvestatavaid õppeaineid ei ole vaja semestri õpingukavas deklareerida (deklareerimine tähendaks, et plaanid selles õppeaines teha eksami/arvestuse IT Kolledžis), va. „Ettevõttepraktika II“ deklareerimine praktika lihtmenetlusepuhul.

NB! Seoses kõrgharidusreformiga ei arvestata alates 2013/2014 õa.-st IT Kolledžis õpinguid alustanud tudengite puhul VÕTA tulemusi semestripõhisel õppekava täies mahus täitmise kontrollimisel (st. õppeteenustasuta õppimiseks peab täiskoormusega tudeng koguma semestri kohta kumulatiivselt vähemalt 27 EAP IT Kolledži õppesoorituste põhjal). Samas VÕTA kaudu arvestatud õppesooritused täidavad õppekoormust (täis- või osakoormus), mida kontrollitakse õppeaasta lõpus. Veel kõrgharidusreformist…

Veel VÕTA-st…

 üles

7. Mida teha, kui ma ei saa tervislikel põhjustel, tööalase välislähetuse vms. tõttu eksamil/arvestusel osaleda?

Kui Sa ei saa haigestumise, erakorraliste töökohustuste või mõne muu Sinust mitteoleneva dokumentaalselt põhjendatud asjaolu tõttu eksamil/arvestusel osaleda, teata sellest võimalikult kiiresti (telefoni või e-maili teel) õppeosakonda! Lisaks tuleb Sul 7 tööpäeva jooksul alates eksami/arvestuse toimumise päevast esitada õppeosakonda tõend eksamilt/arvestuselt mõjuval põhjusel puudumise kohta (arstitõend, tõend tööandjalt vms.) ja vabas vormis avaldus, millele on märgitud õppejõuga kooskõlastatud uus eksami/arvestuse sooritamise aeg. Vajadusel võid taotleda eksamisessiooni pikendust. Loe eksamisessiooni pikenduse kohta lähemalt…

 üles

8. Eksam/arvestus ebaõnnestus. Kas saan järgi teha?

Kui Sul on deklareeritud õppeaines täidetud eksamile/arvestusele pääsemise tingimused, saad teha põhieksami/põhiarvestuse ja vajadusel kuni 2 kordussooritust. Korduseksami ja -arvestuse õigus kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani peale õpetamisel olnud semestrit. Loe täpsemalt…

üles

9. Millal korraldatakse kordussooritusi ja kui kaua kehtib õigus kordussooritusele?

Esimesel õppeaastal toimuvad kordussooritused  aine toimumise semestris, aine toimumisele järgnevas semestris ja järgmise õppeaasta eelnädalal kokku vähemalt kahel korral – kui tudeng kolledži poolt väljapakutud ajal kordussooritustel ei osale või sooritused ebaõnnestuvad, tuleb aine läbimiseks seda korduvalt deklareerida.

Alates teisest õppeaastast toimuvad kordussooritused  aine toimumisele järgnevas semestris ja järgmise õppeaasta eelnädalal kokku kahel korral – kui tudeng kolledži poolt väljapakutud ajal kordussooritustel ei osale või sooritused ebaõnnestuvad, tuleb aine läbimiseks seda korduvalt deklareerida.

Akadeemilise puhkuse ajaks kordussooritustel osalemise õigus peatub v.a õppekorralduse eeskirja p. 6.1.5 loetletud juhtudel.

 üles

10. Kuidas pääsen kordussooritusele?

Kordussoorituste ajakava avaldatakse õppeinfosüsteemis. Kordussooritusele pääsemiseks on vaja sellele registreeruda, mida saad teha ÕIS-i kaudu, klikates enda andmete lehel lingile “Kordussooritused”. Kui õpid REV/OF õppekohal, tuleb maksta kordussoorituse tasu 20 € HITSA kontole; arve leiad ÕIS-ist peale sooritusele registreerumist. Makse selgituseks märgi: õppeaine nimetus, oma nimi, kordussooritus. RE/RF tudengi jaoks on kordussooritusel osalemine tasuta, kuid registreeruda tuleb ikka! Kordussoorituse tulemuse saab ÕIS-i kanda ainult end õigeaegselt kordussooritusele registreerinud tudengitele. Registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva.

 üles

11. Millises semestris arvestatakse kordussoorituse tulemust?

Kordussoorituse tulemus läheb arvesse sellesse semestrisse, millal ta sooritati. Näiteks, kui kevadsemestril deklareeritud õppeaine kordussooritus toimub sügissemestril (k.a augusti eelnädal), siis tulemust arvestatakse sügissemestri õppekava mahu täitmisel.

üles

12. Millal ja kuidas saan taotleda akadeemilist puhkust?

Akadeemilist puhkust omal soovil saad taotleda alates 2. õppeaastast. Taotlemiseks esita enne semestri punase joone päeva õppeosakonda vabas vormis avaldus rektori nimele. Akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel, lapse hooldamiseks või ajateenistusse asumiseks saad taotleda mistahes ajal õppeaasta vältel, esitades õppeosakonda vabas vormis avalduse rektori nimele ja vastava lisadokumendi (arstitõend, lapse sünnitunnistus, kutse kaitseväeteenistusse vms.). Loe akadeemilise puhkuse kohta lähemalt…

 üles

13. Kas saan akadeemilise puhkuse ajal teha eksameid/arvestusi?

Akadeemilise puhkuse ajal ei ole lubatud  sooritada eksameid/arvestusi varem deklareeritud õppeainetes, milles kehtib põhi- või kordussoorituse õigus (v.a õppekorralduse eeskirja punkt 6.1.5).

Akadeemilise puhkuse ajal kordussooritusele pääsemiseks tuleb Sul end ÕISis sellele registreerida. Loe kordussoorituste ja nendele registreerimise kohta… Põhisooritusele pääsemiseks tuleb Sul end õppeosakonnas eelnevalt registreerida.
Akadeemilise puhkuse ajal puudub tudengil juurdepääs õppematerjalidele ÕIS-is, mistõttu tasub need enda jaoks varakult salvestada!

üles

14. Kas kaotan tasuta õppekoha, kui ei saa sel semestril kõiki õppeaineid tehtud?

Õppekoormuse täitmist kontrollitakse 1 kord aastas, õppeaasta lõpus. RE/RF õppekohal ja täiskoormusega õppes jätkamiseks peab Sul õppeaasta lõpu seisuga olema täidetud õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75% (kogutud vähemalt 45 EAP iga läbitud õppeaasta kohta). Juhul, kui üliõpilase õpisoorituste kumulatiivne keskmine maht jääb täiskoormusega õppes alla 75%, viib IT Kolledž üliõpilase üle osakoormusega õppesse üliõpilast IT Kolledžist välja arvamata. Juhul, kui õpisoorituste maht õppeaastas jääb kumulatiivselt alla 50% õppe nominaalkoormusest, üliõpilane eksmatrikuleeritakse. Loe lisaks deklareerimisest…

Kordussooritustel osalemine enne õppeaasta lõppu võimaldab ainepunkte juurde koguda.

 üles

15. Olen tasulisel õppekohal. Kas on lootust pääseda tasuta õppekohale?

Õpingute ajal pääsed RF õppekohale juhul, kui osakoormusega tudengina täidad õppeaasta lõpuks täiskoormuse, mistõttu arvatakse Sind järgmisest õppeaastast täiskoormusesse RF õppekohale. Eksternina saad taotleda immatrikuleerimist täiskoormusega üliõpilaseks vastavalt õppekorralduse eeskirja punktile 7.2.1.1.

 üles

16. Kust leian õppekorraldust puudutavat infot?

Õppekorraldust puudutavatele küsimustele leiad vastused IT Kolledži õppekorralduse eeskirjast ja juhenditest. IT Kolledži ametlikud infokanalid on ÕIS ja kolledži domeeniga e-mail. Küsimustega pöördu õppeosakonda õppekonsultandi poole (kaugõppe tudengitel palun pöörduda kaugõppe konsultandi poole). Samuti abistavad Sind üliõpilastuutorid.

 üles

17. Kas võin saata avalduse digiallkirjastatult?

Jah, avalduse võid saata õppeosakonda digiallkirjastatult. Kui Sul ei ole veel ID-kaarti, tasub see endale soetada (seda eriti kaugõppe tudengitel)!

 üles

 18.    Kuidas taotleda ajateenistuskohustuse ajapikendust kõrghariduse omandamiseks?

Kui olete kutsealune ja jätkate vahetult pärast keskhariduse omandamist õpinguid Eesti kõrgkoolis, on Teil õigus valida kalendriaasta, mille jooksul asute ajateenistusse.

Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates, kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks. Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril. Hilinemisega esitatud taotlusi Kaitseressursside Amet arvesse ei võta. Täiendav info ja taotluse esitamine. 

üles