Kõrgharidusreform (KKK)

Põhjaliku info kõrgharidusreformi kohta leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi infolehest. Palun tutvu ka IT Kolledži õppekorralduse eeskirjaga.

1. Keda ja kuidas puudutavad kõrgharidusreformist tulenevad muudatused?
2. Millega pean arvestama, et püsida täiskoormusega õppes ja õppida tasuta?
3. Kuidas toimub õppekulude osaline hüvitamine?
4. Kuidas taotletakse ja määratakse vajaduspõhist õppetoetust?
5. Millisel juhul pääsen õpingute ajal riigifinantseeritavale õppekohale?
6. Millisel juhul pole mul õigust õppida riigifinantseeritaval õppekohal?

 

1. Keda ja kuidas puudutavad kõrgharidusreformist tulenevad muudatused?
Kõrgharidusreform puudutab alates 2013/2014. õa.-st õpinguid alustanud tudengeid, seisnedes selles, et kaovad riikliku koolitustellimuse õppekohad ning nö. tasuta õppimise võimalus sõltub üliõpilase edasijõudmisest õppekaval. Täiskoormusega õppes õppekava täies mahus täites on IT Kolledžis võimalik riigifinantseeritaval (RF) õppekohal õppeteenustasuta õppida nii päeva-, õhtu- kui kaugõppe vormis.
Enne 2013/2014. õa.-t õpinguid alustanud üliõpilastele
jõustuvad alates 2016/2017. õa.-st reformist tulenevad muudatused, kuid  IT Kolledžis ei rakendata 2016/2017. õppeaastal õppekulude osalist hüvitamist.

 üles

2. Millega pean arvestama, et püsida täiskoormusega õppes ja õppida tasuta?
Oluline on eristada kahte mõistet/tegevust:
1) Õppekava täitmine täies mahus – õppekava täitmine nominaalkoormusest (30 EAP semestris) lähtuvalt, mida arvestatakse semestripõhiselt ja kumulatiivselt. IT Kolledžis on seatud õppekava täies mahus täitmise määraks 27 EAP semestris; kogudes semestrite kohta kumulatiivselt vähem kui 27 EAP, tuleb sooritamata jäänud EAP-de arvelt õppekulud osaliselt hüvitada.
Näide 1: Kui kogud I semestril 25 EAP, esitatakse Sulle II semestri alguses 2 EAP eest õppemaksu arve.
Näide 2: Kui kogud I semestril 29 EAP ja II semestril 25 EAP, ei teki Sulle õppemaksu arvet, sest oled kumulatiivselt täitnud õppekava täies mahus.


2) Õppekoormuse täitmine
– täis- või osakoormuse täitmist kontrollitakse kord aastas õppeaasta lõpu seisuga. Täiskoormusega õppes püsimiseks on vaja koguda iga läbitud õppeaasta kohta kumulatiivselt vähemalt 45 EAP; osakoormusega õppes on vastavaks miinimumpiiriks 30 EAP. Vt. lisaks http://www.itcollege.ee/tudengile/kkk/siit.
NB!
VÕTA (sh varasemate ülekantud IT Kolledži õpingute) tulemused ei lähe arvesse õppekava täies mahus täitmisel (st. õppeteenustasuta õppimiseks pead täiskoormusega tudengina koguma semestri kohta kumulatiivselt vähemalt 27 EAP IT Kolledži õppesoorituste põhjal), kuid neid arvestatakse õppekoormuse täitmisel. Vt. lisaks siit.

 üles

3. Kuidas toimub õppekulude osaline hüvitamine?
Kui Sa täiskoormusega tudengina ei täida õppekava täies mahus, esitatakse Sulle järgmise semestri alguses (vastavalt märtsis ja oktoobris) ÕIS-i kaudu elektroonne arve õppekulude osaliseks hüvitamiseks ehk EAP-de eest, mille võrra on jäänud õppekava täies mahus täitmata. Õppekulude osalise hüvitamise määr on 50 € 1 EAP kohta (ei lisandu semestri registreerimistasu). Maksetähtaeg on märgitud arvele.
Õppekulude osalise hüvitamise nõue ei kehti täis-/osakoormusega õppes omafinantseeritaval (OF) õppekohal õppivale tudengile ega eksternõppurile, kes tasuvad semestri registreerimistasu ja EAP-hinda vastavalt IT Kolledži tasumääradele.
Keskmise/raske/sügava puudega isikud või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemad/hooldajad saavad taotleda vabastamist õppekulude osalisest hüvitamisest vastavalt õppekorralduse eeskirja punktidele 1.4.10.-1.4.12.

 üles

4. Kuidas taotletakse ja määratakse vajaduspõhist õppetoetust?
Vajaduspõhisest õppetoetusest…

5. Millisel juhul pääsen õpingute ajal riigifinantseeritavale õppekohale?
Õpingute ajal pääsed RF õppekohale juhul, kui osakoormusega tudengina täidad õppeaasta lõpuks täiskoormuse, mistõttu arvatakse Sind järgmisest õppeaastast täiskoormusesse RF õppekohale. Eksternina saad taotleda immatrikuleerimist täiskoormusega üliõpilaseks vastavalt õppekorralduse eeskirja punktile 7.2.1.1.

 üles

6. Millisel juhul pole mul õigust õppida riigifinantseeritaval õppekohal?
Sul pole õigust korduvalt samal kõrgharidusastmel (rakenduskõrgharidus) tasuta õppida, kui oled sel õppeastmel õppinud vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppekulusid hüvitamata. Samale õppeastmele on uuesti võimalik õppima asuda pärast õppekava kolmekordse nominaalkestuse möödumist (arvestatakse vastava õppeastme õppeasutusse immatrikuleerimisest). Kui nimetatud periood pole varasematest õpingutest samal õppeastmel möödunud, võib kõrgkool nõuda tudengilt õppekulude hüvitamist ka siis, kui ta õpib täiskoormusega ning täidab õppekava täies mahus.
NB! Kõrgkoolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist üliõpilaselt, kes on kahe eelneva aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja asunud uuesti õppima samale õppekavale (olenemata sellest, kas ta on varem õppinud riigieelarvelisel või riigieelarvevälisel õppekohal). Vt. lisaks vastuvõtueeskirjast.

üles