Praktika ja VÕTA

Praktika arvestamine VÕTA kaudu

VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) on protsess, mille käigus õppeasutus hindab taotleja varasemate õpingute tulemuste või töökogemuse vastavust õppeaine(te)/mooduli(te) väljunditele ning piisava vastavuse tuvastamisel arvestab neid õppekava täitmisel. Varasemad õpingud võivad pärineda mõnest teisest koolist, samuti tunnustatakse (töö)kogemusest õppimist ning täienduskoolitusel või iseseisvalt omandatut. Varasemateks õpinguteks kvalifitseerub ka sertifikaatide omamine.
Tutvu dokumendiga VÕTA kord 

2016/2017 õa. VÕTA dokumentide esitamise tähtajad:

  • päeva- ja õhtuõpe: 22. august 2016 ja 23. jaanuar 2017
  • kaugõpe: 16. september 2016 ja 3. veebruar 2017

 

Varasema erialase töökogemuse arvestamine 

Varasemat erialast töökogemust, mille sisu ühtib Praktikajuhendi punktis 2.5. loetelus toodule tunnustatakse ainetes Praktikatutvustus, Ettevõttepraktika I ja Ettevõttepraktika II.

VÕTA komisjoni positiivse otsuse korral kantakse ained Praktikatutvustus ja Ettevõttepraktika I otse sooritustesse üle (aineid deklareerima ei pea), aga aine Ettevõttepraktika II  ja Ettevõttepraktika (alates 13/14 õppekava versioon) võimaldatakse töökogemuse kaudu läbida (tudeng deklareerib aine) lihtmenetluse korras.

VÕTA taotlemine toimub ÕIS-is (vt juhist). Esmakursuslasena, kellel pole enne õppeaasta algust veel ligipääsu ÕIS-ile, saad taotluse esitada, sisenedes süsteemi ID-kaardiga.

Taotlemiseks on vajalik:

  • õppuri vormikohane taotlus VÕTA komisjonile;
  • tööandja tõend, mis kinnitab taotleja tööstaaži (täistööajaga vähemalt 1. aasta) ja tööülesandeid, mis vastavad taotleja õppekavale (võib olla digitaalselt allkirjastatud või scaneeritud allkirjastatud dokument).
  • tööandja tõendile võib lisada ka väljavõtte isiku ametijuhendist, mis kirjeldab võimalikult täpselt isiku tööülesandeid antud ametikohal;
  • soovi korral lisada sertifikaadid vm erialast pädevust tõendavad dokumendid;
  • motivatsioonikiri.

 Varasema õpitulemuse arvestamine

Praktikana võidakse arvestada ka õppuri varasemaid õpitulemusi. Eelnevat praktika sooritust omandatud kutse- või kõrghariduse tasemel, kui omandatud hariduse sisu ühtib EIK õppekavaga.
Õpitulemuse arvestamine praktikana on võimalik õppeaine Ettevõttepraktika I raames.

Tunnustamiseks esitab õppur VÕTA komisjonile vormikohase taotluse ja järgnevad nõutud dokumendid:

  • haridust tõendav dokument koos hinnetelehega;
  • ainekaart.

VÕTA Komisjoni otsus on nähtav ÕIS-is õppuri taotluses (Lõplik otsus).

Ainete Ettevõttepraktika II ning Ettevõttepraktika puhul on komisjoni positiivse otsuse juures märge “mittearvestatud” ning kommentaarina “võimaldatud lihtmenetlus”. Mittearvestatud otsus tuleneb sellest, et aineid ei kanta otse sooritustesse, vaid ained tuleb täiendavalt deklareerida, esitada lõpparuanne ning kaitsta praktikat komisjoni ees. Ained “Praktikatutvustus” ning “Ettevõttepraktika I” puhul märgitakse positiivse otsuse puhul otsuseks “arvestatud”, aine tulemus kantakse otse sooritustesse ning ainet täiendavalt deklareerima ei pea.

VÕTA komisjoni otsuse eelneva praktika soorituse tunnustamise kohta saab hiljemalt semestri punase joone päevaks, et õppur teaks, kuidas enda deklaratsiooni täita. Komisjoni otsus(ed) lisatakse taotlusele (iga komplekti kohta ilmub eraldi otsus). Otsuse tegemisel lähtub komisjon  iga üliõpilase individuaalsest taotlusest, sellele lisatud tõendavatest dokumentidest ning õpiedukusest.

VÕTA menetlusprotsess on tasuline teenus.

VÕTA taotluse menetlustasu on 13 €. Kui VÕTA komisjon ei rahulda taotlust osaliselt või täies mahus, tagastatakse vastav ainepunktitasu (taotluse menetlustasu ei tagastata).

REV/OF tudengitele on õppeainete “Praktikatutvustus” ja “Ettevõttepraktika I” 1 EAP hind 5 €.
Õppeainete “Ettevõttepraktika II” ja “Ettevõttepraktika” (al. 13/14 õa) lihtmenetluse kaudu läbimine maksab 1 EAP 31 EURi.
RE/RF tudengile
on õppeained “Praktikatutvustus” ja “Ettevõttepraktika I” 1 EAP hind 5 €.
Õppeainete “Ettevõttepraktika II” ja “Ettevõttepraktika” (al. 13/14 õa) läbimine lihtmenetluse teel on tasuta, tasuda tuleb ainult 13 € taotluse menetlustasu.

NB taotluse kinnitamisel võib süsteem väljastada taotlejale eksliku arve, kuna süsteem ei erista praktikaaineid tavaainetest ehk arvestab VÕTA arvete koostamisel automaatselt 5 EUR ainepunkti kohta tasu. REV/OF tundegite puhul rakenduv 31 EUR ainepunkti kohta tasu lihtmenetluse kaudu praktika läbimisel rakendub deklaratsiooniarves, mis samuti arvestab esmases etapis ainepunkte täisainepunkti tasu kohaselt. Vajalikud korrektuurid viiakse arvetesse sisse semestri jooksul. Küsimuste korral pöördu palun praktika spetsialisti poole.

Makset sooritades märgi selgituseks kindlasti arve viitenumber ja arve number.