TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tuutori tegevusjuhend

Tuutor on vastava koolituse läbinud tudeng, kes annab kaasüliõpilastele nõu õppetööd ja üliõpilaselu puudutavates küsimustes.

Tuutorlussüsteemi eesmärgiks on esmakursuslaste toetamine üliõpilase rolliga kohanemisel (kõrgkooli süsteemis orienteerumisel ja grupitunde kujunemisel) ning üliõpilaste aitamine õpingutega seonduvate probleemidega toimetulekul, soodustades seeläbi õpingutes edasijõudmist ja vähendades väljalangevust.

Tuutorid täidavad vastutusrikast rolli IT Kolledžisse õppima saabuvate välistudengite vastuvõtmisel.

Tuutori kohustused

 • Tuutor läbib tuutorite koolituse.
 • Tuutor järgib tuutorieetika põhimõtteid (ei anna valeinfot, säilitab konfidentsiaalsuse).
 • Tuutor vastab üliõpilaste pöördumistele ühe nädala jooksul. Tuutor otsustab, milliste kanalite kaudu ta pöördumistele vastab, teavitades sellest üliõpilasi. (Vt. tuutori õigused *.)
 • Tuutor on semestri algusest punase joone päevani märgatav, kandes tuutori sümboolikat.
 • Tuutor viib eelnädalal läbi tuutortunni, mille eesmärgiks on toetada esmakursuslaste sotsialiseerumist ning tutvustada neile IT Kolledži õppehoonet ja õppeinfosüsteemi.
 • Tuutor tutvustab tuutoritööd ja vahendab oma kogemusi potentsiaalsetele uutele tuutoritele korraldatavatel seminaridel.
 • Tuutor esitab kord aastas oma tegevuse kohta aruande õppekonsultandile kui tuutorite kontaktisikule.

Tuutori õigused

 • Tuutoril on õigus pöörduda oma tegevuseks vajaliku informatsiooni ja nõuannete saamiseks IT Kolledži töötajaskonna poole (esmaseks kontaktisikuks on õppekonsultant).
 • Tuutoril on õigus teha üliõpilastega suhtlemisest tuleneva tagasiside põhjal ettepanekuid IT Kolledži õppekorralduse ja tugiteenuste osas.
 • * Tuutoril on õigus loobuda üliõpilase pöördumisele vastamisest, teavitades sellest üliõpilast ning suunates vajadusel ja kokkuleppel pöördumise teisele tuutorile või IT Kolledži töötajale.
 • Tuutoril on õigus enesetäiendamiseks, kogemuste jagamiseks ja oma tegevuse kohta tagasiside saamiseks tuutorite seminaridel (seniste ja potentsiaalsete uute tuutorite ühisseminar kevadsemestril ja tuutorite kohvik-klubi enne jõule).
 • Tuutoril on õigus saada kokkuvõte tuutorite aruannetest.
 • Tuutoril on õigus teha ettepanekuid tuutorlussüsteemi arendamiseks IT Kolledžis.