ITK aastaraamat

Ajalugu

Ajalugu

EITSA ja IT Kolledži loomisest
03. juuni 1999. Sakala Keskuse teatris (st. vanas osas) toimus Sonera OY (Soome telekommunikatsioonifirma) aastakonverents. Nii ettekannetest kui ümarlauast ( juhatas J. Aaviksoo) koorus välja, et IT alast rakenduslikku kõrgharidust andvat õppeasutust on vabariiki hädasti vaja ning et suuremad telekommunikatsiooni ja arvutifirmad on valmis riigile selle loomisel appi tulema.

Hilisemas kohvilauas oli asi arutelul (J. Aaviksoo, P. Uba, A. Salu TÜ-st , R. Jürgenson ja T. Tammet TTÜ-st) ning J. Aaviksoo tegi P. Ubale ja T. Tammetile ettepaneku asjaga tegeleda. Teravalt kerkis esile vabariigi vajadus tugevdada akadeemilise haridusega seotud infotehnoloogiat, st nii kõrgkoolide infrastruktuuri kui ka erialast õpet.

04. juunil 1999. a. said Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonnas kokku dekaan professor T. Leiger, füüsikaosakonna professor, akadeemik P. Saari, dotsendid J. Kiho ja R. Prank ning arvutuskeskuse juhataja P. Uba. Arutati ideed ning leiti, et seoses rakenduskõrgkooli rajamisega ei tohi mingil juhul nõrgendada akadeemilist ettevalmistust. Pigem vastupidi, akadeemilisele haridusele, eriti kraadiõppele võib nõudlus veelgi kasvada. Sealhulgas vajab ka loodav õppeasutus õppejõude ja õppejõudude järelkasvu. Peeti õigeks, et kui võimalik, tuleks tulevastele üliõpilastele anda rakendusharidusele vajalikud baasteadmised Tartus.

11. juunil 1999. a. TÜ informaatikanõukogu koosolekul toetati ideed IT Kolledzi rajamiseks ja leiti, et see on õige samm leevendamaks vajadust infotehnoloogia spetsialistide järele. Informaatikanõukogu arvates on Tartu Ülikoolil piisavalt potentsiaali ja kogemust osalemaks kolledzi organiseerimisel, selle õppekavade kujundamisel ja õppetöö läbiviimisel.
P. Uba ja T. Tammet valmistasid ette TÜ ja TTÜ rektorite ettepaneku haridusministrile.
25. juunil 1999 kohtusid rektorid Tallinnas, et rääkida läbi lahtiseks jäänud küsimused ( jutuajamisel osales ka P.Uba)
Rektorite professorite Olav Aarna ja Jaak Aaviksoo kiri haridusministrile kannab kuupäeva 30.juuni 1999. a.

23-24.septembril 1999. a. toimus Pärnus, Teatris Endla, Telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogia foorum “Visioonist tegelikkuseni”.

Ettekannete vaheline aeg kulus A. Salul ja P. Ubal põhiliselt sellele, et selgitada osavõtjatele järjekordse IT kolledži loomise idee erinevust varasematest. Kui foorumi sissejuhataval vastuvõtul suhtuti asjasse kui ühte järjekordsesse üritusse, siis allakirjutanu arvates toimus murrang esimese tööpäeva õhtul. Teise tööpäeva õhkkond oli juba selline, et kolledži loomine on hädavajalik ja paremaid tegijaid selleks meie vabariigis pole kui TTÜ, TÜ, arvuti- ja telekommunikatsiooni firmad ning riik. Suure auditooriumi ees tehti härra Tõnu Teele kui puhanud ja tõsist rakendust otsivale isikule ettepanek asuda seda kooli organiseerima.

29. septembril andis haridusminister käskkirja töörühma moodustamiseks infotehnoloogia kolledži projekti käivitamiseks.

08. oktoobril toimus Maardu mõisas TÜ Sihtasutuse, TTÜ Arengufondi, rektorite ning vastloodud töörühma (puudus minister) ühine arutelu edasise tegevuse ja võimaluste suhtes. Töörühm sai konkreetse ülesande koostada kontseptsioon esitamiseks Vabariigi Valitsusele IT kolledži vajalikkusest ning selle rajamise võimalustest, samuti näha ette loomise arengukava ning vajalike investeeringute maht.
Eraasutused kandsid TTÜ Arengufondi sihtotstarbelise raha selle töö finantseerimiseks ja projekti käivitamiseks. Hr. T. Tee\’e tehti veelkord ettepanek end projektiga siduda.

15. oktoobril toimus haridusministeeriumis töögrupi esimene koosolek.
T. Tee ühines töögrupiga detsembris valmistamaks ette projekti kui tervikut.
Edasised sammud peaks olema ametlikult fikseeritud haridusministeeriumis.

23. november 1999. kiitis Vabariigi Valitsus heaks projekti Eesti Infotehnoloogia
Sihtasutuse loomise ja selle esimese sammuna infotehnoloogia kolledži rajamise kohta.

29. dets 1999. a. sõlmiti Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse asutajate kokkulepe.
Loa Tartu Ülikoolile osalemiseks Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses andis Tartu Ülikooli Nõukogu 25. veebruaril 2000.

29. märts, 2000 – sõlmiti haridusministeeriumis notariaalne leping sihtasutuse Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus asutamiseks. Sihtasutuse moodustasid haridusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Telekom ja arvutifirmade assotsiatsioon.