ITK aastaraamat

Koostöö ja toetajad

Partnerid ja programmid

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) (https://www.itl.ee)
IT Kolledži koostöö ITL-i haridustoimkonnaga katab nii uute õppekavade väljatöötamist, olemasolevate õppekavade arendamist kui ka kolledži tudengitele praktikavõimaluste leidmist.
IT Kolledži tudengid osalevad aktiivselt ITL Roadshow projektis, mille eesmärk on IT hariduse populariseerimine üle Eesti.

Eesti e-Ülikool
IT Kolledž on 21. veebruaril 2003. a. loodud Eesti e-Ülikooli üks asutajaliikmetest. Eesti e-Ülikool on Eesti kõrgkoolide konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe põhimõtetest lähtudes kõrgkoolidevahelise koostöö koordineerimine e-õppes, et hoida kokku ressursse, parandada hariduse kvaliteeti, lihtsustada rahvusvahelist koostööd ning teha kvaliteetne haridus kättesaadavamaks nii üliõpilastele kui ka teistele õppijatele üle kogu Eesti. Eesti e-Ülikooli konsortsiumi tööd juhib Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse allüksus – e-Õppe Arenduskeskus (https://www.e-ope.ee).

Cisco Network Academy Program
Cisco Võrguakadeemia Programm (Cisco Network Academy Program ehk CNAP) (https://www.cisco.com) on esindatud enam kui 130 riigis. Eestis käivitus programm esmakordselt IT Kolledžis 2001. a. novembris, kui IT Kolledž sai Cisco Regionaalakadeemia staatuse. Regionaalse akadeemiana aitas IT Kolledž asutada terve rea kohalikke Cisco akadeemiaid üle Eesti sh Tartu Ülikoolis.

Cisco akadeemiad pakuvad praktilise suunitlusega rahvusvaheliselt tunnustatud arvutivõrkude-alast baaskoolitust. Tudengid, kes läbivad kõik neli semestrit ja sooritavad edukalt lõpueksami saavad CCNA (Cisco Certified Network Associate) tunnistuse. CCNA on üle maailma tunnustatud IT-tööstuse kutsestandard, , mille omanikul on võrguhaldajana tööleasumiseks olemas kõik vajalikud põhiteadmised. See on samuti esimeseks astmeks kõrgemate ja hinnatumate CCNP (Cisco Certified Network Professional) ja CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) tasemeteni jõudmisel. Alates 2005. a. septembrist viib IT Kolledž ainukesena Baltimaades läbi ka CCNP (Cisco Certified Network Professional) taseme õpet.

Microsoft IT Academy ja MSDN AA
IT Kolledž on Microsofti (https://www.microsoft.com/eesti/) akadeemilise koolituse (Authorized Academic Training Partner ehk AATP) ametlik partner alates 27. detsembrist 2001. AATP programmi asendab täna Microsofti IT-akadeemia (Microsoft IT Academy), millega IT Kolledž liitus 31. jaanuaril 2003. IT Kolledž kasutab Microsofti IT-akadeemia programmi raames kättesaadavaid Microsofti õppevahendeid ja tarkvara õppetöös ning võimaldab tudengitele soodustingimustel erialaste sertifitseerimiseksamite sooritamist. 24. oktoobril 2003. a. liitus IT Kolledž MSDN AA-ga (Microsoft Developer Network Academic Alliance). Liitumine annab õppejõududele ja tudengitele tasuta juurdepääsu Microsofti tootearendusriistadele ja serverite testplatvormidele.

Oracle Academic Initiative
IT Kolledž liitus Oracle Akadeemilise Initsiatiivi programmiga (https://oai.oracle.com) 16. mail 2001. IT Kolledž kasutab programmi raames Oracle tarkvara õppetöö läbiviimiseks. Lisaks võimaldab Oracle koostöö raames IT Kolledžiga tudengitele soodustingimusi Oracle sertifitseerimiseksamite sooritamisel.

Linux Professional Institute
IT Kolledž liitus LPI (Linux Professional Institute) sertifikaadiprogrammiga 2011. aasta kevadel. LPI on üks neljast suuremast Linuxi-alaste kutseoskuste sertifitseerimisega tegelevast ettevõttest. LPI eksamikoolitused on plaanis lülitada IT Kolledži täiendõppekursuste kavasse.

Baltic Sea Network (BSN, https://www.balticseanetwork.org/) on Baltimere riikide (Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi) kõrgkoolide, firmade ja teiste organisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on Baltimere piirkonna mitmekesine areng vastavuses EU poliitikale. Koostöö hõlmab teadus- ja arendusprogramme, ühised ning virtuaalseid õppeprogramme ning üliõpilaste ja õppejõudude vahetust. Lisaks tänu võrgustikule saadud kontaktidele on IT Kolledži üliõpilased saanud osa BSN-st väljakasvanud rahvusvahelises kursuses. IT Kolledž osaleb BSN tegevustes alates 2004. aastast.

Arukate Toodete Disain- Tuleviku eriala (https://www.artun.ee/)
IT Kolledži (ITK) ja Eesti Kunstiakadeemia (EKA) esimese ühisprojekti eesmärk oli välja arendada disainerite ja infotehnoloogia süsteemide erialade sünergial baseeruv ühtne koolitus- ja uurimisvaldkond, mille käigus arendati teadmisi ja oskuseid tehnoloogia kasutamiseks disaini valdkonnas. Projekt lõppes 2008. aastal, kuid koostöö EKA ja ITK vahel jätkub. Ühisarenduseks sobiv ühisprojekt võib avalduda ühise teemaga lõputöödes, kus ITK tudengite rolliks on uudse tehnilise lahenduse loomine EKA üliõpilaste poolt arendatavale tootedisaini ideele.

Andmevõrkude koolitus edasijõudnutele
SA Innove (https://www.innove.ee/) ja Euroopa Liidu struktuurfondide poolt rahastatud projekti üldiseks eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori praegustele ja tulevastele võrguhaldamise spetsialistidele Eestis tingimuste loomine ja võimaluste pakkumine elukestvaks õppeks.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) (https://www.rkrn.ee/) seob kolmeteist Eesti riigi- ja erarakenduskõrgkooli, kelle ühiseks eesmärgiks on arendada Eestis rahvusvaheliselt väljakujunenud nõudeid arvestavat rakenduskõrgharidust ja osaleda Eesti hariduspoliitika kujundamises. IT Kolledž on RKRN liige alates 2003. aastast. RKRN annab iga-aastaselt välja parima uurimustöö stipendiumeid liikmeskõrgkoolide üliõpilastele ja korraldab rakenduskõrghariduse konverentsi. 2010 aasta Rakenduskõrghariduse koostöökonverents ja innovatsioonimess toimus IT Kolledži ruumides.

EURASHE (European Association of Institutions in Higher Educationhttps://www.eurashe.be/) ühendab Euroopa Rakenduskõrghariduslikke organisatsioone ja üksikinstitutsioone. EURASHE teostab nimetatud haridussektoris analüüse, viib läbi uurimusi ja korraldab seminare ja konverentse. EURASHE tutvustab professionaalset kõrgharidust EU liikmesmaades, soodustab kõrgemate õppeasutuste omavahelist koostööd ja infovahetust ning loob sidemeid teiste organisatsioonidega, kellel on sarnaseid eesmärke. IT Kolledž on esindatud EURASHE-s täisliikmena Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kaudu alates 2008. aastast.

Eesti Akadeemiline Spordiliit
IT Kolledž on EASL-i (https://www.easl.ee) liige alates 1. juulist 2003. a. Eesti Akadeemiline Spordiliit on avalikes huvides tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja tegevus on suunatud üliõpilasspordi arendamisele ja selleks tingimuste loomisele Eestis.

Eesti Üliõpilaskondade Liit
IT Kolledž on EÜLi (https://www.eyl.ee) liige 2000. aastast. EÜL on üliõpilaste seas tuntud ja tugevatel liikmetel põhinev üliõpilasesinduste katusorganisatsioon. Läbi pikaajalise eesmärgipärase tegevuse on EÜL saavutanud majandusliku ja poliitilise sõltumatuse ning tunnustuse ühiskonnaelus kaasarääkijana.