ITK aastaraamat

Üliõpilaselu

Tuutorid

IT Kolledži tuutorlusprogrammist 2010/2011 õa.-l
Liis Kadde, õppekonsultant

2010/2011 õa.-l tegutsesid IT Kolledžis 14 üliõpilastuutorit; tuutorid olid nii päeva-, õhtu- kui kaugõppes igal õppekaval. Spetsiaalse ettevalmistuse saanud tuutorite rolliks on pakkuda kaastudengitele tuge õpingutega seonduvate probleemidega toimetulekul, sh. abistada esmakursuslasi üliõpilase rolliga kohanemisel.

Tuutor Indrek Tamm tuutoritundi läbi viimas 26.08.2010

Selleks, et toetada esmakursuslasi kõrgkooli süsteemis orienteerumisel ja grupitunde kujunemisel, toimusid 2010/2011 õa. alguses IT Kolledžis esmakordselt tuutoritunnid kõikide õppevormide/-kavade „rebastele“. Tuutoritunnis said tuutorid praktiseerida tuutorite koolitusel omandatut, viies läbi tutvumismänge, selgitades olulisemaid õppekorralduse põhimõtteid, tutvustades ÕIS-i, õppehoonet ning töötajaid. Tuutoritunnid olid esmakursuslaste hulgas populaarsed (osales ~80% „rebastest“) ja nii läbiviijate kui osalejate tagasiside on olnud positiivne (kasulik informatsioon tudengilt-tudengile, kohene kontakt oma tuutori ja kursusekaaslastega…). Tuutoritunnid on plaanis korraldada ka järgmise õppeaasta eelnädalal.

“Rebased“ tuutoritunnis 26.08.2010

2010/2011 õa.-l toimusid IT Kolledži tuutorlusprogrammi raames mitmed juba traditsiooniks muutunud ettevõtmised. Näiteks 17. detsembril 2010 jõulude-eelses tuutorite kohvik-klubis tunnustati tuutoreid nende olulise panuse eest kolledži tudengite toetamisel, arutati aasta jooksul tuutorlusprogrammi kaudu toimunud tegevuste üle ning analüüsiti, kuidas antud programmi edasi arendada. Viimane on vajalik, kuna tuutorlus on kõrgkooli nõustamissüsteemi oluline komponent, võimalus soodustada tudengite õpingutes edasijõudmist ning vähendada väljalangevust.

13. mail 2011 IT Kolledži tuutorite kevadseminaril kohtusid juba tegutsevad tuutorid ja tuutorlusprogrammiga liitumisest huvitatud tudengid, samuti osalesid seminaril kolledži töötajad. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada kolledži tuutorlussüsteemi, tuutorite koolituse programmi ning tuutoritele esitatavaid ootusi, sh. ERASMUS-tudengite vastuvõtmisel. Seni tegutsenud tuutorid jagasid potentsiaalsetele uutele tuutoritele oma kogemusi tuutoritööst. Lisaks toimus seminari raames lühikoolitus „Kuidas toetada erivajadusega tudengit?“, kus esinejad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust ja Põhja-Eesti Pimedate Ühingust rääkisid puudega inimestega seonduvatest müütidest ja tegelikkusest, puudega noorte elust, õppimisest, sellest, milliseid abivahendeid (ka infotehnoloogilisi) kasutavad liikumis- ja nägemisraskustega inimesed ning millega nende abistamisel on vaja arvestada. Lühikoolituse teoreetilisele osale järgnenud praktikumis said osalejad proovida ratastoolis liikumist ja ratastooli kasutaja abistamist, katsetada spetsiaalsete prillide abil, millisena võib näida ümbritsev läbi vaegnägija silmade, tutvuda juhtkoeraga… Tudengite huvi end erivajaduste teemal täiendada viitab asjaolule, et IT Kolledžis on potentsiaali erivajadusega tudengeid toetavate tuutorite tegutsemiseks, mis on kolledži tuutorlusprogrammi oluline eesmärk.

Tuutorite kohvik-klubi 17.12.2010: tuutorid jagamas muljeid tuutorina tegutsemisest

2011 a. kevadest on otsustanud IT Kolledži tuutorlusprogrammiga liituda 7 tudengit, asudes esmalt läbima tuutorite koolitust. Juba kolmandat aastat toimub IT Kolledžis ESF programmi Primus toel mitme kõrgkooli ühine tuutorite koolitus, mille käigus saavad IT Kolledži, Eesti Mereakadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ja Tallinna Pedagoogilise Seminari (uus partner) tulevased tuutorid Tallinna Tehnikaülikooli õppejõu ja tuutorite koolitaja Liina Randmanni juhendamisel tutvuda tuutoritöö põhitõdedega ja lihvida oma suhtlemisoskusi (ka videotreeningu abil). Lisaks tuleb tudengitel enne järgmisest õppeaastast tuutorina tegutsema asumist viia end kurssi oma kõrgkooli õppekorralduse põhimõtetega ja tuutoritele esitatavate ootustega, millega aitavad neil tutvuda iga kõrgkooli tuutorite kontaktisikud. Uutele tuutoritele põnevat ja edukat koolitust!

Tuutorite kevadseminar 13.05.2011

IT Kolledži tuutor Ragne Selis (õppekava Tehnosuhtlus II õa. tudeng) kirjeldab oma kogemusi peale esimest aastat tuutorina tegutsemist järgmiselt:
„IT Kolledž on noor ning väike ja seetõttu on tuutorlus meie koolis alles lapsekingades. Tuutorluse märkamine ning traditsiooniks saamine nõuab järjepidevust ja tööd, millesse kool ilusasti panustab. Tuutorluse koolitus on huvitav ja sisukas ning mis kõige olulisem, annab tulevasele tuutorile hea ettekujutuse sellest, milles tema roll seisneb. Oma kogemustest räägivad ka teiste kõrgkoolide tudengid ning erinevad teadmised mõjuvad alati väga värskendavalt. Valdavalt on koolitusega liitunud inimesed, kes soovivad end panna proovile ning teisi aidata. Staažikamad tuutorid on saanud esinemisjulgust ning enesekindlust. See kõik kehtib ka minu kohta. Kõige suurem proovikivi on õppeaasta alguses toimuv tuutoritund, mis on väga suure tõenäosusega iga tuutori jaoks esimene enda antud loeng. Minule meeldis enda korraldatud tuutoritunni juures kõige rohkem nö. tutvumismäng, sest see kaotas võõraste inimeste vahel oleva pinge ning vaikuse. Hakati rohkem ja julgemalt suhtlema, mistõttu leidsid paljud värsked tudengid vastused oma küsimustele. Ülejäänud kooliaasta vältel piirdus minu tuutorikogemus meili teel abi ja info andmisega. Meie koolis seisnebki tuutori roll hetkel ehk kõige rohkem julgustamises pöörduda probleemide, ettepanekute ja küsimuste korral inimeste poole, kes oskavad aidata. Üldiselt on ju arvatud, et kuna meie kool on väike ning informatsioon hästi kättesaadav, pole tuutoritel nii suurt rakendust kui mõnel suuremal kõrgkoolil. Ehk võiks IT Kolledžis tuutori teiseks funktsiooniks olla sidepunkt tudengite, õppejõudude ja õppeosakonna vahel ja seda eelkõige ettepanekute, murede ning etteheidete suhtes.“

Palju õnne Kristel Viidikule, Lauri Võsandile ja Henri Veidenbaumile IT Kolledži lõpetamise puhul ja aitäh tuutorina tegutsemise eest! Jätkavatele ja uutele tuutoritele entusiasmi tuutoritööks!