ITK aastaraamat

Õppetöö

Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimisest IT Kolledžis
Merle Varendi

Kõrgkooli juhtimistegevuse toetuseks osales IT Kolledž 2010/2011 õppeaastal kvaliteediprojektis mille eesmärgiks oli:

• aidata kaasa Kolledži kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamisele;

• eneseanalüüsi käigus selgitada välja Kolledži tugevad küljed ja arendamist vajavad valdkonnad;

• suurendada Kolledži konkurentsivõimet.

Protsessi oli kaasatud pea kogu personal ja üliõpilasesindus ning selle käigus analüüsiti eestvedamist, õppeprotsessiga seonduvat, koostööd tööandjate, vilistlaste ja teiste huvipooltega ning finants – ja materiaalsete ressursside juhtimist kõrgkoolide kvaliteedihindamise mudeli aluse, mis põhineb EFQM’i metoodikal. Eneseanalüüsi tulemusena valmis dokument, mis kajastas Kolledži olulisemaid tulemusi viimastel aastatel ja ka neid valdkondi mida tuleks parendada. Aprillis 2011 külastasid Kolledžit assessorid (välishindajad), kes pärast valminud analüüsidokumendiga tutvumist ja vestlusi Kolledži töötajatega tõid välja nii Kolledži tugevamad küljed kui ka parendamist vajavad valdkonnad. Assessorid hindasid väga kõrgelt Kolledži innovatiivsust, arengukava kavandamisega seonduvat, partnerlussuhete, finantsressursside, informatsiooni ja õppeprotsessi juhtimist, üliõpilaste kaasamist ning töötajate tunnustamist. Rohkem tähelepanu tuleks assessorite hinnangul pöörata töötajatega seonduvate protsesside tõhustamisele ja teadus-arendustegevusele.

Võttes kokku nii Kolledži töötajate poolt tehtud eneseanalüüsi tulemused kui ka välishindajate kommentaarid saab välja tuua järgmisteks perioodideks olulisemad parendustegevused.

• vilistlastelt kogutava tagasiside süsteemsem arendamine;

• üliõpilaste väljalangevuse põhjuste analüüsimine;

• õppejõudude koormuse arvestuse süsteemi loomine;

• partnerorganisatsioonide tegevuses kaasalöömise eesmärgistamine;

• tugiprotsesside kaardistamine ja väljatöötamine.

Kvaliteediprojektis osalemine võimaldas nii Kolledži töötajatel kui ka projektis osalenud üliõpilasesinduse liikmetel paremini mõista kvaliteedijuhtimise seostatust juhtimistegevusega ning aitas kaasa mitmetes valdkondades ühise arusaama kujunemisele. Protsessi jätkuna on võimalus alates sügisest valida välja parendustegevused mida järgmise aasta jooksul ellu viiakse ja seejärel lasta saavutatud tulemusi taas hinnata välisekspertidel.

Nii sellel aastal läbi viidud kvaliteediparendamise protsessi kui ka sellele kavandatavat jätkuprotsessi on toetatud Euroopa Liidu Struktuurfondidest programmi „PRIMUS“ kaudu.