TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Õppejõudude mobiilsus

Erasmuse programmi raames saavad programmiga liitunud Eesti kõrgkoolide õppejõud õpetada Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Island, Norra, Liechtenstein, Türgi). Kõrgkoolide töötajatel on võimalik osaleda koolitustel, samuti on võimalik kutsuda kõrgkooli koolitama spetsialiste oma partnerorganisatsioonidest mujalt Euroopast.

Programmis osalemine

Erasmuse programmis osalemise üheks kriteeriumiks on mõne programmis osaleva riigi kodakondsus või saatva riigi alaline elamisluba. Programmis osalev õppejõud peab olema teda lähetava kõrgkooli lepinguline töötaja. Õpetama on võimalik minna nendesse Euroopa kõrgkoolidesse, millel on osaleda soovija kodukõrgkooliga sõlmitud Erasmuse koostööleping. Nii saatval kui vastuvõtval kõrgkoolil peab olema kehtiv Erasmuse ülikooli harta. Vaata IT Kolledži partnerkõrgkoole.

Lähetus ja sellega seotud dokumentatsioon

Õppejõu lähetus õpetamise eesmärgil võib kesta kuni 6 nädalat, õppetöö maht peab olema vähemalt 5 akadeemilist tundi.
Õppejõu lähetuse soovituslik kestvus on 5 päeva. Kõrgkoolidel on õigus kehtestada õppejõududele valikukriteeriumid. Reeglina toetatakse õppejõude kelle visiidil on õpetamise kõrval lisaväärtusi (nt projekti ettevalmistamine), kelle loengud on integreeritud väliskõrgkooli regulaarsesse õppetöösse, kes töötavad seoses lähetusega välja uut õppematerjali või lähevad välismaale õpetama esmakordselt. Enne lähetust koostab õppejõud etteantud vormis tööplaani, mis tuleb kooskõlastada nii saatva kui vastuvõtva kõrgkooliga. Lähetuses osalenud õppejõud peab naasmisel esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist kinnitava tõendi ja vormikohase aruande kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatorile.

Stipendium

Erasmuse programmi raames õpetama minemist toetatakse stipendiumiga. Stipendium koosneb kahest osast – reisitoetusest ning elamistoetusest. Reisitoetust makstakse lähtuvalt sõidukuludest, elamistoetus sõltub lähetusperioodi pikkusest. Stipendium ei ole mõeldud õppejõu töötasuna.