TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine

Projekt „Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine“

Eesti Infotehnoloogia Kolledž alustas 2016 aasta suvest uue arendusprojektiga Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine“, projekti akronüümina kasutame lühendit (VÕSA).

Projekti eesmärk on luua uudne, õppetegevust toetav ja laiendav virtuaalne õpikeskkond, mis võimaldab muuta IKT õpet praktilisemaks, paindlikumaks ja õppijat toetavamaks.

Projekti eelarve on 332 090,52 eurot.

Tihti on õpe liiga teoreetiline ja õppurid ei seosta õpitut praktiliste IKT probleemidega. Selle projekti käigus loome aga mängulise, reaalseid probleeme simuleeriva õpikeskkonna, mis muudab igava kodutöö huvitavaks ja motiveeriks õppureid rohkem pingutama.

Õppur siseneb simulatsioonikeskkonda veebisirvija abil ning satub õpiruumi, kus on virtualiseeritud e-teenused, serverid, tööjaamad, kuid ka küberkurikaelad, kes õppuri kaitstavat simulatsiooni ründavad. Õppur leiab ja lahendab probleeme ning kaitseb oma teenuseid ja süsteeme.

Simulatsioonikeskkond võimaldab õpetada nii IT süsteemide administreerimise, IT süsteemide arendamise kui ka küberturbe tehnoloogiate õppekavade õppureid.

Projekti tulemusena valmivat simulatsioonikeskkonda saavad kasutada ka teised osapooled, mis aitab suurendada koostööd ka erinevate õppeasutuste ning tööandjate vahel.

Simulatsioonikeskkonna loomise ja juurutamisega lõpetame 2020.a talvel.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele” raames.

Karin Kuldmets, VÕSA ja täiendusõppe projektijuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
+372 6285 833; +372 5647 0560
karin.kuldmets@itcollege.ee
www.itcollege.ee

 

Testimiseks on valmis 3 laborit

Kaasajal on juurdumas uued lähenemised IT süsteemide administreerimise ja arenduse õppekavadele, kus varasemalt peeti tavapäraseks kitsale valdkonnale või ülesannetele spetsialiseerumist. Enam ei ole mõeldav, et ettevõttes töötav administraator ei oska ridagi koodi skriptida või et tarkvaraarendaja jääb Linuxi käsureal hätta.

Vaatamata sellele, et arendajate õppekavas ei ole täna veel administreerimise põhitõdesid õpetavaid aineid, on IT Kolledži tudengitel võimalus teha läbi virtuaalseid reaalelul baseeruvaid ning praktilisi oskusi õpetavaid laboreid virtuaallaborite süsteemis i-tee. Hetkel on õppuritele testimiseks ning tagasisidestamiseks kättesaadavad kolm alg- või kesktasemel haldustegevusi õpetavat laborit. Testimiseks mõeldud laborid on suunatud arenduse tudengitele, kuid on sobilik ka teiste õppekavade tudengite teadmiste hindamiseks, mistõttu pane end ikkagi kirja, kui soovid samuti laboreid proovida.

Valminud laboriteks on:

DEVOPS User Management – Praktilisi Linuxi käsureal teostatavaid kasutajate haldamise oskusi ja teadmisi õpetav labor.
Õpiruum on suunatud algajale ja ka edasijõudnud Linuxi käsurea valdajaile. Õpiruumi läbimise järel teab ja oskab õppur vaadelda, luua, muuta ning eemaldada Linuxi käsureal lokaalseid kasutajaid; hallata kasutajate paroole ning nendega seotud gruppe.

DEVOPS Final Test – Praktilisi Linuxi käsureal teostatavaid administreerimise oskusi ja teadmisi hindav labor.
Õpiruum on suunatud algajale ja ka edasijõudnud Linuxi käsurea valdajaile. Labor koosneb ligi 20nest praktilisest ülesandest, millega erinevate valdkondade teadmisi hinnata. Õpiruumi läbimise järel oskab õppur hinnata oma baasoskui Linuxi käsureal administreerimisülesannete tegemiseks.

HTTPS Security – Veebiserveri tarkvarade (Apache ja Nginx) paigaldamist ja konfigureerimist ning HTTPS protokolli turvalist realiseerimist ja testimist õpetav labor. Lisaks käsitleb labor mõningaid levinud HTTPS protokolli ja selle realiseerimise haavatavusi.
Õpiruum on suunatud õppurile, kellel on algteadmised Linuxi käsureast ning tööriistadest. Õpiruumi läbimise järel oskab õppur paigaldada ja seadistada kahte enimlevinud veebiserveri tarkvara ning nendel HTTPS protokolli realiseerida.

SALVESTUS: I seminar 11.01.2017 VÕSA projekti ja virtuaallaborite süsteemi i-tee tutvustus

SALVESTUS: II seminar 18.01.2017 Virtual Teaching Assistant vahendi tutvustus

SALVESTUS: III seminar 25.01.2017 Automaatkontrollide tutvustus ja loomine

 

Lisainfo:
Roland Kaur, VÕSA projekti õpiruumide spetsialist
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
roland.kaur@itcollege.ee

 

PROJEKTI KOOSTÖÖPARTNERID

Tartu Kutsehariduskeskus

RangeForce

 

11.01.2017 Täna algab IT Kolledžis esimene seminar virtuaalsete laborite loomiseks
16.12.2016 IT Kolledži arendusprojekti raames valmisid esimesed laborid
19.08.2016 IT Kolledž alustab uue arendusprojektiga