TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Õppeteenuse tasumäärad 2017/2018. õppeaastal

Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud IT Kolledži üliõpilastele kohaldatakse õppekulude hüvitamisel kuni 2020/2021. õppeaasta lõpuni järgnevaid sätteid:

1) õppekulusid ei pea üliõpilane hüvitama eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppimise korral;

2) üliõpilase taotluse alusel vabastatakse õppekulude hüvitamisest nii täis- kui ka osakoormusega õppiv üliõpilane, kui ta alustab õpinguid õppekulusid hüvitamata täiskoormusega eestikeelsel õppekaval ja kui ta on keskmise, raske või sügava puudega isik või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja. Õppekulude hüvitamisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 30. septembrini ja kevadsemestril 15. veebruarini. Punktis 1 nimetatud koormusnõude täitmise arvestust hakatakse pidama taotluse aluseks olnud tingimuse äralangemise semestrile järgnevast semestrist;

3) osakoormusega õppides või ingliskeelsetel õppekavadel on üliõpilane kohustatud õppekulud hüvitama. Üliõpilane hüvitab õppekulu vastavalt deklareeritud õppeainete mahule ja õppeasutuses kehtestatud tasumääradele ning õppeasutusega sõlmitud õppekulude hüvitamise lepingule;

4) õppekava täitmise nõuet ei kohaldata ja õppeteenustasu ei pea üliõpilane maksma juhul, kui õppekava täitmiseks on vaja kaitsta diplomitöö (edaspidi lõputöö). Õppeteenustasu maksmise kohustus tekib üliõpilasel juhul, kui ühe semestri jooksul alates nominaalaja semestrite limiidi lõpust ei ole lõputöö kaitstud. Õppeteenustasu arvestatakse igal sellele järgneval semestril sooritamata lõputöö ainepunktide ulatuses rakendades 50% võrra alandatud tasumäära;

5) enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud õppekulusid mittehüvitavad üliõpilased saavad kuni 2020/2021. õppeaastani õppeainet korduvdeklareerida vaid täiendusõppurina.

Tasumäärad alates 2017/2018. õppeaastast:

1) õppekaval „Küberturbe tehnoloogiad“ makstakse semestritasuna 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust;

2) õppeaine 1 EAP hind eurodes (v.a lõputöö) eestikeelsetel osakoormusega ja tasulises õppes õppivatele ja õppekaval „Küberturbe tehnoloogiad“ osakoormusega õppes õppivatele esimese astme üliõpilastele.

1 EAP = 32 eurot

Õppeteenustasu võlgnevus:

1) õppeteenustasu maksmisega  viivitamisel on IT Kolledžil õigus nõuda üliõpilaselt viivist 0,06% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest;

2) IT Kolledžil on õigus loovutada laekumata õppeteenustasudest tulenev võlanõue üliõpilase vastu täielikult või osaliselt kolmandale isikule.

Maksekorraldusele märkida arve number ja viitenumber. Kõik ülekanded teha Tallinna Tehnikaülikooli arveldusarvele:

SEB Pank AS
EE201010052037382001
Swedbank AS
EE452200221013295225