TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Soodustused

Ravikindlustus
Õppelaen
Tudengi  maksesoodustused


Ravikindlustus

Üliõpilased on ravikindlustusega kindlustatud, neil on õigus saada arstiabi kõikides haigekassaga lepingu sõlminud raviasutustes, kusjuures raviteenuse eest tasub haigekassa. Ravikindlustuse pikendamiseks ei pea üliõpilane ise haigekassa poole pöörduma, üliõpilaste andmed esitatakse haigekassale üliõpilaste registri kaudu. Pärast seda, kui nõuetekohased andmed on jõudnud haigekassasse, peab haigekassa tegema kindlustuskande 5 kalendripäeva jooksul.

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud isiku haigusest või vigastusest. Kui akadeemiline puhkus on võetud meditsiinilistel põhjustel, tuleb see ka vastavalt vormistada, et andmed haigekassasse jõuaksid. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuse jätkamiseks haigekassale õppima asumise kinnituseks esitama välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi. Info ja soovitatavad blanketid on olemas haigekassa kodulehel.

NB! Üliõpilastel, kes asuvad välisriiki õppima mõne vahetusprogrammi raames (nt ERASMUS), on ravikindlustus tagatud kodukooli poolt.

Eesti alalistest elanikest üliõpilaste ravikindlustus kehtib õppekava nominaalkestuse jooksul ja veel 3 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus sellest 1 kuu möödumisel.

Isik saab arvel olla korraga vaid ühes kindlustuspiirkonnas. Kindlustuspiirkonna vahetamiseks peab esitama haigekassale piirkonnavahetuse avalduse.

Üliõpilastel tasub kindlasti iga õppeaasta alguses ise kontrollida enda ravikindlustuse kehtivust, et arsti juurde minnes ei tekiks ootamatuid üllatusi. Kodanikuportaalist on võimalus kontrollida nii oma ravikindlustuse kehtivust, elukohaga seotud andmeid, perearsti kui ka haigushüvitiste väljamaksmist.

Kindlustuskaitsega seotud küsimustele saad vastuse ka helistades haigekassa kliendiinfo telefonil 16363. Vaata ka haigekassa kodulehelt.

üles

 
Õppelaen

Õppelaenu saamist reguleerib Õppetoetuste ja õppelaenu seadus“.

Õppelaenu intressimäär on 5%. Riik tagastab makstud intressilt tulumaksu.

Riik pakub mitmeid soodustusi, sh maksepuhkus lapse sünni korral, samuti ajateenistuses viibijatele.

Kui Sul on juba varasemast ajast õppelaenuleping ja õpingute katkestamise ning uuesti alustamise vahe on alla 12 kuu, saab jätkata vana laenulepingut. Muul juhul pead sõlmima uue lepingu.

Korduvtaotlejatele väljastatakse õppelaenu alates 15. septembrist; esmataotlejatele, kes on kantud õppelaenuõiguslike üliõpilaste nimekirja ja kellel on seatud laenu tagatis, alates 1. oktoobrist.
Laenu saamiseks piisab, kui Sul on kaks käendajat, kes on vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud või omavad alalist elamisluba ning kellel on korrapärane sissetulek.

Käenduse vormistamine võib pankades erineda. Vaata täpsemalt järele vastava panga kodulehelt.
Laenu saad nii mitu korda, kui mitu aastat pead õppekava järgi õppima. Kui asud samale haridustasemele õppima mitmendat korda ja oled varem õppelaenu võtnud, arvestatakse laenukordade määramisel õppekavajärgsest õppeajast maha varasem laenukordade arv.

Kui oled avaldanud soovi saada laenu automaatselt ja oled järgmisel aastal endiselt sama kooli ja sama eriala õppurite nimekirjas ning tagatisest piisab, kantakse laen järgmisel aastal Sinu kontole automaatselt.

Laenu tuleb hakata tagasi maksma hiljemalt aasta pärast kooli lõpetamist. Tagasimakse tähtaeg on kaks korda nii pikk, kui pikk oli Sinu õppeaeg õppekava järgi.

Intressi hakatakse arvestama kohe, kui laen on taotleja kontole kantud. Õpiajal tuleb Sul maksta vaid aastaintressi, mis võetakse väljamakstavast laenusummast automaatselt maha.

Kui jätad kooli pooleli, pead hakkama laenu tagasi maksma aasta pärast eksmatrikuleerimist. Laenu tagasimakse aeg on sel juhul 1,5-kordne õppeasutuses õpitud aeg.


Tudengi  maksesoodustused

Kasuta riigi poolt pakutavat maksusoodustust koolituskulude mahaarvamisel tuludest. Koolituskulusid saab tuludeklaratsioonis deklareerida ainult koolituskulu eest tasunud isik, kuid kuni 26-aastase tudengi õppemaksu saab tasuda ja deklareerida ka teine isik. Peale 26-aastaseks saamist saab tasutud koolituskulusid tulust maha arvata ainult koolitatav ise. Tagastamisele kuuluv tulumaks ei saa olla suurem kui sama isiku eelmise maksustamisperioodi tulust kinnipeetud või tasutud tulumaks. See tähendab, et kui isikul maksustatavat tulu ei olnud, siis tehtud kulutustelt tulumaksu tagasi ei saa.

üles