TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine õppetoetus

Kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.

Alates 2013/14. õa-st sisseastunud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab
riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel.

Enne 2013/2014 õa sisseastunud tudengitele jääb kuni 2015/16. õa-ni kehtima vana
toetussüsteem.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes vastab kõigile kolmele alljärgnevale
tingimusele:

• … kes on kõrgkooli sisse astunud 2013/14. õa või hiljem;

• … kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 329 eurot.

Kuni 24-aastase tudengi perekonnaks on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed
ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud
perekonnaliikmetest eraldi.
Näide: 19-aastane tartlane suundub TTÜ-sse õppima ning kirjutab end sisse ka Tallinna linna.
Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel võetakse arvesse, et ta kuulub oma Tartus elavate
vanematega ühte perekonda.

Tudengi pereliikmeteks loetakse samuti kuni 24‐aastased õed‐vennad, kes omandavad
üldkeskharidust statsionaarses õppes ning kutse‐ või kõrgharidust täiskoormusega
nominaalaja piires.

Tudengi pereliikmeteks ei loeta tema vanema uut elukaaslast ning tolle lapsi, olenemata
sellest, et rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed ühtivad.

Kuni 24-aastane tudeng, kes on abielus, lapsevanem või lapse hooldaja, moodustab iseseisva
perekonna.
Näide: 22-aastane tudengist lapsevanem, kes elab küll oma vanematega koos ühel aadressil,
moodustab sellegipoolest koos oma lapsega iseseisva perekonna.

25aastane ja vanem tudeng on eraldi perekond ning õppetoetuse taotlemisel oma vanemate
sissetulekust enam ei sõltu.

• … kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid täies mahus (100%), kusjuures õppe
mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel
on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Näide: Tudeng läbib esimesel semestril aineid mahus 35 EAP, aga teisel semestril 25 EAP.
Kokku on tudengil ikkagi esimese õppeaasta lõpuks 60 EAP ning tal on õigus kolmandal
semestril toetust taotleda.

  • Tudeng, kes on akadeemilisel õppepuhkusel, õppetoetust taotleda ei saa.

Selgitus: kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele toetuse saamise jooksval kuul enne 7.  tööpäeva, siis jooksva kuu eest toetust ei saa, kui läheb peale 7. tööpäeva, saab toetust ka jooksva kuu eest.

Kui üliõpilane naaseb akadeemiliselt puhkuselt sel samal semestril, mil taotles õppetoetust, jätkatakse maksmist automaatselt puhkuse lõppemise kuule järgneval kuul. Tulles puhkuselt õppetoetuse saamise semestrile järgneval semestril, tuleb esitada uus taotlus.

 

 Kui suur on toetus?

Üliõpilase keskmine sissetulek pereliikme kohta

kuni 74,75 eurot

74,76–149,50 eurot

149,51–329 eurot

Õppetoetuse suurus

220 eurot

135 eurot

75    eurot

  •  Perekonna keskmine sissetulek arvutatakse õppetoetuse taotlemise õppeaastale eelnenud kalendriaasta tulumaksuga maksustatava tulu alusel (tulumaksuseaduse § 12 alusel). See on  tulu, mida pereliikmed tuludeklaratsioonis deklareerivad (palgatulu, mitteriiklikud stipendiumid ja toetused, pensionid, ettevõtlustulu jne). Keskmise sissetuleku arvutamine toimub kord aastas (samal ajal, kui toimub tuludeklaratsiooni esitamine).

Näide: toetuse taotlemisel 2013 a. septembris võetakse arvesse 2012 a. tulud ja samuti toetuse taotlemisel 2014 a. veebruaris arvestatakse 2012 a. tulusid, kuna 2013 a. tulud  on õppetoetuse taotlemise hetkel Maksu- ja Tolliametil veel lõplikult kinnitamata.

 

Kuidas taotleda toetust?

Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel,mitte ainult kuu aega nagu seni. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust, sellepärast soovitame siiski taotlus esitada semestri esimesel kuul – septembris või veebruaris.

  • Tudengi perekonnaliikmete ja nende sissetulekute andmed hangib riigiportaal automaatselt Rahvastikuregistri ning Maksukohustuslaste registrist. Õpingutega seotud andmed pärinevad Eesti Hariduse Infosüsteemist.
  • Kui tudeng leiab, et riigiportaalis puuduvad tema perekonnaliikmete ja nende sissetulekute kohta asjakohased andmed, saab ta vastavaid dokumente sinna ise juurde lisada.
  • Kui tudeng leiab, et riigiportaalis on viga seoses tema läbitud õppemahuga, peab ta kontakteeruma oma õppeasutusega. Kui õppekoormus ja -maht ei vasta taotlemise tingimustele, ei ole võimalik taotlust esitada.

 

Kuidas toetus tudengini jõuab?

  • Taotluse esitamise kuul makstakse toetus välja 7 päeva pärast taotluse rahuldamist.
     
  • Kui tudeng esitab õppetoetuse taotluse kuu viimastel päevadel, hiljem kui 7 tööpäeva enne kuu lõppu (7 tööpäeva on vajalik makse sooritamiseks), siis makstakse taotluse kuu toetus talle välja järgmisel kuul koos jooksva kuu toetusega.

Näide: tudeng esitab taotluse 29. septembril, septembrikuu toetussumma makstakse välja oktoobrikuu 7. tööpäeval koos oktoobrikuu toetusega.

  • Semestri teistel kuudel makstakse toetust iga kuu esimese 7 tööpäeva jooksul.
     
  • Kui tudeng on lisanud taotluskeskkonnas täiendavaid dokumente, pikeneb dokumentide menetluse tõttu toetuse väljamaksmine maksimaalselt 10 päeva.
  • Toetus kantakse tudengi pangakontole, mille numbri ta riigiportaali sisestab.