TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Ühinemine TTÜ-ga (KKK)

Siit leiad vastused ühinemisega seonduvatele küsimustele, info täieneb pidevalt.
Ühinemisega seonduvad küsimused palun esita SIIN

22. novembril 2016 toimus infotund üliõpilastele EIK ja TTÜ ühinemise teemadel.videosalvestus ]
5. detsembril 2016
toimus IT Kolledžis ITL, TTÜ ja EIK õppekavateemaline koosolek. [ videosalvestus ]

1.Millal toimub EIK  ühinemine TTÜ-ga?

1. Millal toimub EIK ühinemine  TTÜ-ga?
Ühinemine toimub 1. augustil 2017. aastal. Ühinemisleping allkirjastati TTÜ ja HITSA (IT Kolledži pidaja) vahel 16. novembril 2016. Ühinemislepingu  juurde kuulub uue loodava struktuuriüksuse põhimääruse kavand, kus on kokku lepitud IT Kolledži tegevust, juhtimist ja õppekorraldust reguleerivad sätted ja selle muutmine toimub poolte kokkuleppel.

TTÜ nõukogu kinnitas IT Kolledži põhimääruse 20.12.2016.

TUDENGID

Kuidas hakkab toimuma õppetöö 2017. aasta sügissemestrist? Kas ja millised muutused kaasnevad võrreldes varasemaga? (nt õpikeskkonnas, õppegruppide suuruses, tugistruktuuris jne)

Üliõpilased hakkavad kuuluma infotehnoloogia teaduskonda. Õppegruppide suurused ei muutu. Õppetöö võib toimuda ka teistes TTÜ õppehoonetes. Üliõpilased saavad vajaliku informatsiooni endiselt IT Kolledži õppekonsultantidelt, kuid lisaks ka teaduskonna ja tugistruktuuri vastavatelt töötajatelt.

Meie kureeritavatel ainetel proovime tunniplaani sedasi teha, et õppetöö jääb kolledži ruumidesse.

Millised eelised, uued võimalused avanevad IT Kolledži tudengitele?

Ligipääs kõikidele TTÜ õppeainetele, sportimisvõimalustele, tudengite tegevustele jne.

Millised on tudengite õigused ja kohustused alates 01.08.2017?

Kehtima hakkab TTÜ õppekorralduseeskiri.
Vaata täpsemalt: https://ttu.ee/tudengile/oppeinfo/oppekorraldus/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid/oppee/

Kas on erisusi IT Kolledži tudengitele?

(1) Enne 2017/2018. õppeaastat õppekavadele IT süsteemide arendus, IT süsteemide administreerimine, küberturbe tehnoloogiad ja infosüsteemide analüüs, immatrikuleeritud üliõpilastele kohaldatakse enne 2017/2018. õppeaastat deklareeritud kuid sooritamata õppeainete osas järgmisi nõudeid:

1) ühe õppeaine piires on üliõpilasel õigus kuni kolmele sooritusele;

2) õigus kordussoorituseks (arvestus, eksam) kehtib arvates aine õpetamissemestrist ülejärgmise semestri õppetööalase liikumise lõpuni.

(2) Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele kohaldatakse õppekulude hüvitamisel eeskirja paragrahvi 8 kuni 2020/2021. õppeaasta lõpuni järgnevas sõnastuses:

1) õppekulusid ei pea üliõpilane hüvitama ärinduse ja halduse, õiguse ning sotsiaalteaduste õppekavagruppi kuuluvatel eestikeelsetel õppekavadel vähemalt nominaalkoormusega õppimise korral; ülejäänud õppekavagruppide eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppimise korral ja võõrkeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppimise korral, kui TTÜ nõukogu on nii otsustanud ning doktoriõppes;

2) ärinduse ja halduse, õiguse ning sotsiaalteaduste õppekavagruppi kuuluvatel eestikeelsetel õppekavadel, v.a õppekaval ettevõtlus ja elamusmajandus täiskoormusega õppivalt üliõpilaselt nõutakse iga semestri lõpus õppekulude hüvitamist nominaalkoormusest puudujäävas mahus;

3) üliõpilase taotluse alusel vabastatakse õppekulude hüvitamisest nii täis- kui ka osakoormusega õppiv üliõpilane, kui ta alustab õpinguid õppekulusid hüvitamata täiskoormusega eestikeelsel õppekaval ja kui ta on keskmise, raske või sügava puudega isik või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja. Õppekulude hüvitamisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 30. septembrini ja kevadsemestril 15. veebruarini. Punktides 1 ja 2 nimetatud koormusnõude täitmise arvestust hakatakse pidama taotluse aluseks olnud tingimuse äralangemise semestrile järgnevast semestrist.

4) käesoleva lõike punktis 2 nimetatud õppekulude hüvitamist nõutakse üliõpilaselt ka omal soovil eksmatrikuleerimise korral kui eksmatrikuleerimise avaldus esitatakse üliõpilase poolt pärast poolsemestri lõppu;

5) osakoormusega õppides on üliõpilane kohustatud õppekulud hüvitama, v.a doktoriõppes ja käesoleva lõike punktis 7 nimetatud isikutel. Üliõpilane hüvitab õppekulu vastavalt deklareeritud õppeainete mahule ja ülikooli kehtestatud tasumääradele;

6) õppekaval, kus toimub ainult osakoormusega õpe, tasub üliõpilane õpingute eest vastavalt deklareeritud õppeainete mahule ja ülikooli kehtestatud tasumääradele;

7) väljaspool konkurssi vastu võetud silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaselt ei nõuta õppekulude hüvitamist;

8) õppekava täitmise nõuet ei kohaldata ja õppeteenustasu ei pea üliõpilane maksma juhul kui õppekava täitmiseks on vaja sooritada ainult lõpueksam või kaitsta lõputöö. Õppeteenustasu maksmise kohustus tekib üliõpilasel juhul kui ühe semestri jooksul alates nominaalaja semestrite limiidi lõpust ei ole lõputöö kaitstud või lõpueksam sooritatud. Õppeteenustasu arvestatakse igal sellele järgneval semestril sooritamata lõputöö või lõpueksami ainepunktide ulatuses rakendades 50% võrra alandatud tasumäära.

(3) Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele kohaldatakse eeskirja paragrahv 11 lõiget 10 kuni 2020/2021. õppeaasta lõpuni alljärgnevas sõnastuses:

1) õppeainet saab deklareerida eeskirjas sätestatud alusel üks kord. Tasuta õppiva üliõpilase poolt õppeaine korduvdeklareerimine toimub täiendusõppurina.

Tudengitele muutub soodsamaks sooritamata ainepunktide eest tasumine.

Kuidas hakkavad toimima üliõpilaste organisatsioonid (Üliõpilasesindus, EIK Robootikaklubi, EIK Meediaklubi, …mh rahastuse küsimus)?

Vajalik kokku leppida TTÜ Üliõpilasesindusega. Ülikool ei sekku tudengiorganisatsioonide tegevusse ja tudengid on täiesti vabad organiseerima klubilist tegevust neile sobival viisil. TTÜ IT teaduskond on regulaarselt toetanud nende tudengiorganisatsioonide tegevust, kus osaleb oluline kogus IT teaduskonna tudengeid. See põhimõte laieneb ka liituvatele tudengiorganisatsioonidele.

Kas ja kuidas on planeeritud tudengkonnas ühtsustunde tekitamist, hoidmaks ära meie vs teie mentaliteedi süvenemist?

TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna üliõpilaskogu saab alanud kevadest uue kuju:

  1. Üliõpilaskogu juhatusse saavad kandideerida nii IT-teaduskonna kui ka IT Kolledži praegused üliõpilased.
  2. Juhatuse valib ja tema töö kontrollib 9-liikmeline volikogu. Volikogu on ametlik tudengeid esindav kogu, kuhu sellel kevadel kuulub 6 liiget IT-teaduskonnast ja 3 liiget IT Kolledžist. Edaspidi sellist vahet ei tehta, vaid kõik on ühtselt IT-teaduskonna tudengid.
  3. Üliõpilaskogus on uus positsioon “EIK koordinaator”, kelle ülesandeks on n-ö jätkata praeguse EIK EÜ tööd ja nõustada IT Kolledži õppehoones üliõpilasi.

Ühtsustunde loomine on prioriteediks nii praegusele IT-teaduskonna üliõpilaskogule kui ka EIK Üliõpilasesindusele, soovitakse teha kõik, et saavutada ühtne tudengkond, koostöö on juba alanud. Üheks olulisemaks ürituseks ühtsustunde tekitamisel on nt rebaste ristimine.

Õhtuõppe õppevormi kaotamise otsus vajab põhjendamist ja lisakommunikatsiooni. See õppevorm ja Infosüsteemide analüüsi õppekava oli siiani suur IT Kolledži eelis.

Õhtune õppevorm on säilinud. Sisuliselt on tegemist statsionaarse õppega, kus õppetöö toimub õhtuti. Nt magistriõppekava “infosüsteemide analüüs ja kavandamine” õpe toimub õhtuti. Senised Infosüsteemide analüüsi tudengid jätkavad õpinguid õhtuses õppevormis.

Kaugõppe dokumentide esitamise tähtaeg samal ajal kui päevasesse õppesse dokumentide esitamine. Kas korraldatakse ka lisavastuvõtt? Millistel tingimustel, kas siis kui õppekohad ei täitu?

Ei, täiendavat vastuvõttu ei korraldata. Alternatiiv: soovijatel on võimalik alustada õpinguid (täiendusõppurina) osakoormusega õppes tasu eest Avatud õppes.

Kandideerimisetähtajad üliõpilaseks saamisel on ühtse pingerea alusel, ainult et üliõpilane ise õppevormi ja –koormuse.

Uues ÕKEs on ettenähtud võimalus, et isik, kellel on õppekava ainetest sooritatud vähemalt 30EAPd saab kandideerida üliõpilaseks juhul kui teaduskond seda võimaldab.

Kas varasemalt läbitud TTÜ aineid saab kanda õppekavasse tasuta?

Jah.

Kas IT Kolledžis VÕTA komisjonilt saadud lihtmenetluse teel praktika läbimise õigus jääb kehtima?

Jah, jääb kehtima.

Praktika juhend on koostamisel. Kolledži erisused jäävad, kuid nende nimetus võib muutuda.

Kas säilib võimalus läbida praktikat lihtmenetluse teel? Kas õiguse taotlemisel jäävad kehtima samad eeltingimused (12 kuud erialast töökogemust)?

Juba õppivatele tudengitele jäävad tõenäoliselt kehtima samad tingimused. Õiguse taotlemise protseduur detailides võib erineda tänasest.

Praktika juhend on koostamisel. Kolledži erisused jäävad, kuid nende nimetus võib muutuda.

Kas praktika läbimisel lihtmenetluse kaudu jääb kehtima soodsam ainepunktitasu (31 eurot ainepunkti kohta)?

TTÜ’s on praktika sooritamine tasuta.

Kas praktikat on võimalik kordussooritada deklareerimisele järgneva semestri jooksul?

Jah.

Negatiivne praktika ei lähe kirja. Kirja läheb positiivselt kaitstud praktika ja EAP-d lähevad sellesse semestrisse, kus saadi positiivne sooritus.

Kas TTÜ-ga liitumise järgselt on tasuta kohal õppival tudengil võimalik aineid rohkem võtta kui 180 EAP-d, ilma, et selle eest tasuma peaks? Ja kas mängib selle juures rolli ka see, mitme aastaga jõutakse lõpetamiseni (a.la nominaalajaga või mitte)?

TTÜ- s niisugust piirangut ei ole.

SISSEASTUJAD

Kuidas toimub vastuvõtt 2017. aasta suvel?

Vastuvõtt toimub TTÜ kehtivate õigusaktide alusel. Täiendav info siit:

www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/vastuvott/

https://www.itcollege.ee/sisseastujale/

Millised on sisseastumistingimused TTÜ ja IT Kolledži ühinemisel?

Endistel IT Kolledži õppekavadel on statsionaarses õppes nõueteks laia matemaatika ja eesti keele riigieksamite tulemused. Kaugõppes lisaks ka IT-alaste pädevuste test, mis on suunatud juba valdkonnas töötavatele inimestele.

Täpsed vastuvõtutingimused: https://ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/23265/vastuvotutingimused-3/erialade-tabel/

Olles TTÜ tudeng, kas saan sügisel vahetada õppekava mõneks IT Kolledžis pakutavaks või pean selleks sisse astuma 2017 sisseastumiste ajal?

Jah, kui soov on, saab õppekava vahetada. Vahetamise reeglid on, et õppekavast, kuhu minnakse, peab olema sooritatud vähemalt 30 EAP mahus sinna sobivaid õppeaineid, õppeteenustasu võlgnevusi ei tohi olla, nominaalaega peab õpingute lõpetamiseks jätkuma ja vabanenud kohti peab olema, millele kandideerida.

Kui eelnevalt on bakalaureuseõppes riigifinantseeritav õppekoht kasutatud (õpitud üle poole õppekava nominaalajast), siis kas tulevastele õppekavadele saab bakalaureuseõppesse täiskoormusega õppe kohale kandideerida vaid tasulisele õppekohale?

Jah. Alles pärast seda kui alustamise hetkest on möödunud kolmekordne nominaalaeg, saab uuesti tasuta bakalaureuseõppesse astuda.

Kuidas toimub ennistamine ehk reimmatrikuleerimine?

Vastavalt TTÜ õppekorralduse eeskirjale, st peab olema kogutud vähemalt 30 EAP õppekavasse sobivaid aineid ja nominaalaeg ei tohi olla ületatud.
Vt täpsemalt: https://ttu.ee/tudengile/oppeinfo/oppekorraldus/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid/oppee/

Kas õppetöö toimub TTÜ hoones või IT Kolledžis? Millistel õppekavadel IT Kolledžis ja millistel TTÜ hoones?

Õppetöö toimub TTÜ linnakus, sh IT Kolledži hoones.

Kui pikad on õppepäevad?

Õppepäeva pikkus sõltub sellele päevale planeeritud ainekursustest. Tunniplaani näiteid näib TTÜ õppeinfosüsteemist: ois.ttu.ee, alajaotus: tunniplaanid.

Kui suured saavad olema õppegrupid?

Keskmine õppegrupi suurus on 30 tudengit, samas on õppegrupi suurused sõltuvad ka vastuvõetavate tudengite arvust. Praktikumide grupid võivad olla väiksemad.

 

TÖÖTAJAD / ÕPPEJÕUD