TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Arvutivõrgu kasutamine

Üldsätted

Arvutivõrgu kasutusõiguse saamise kord

Teenindajate kohustused

Teenindajate õigused

Kasutajate õigused

Kasutajate kohustused

Piirangud kasutajatele

Arvutite lülitamine arvutivõrku

Väärkasutuse tagajärjed

 

Üldsätted

1. IT Kolledži arvutivõrgu kasutamisel tuleb juhinduda kolledži tegutsemise eesmärkidest, mis on määratud ITK põhikirja ja õppekorralduse eeskirjadega.

2. Käesolevad reeglid sätestavad arvutivõrgu kasutajate ja teenindajate õigused ning kohustused.

3. Käesolevad reeglid kehtivad kõigis arvutivõrku lülitatud IT Kolledži käsutuses olevates arvutisüsteemides.

4. Üldpõhimõtted:

 • kõigile IT Kolledži liikmetele on avatud võimalus kolledži tegevuse põhikirjaliste eesmärkidega seotud kasutuseks;
 • teistele ei tohi tekitada asjatut tüli;
 • tuleb austada privaatsust.

5. Arvutite, muude arvutivõrgu alamsüsteemide ning ruumide haldajad võivad ülaltoodud põhimõtetest ja seadmete sihtotstarbest lähtuvalt kehtestada täiendavaid reegleid. Need on esmajoones:

 • arvutite, arvutiklasside ja kohtvõrkude kasutamise reeglid,
 • ruumide kasutamise kord,
 • reeglid üksikute arvutivõrgu teenuste kasutamiseks.

6. Kui arvutivõrgu erinevad kasutusviisid satuvad konflikti, mille lahendamisel ei saa lähtuda alamsüsteemide ja ruumide haldajate kehtestatud reeglitest, siis lähtutakse järgnevast eelistuste kahanemise järjekorrast:

 • tunniplaanijärgne õppetöö;
 • muud kolledži tegevusega seotud tööd;
 • muud tegevused, mis ei häiri teiste võrgukasutajate tööd.

7. Arvutivõrgu otses(t)eks teenindaja(te)ks on süsteemiadministraator(id).

8. Teenindajatest ja teistest rektori poolt kinnitatud IT spetsialistidest moodustatakse võrguhalduse ekspertgrupp, mille ülesandeks on arutada läbi võrgu kasutamise jooksvad probleemid ja esitada sellekohased ettepanekud süsteemi arendamiseks ning käesoleva eeskirja muutmiseks.

 üles

 

Arvutivõrgu kasutusõiguse saamise kord

1. Kolledži arvutivõrku lülitatud mitme kasutaja arvutite kasutusõigus antakse:

üliõpilastele;

 • kolledži ja HITSA töötajatele ning õppetööd läbiviivatele isikutele;
 • kolledži külalistele vastava taotluse alusel.

2. Erandkorras võib anda kasutusõigust teistele isikutele, kui esitatakse põhjendatud taotlus organisatsiooni poolt, millega see isik on seotud.

3. Üliõpilaste kasutusõigus kehtib reeglina nende kolledžis õppimise aja jooksul vastavalt õppeteenuse lepingule;

4. Kolledži töötajate kasutusõigus kehtib reeglina nende kolledžis töötamise aja jooksul.

5. Külalistele ja teistele isikutele antakse kindla tähtajaga kasutusõigus, reeglina mitte pikemaks ajaks kui üks aasta.

6. Kasutusõigus on personaalne ja seda pole lubatud ühelt isikult teisele edasi anda. Õppetöö läbiviimiseks antakse erandjuhul kasutusõigust ka rühmiti. See toimub erikokkuleppe alusel.

7. Kasutusõiguse saaja peab andma allkirja, et ta on tutvunud kolledži arvutivõrgu kasutamise reeglitega ja järgib neis kehtestatud nõudeid.

8. Kasutusõiguse saamisel omistatakse taotlejale kasutajanimi. Kasutajale tehakse teatavaks parool, mille abil ta saab alustada esimest seanssi.

 üles

 

Teenindajate kohustused

1. Teenindajad tagavad arvutivõrgu ja arvutisüsteemide normaalse toimimise ja teenuste kättesaadavuse.

2. Kasutajatele tehakse kättesaadavaks arvutisüsteemide ja olulisemate võrguteenuste kasutamise juhised.

3. Teenindajad on kohustatud andma eelteavet kasutajatele olulisematest muudatustest arvutisüsteemides ja -võrkudes. Samuti on teenindajad kohustatud teavitama sündmustest, mis rikuvad kasutajate privaatsust.

4. Teenindajad on kohustatud pidama saladuses andmeid, mis nad on saanud seoses oma töökohustuste täitmisega ja mille kohta neil puudub nende andmete omaniku luba seda edasi anda, v.a. juhud, kui seadus kohustab info teatavaks tegema. Käesolevate reeglite rikkumisi puudutav info kuulub teatavaks tegemisele rikkumisi arutama volitatud isikutele.

5. Teenindajad on kohustatud jälgima oma hoolduses olevate süsteemide töökorras olekut ja turvalisust. Hälvete avastamisel tuleb nendest võimaluse korral kasutajatele teada anda.

 üles

 

Teenindajate õigused

1. Teenindajatel on oma kohustuste täitmiseks õigus ajutiselt piirata arvutisüsteemide ja võrgu kasutamist. Kõigist sellistest piirangutest teavitavad teenindajad kasutajaid. Lisaks muudele kanalitele kasutatakse selleks ka järgmisi:

 • võrgu uudislist
 • kolledži intranet

2. Teenindajatel on õigus kontrollida arvutiklassides viibijate isikuttõendavaid dokumente.

3. Arvutisüsteemi või -võrgu häireolukorra kiireks selgitamiseks on teenindajal õigus kontrollida kasutajate faile. Niimoodi saadav info ei kuulu levitamisele (vt. III p 4).

 üles

 

Kasutajate õigused

1. Kasutusõiguse saanud isikuil on õigus kasutada arvutivõrku selleks kehtestatud ajal.

Kasutajal on õigus saada teenindajatelt infot kõigist muudatustest ja sündmustest süsteemides ja arvutivõrgus, mis oluliselt mõjutavad nende kasutamist või rikuvad kasutaja privaatsust.

2. Arvutivõrgu töö ja teenuste parema korraldamise ettepanekuid võtavad vastu IT süsteemide juht / süsteemiadministraator(id).

3. Kui kasutajal on pretensioone teenindajate suhtes, siis saab ta need esitada kirjalikult õppeosakonda ITK nõukogule läbivaatamiseks.

 üles

 

Kasutajate kohustused

1. Kasutaja on kohustatud kaasa aitama arvutisüsteemide turvalisuse tagamisele. Selleks peab ta:

 • hoidma saladuses kasutusõigusi tagavaid paroole;
 • mitte lubama teistel isikutel kasutada oma kasutajatunnust;
 • tagama, et kõrvalistel isikutel poleks võimalik kirjutada tema kataloogidesse ja failidesse.

2. Kasutajad ei tohi varjata oma pärisnime. Kasutajatunnusega peab süsteemis olema otseselt seotud vähemalt tema ees- ja perekonnanimi, nii et see lisatakse tema saadetud e-kirjadele ja on kättesaadav teistele kasutajatele automaatselt vastatavate päringute kaudu (näiteks finger).

3. Arvutiklassis viibimisel peab kasutajal kaasas olema isikuttõendav Eesti Vabariigis kehtiv pildiga dokument, milleks muude üldkehtivate dokumentide kõrval võib olla ka üliõpilaspilet või ITK pääsukaart. Arvutivõrgu teenindajate nõudmisel peab kasutaja esitama oma dokumendi.

4. Kasutajad on kohustatud järgima teenindajate poolt kehtestatud piiranguid.

 üles

 

Piirangud kasutajatele

1. Keelatud on kasutada teistele isikutele omistatud kasutajatunnuseid.

2. Keelatud on teiste kasutajate segamine nii otseselt kui ka kaudselt (näiteks ressursside tahtliku raiskamise teel).

3. Arvutivõrku ja kasutajatunnust ei tohi kasutada tulu saamise eesmärgil v.a. kolledži põhikirjaliseks tegevuseks. Kolledži arvutite maksuliseks kasutamiseks sõlmitakse eraldi vastav leping.

4. Arvutivõrku ühendatud arvutites on keelatud hoida ja kolledži arvutivõrgus levitada illegaalselt omandatud tarkvara ning üldtunnustatud moraalinõuetega vastuolus olevaid materjale.

5. Keelatud on selline tegevus arvutivõrgu kasutamisel, mis häirib süsteemide kasutust nende haldaja poolt määratud otstarbel või põhjustab häireid arvutivõrgus.

6. Kasutaja peab hoidma oma püsifaile oma kodukataloogis või selle alamkataloogides. Seansi ajal on lubatud failide ajutine hoidmine süsteemi ajutiste failide kataloogis. Failide mujale paigutamiseks tuleb eraldi kokku leppida süsteemi hooldajaga.

7. Keelatud on arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.

8. Keelatud on arvutite omavoliline ühendamine arvutivõrku, nende ümberühendamine, võrguaadresside ja muu konfiguratsiooni muutmine.

9. Keelatud on igasuguse tarkvara omavoliline installeerimine klassi arvutitesse.

 üles

 

Arvutite lülitamine arvutivõrku

1. Kõik IT Kolledži arvutivõrku püsivalt ühendatud arvutid kuuluvad registreerimisele vastavas registris. Registri pidamist korraldab IT süsteemide juht / süsteemiadministraator.

2. Kasutaja isiklikku arvutit on lubatud ühendada IT Kolledži arvutivõrku ainult süsteemiadministraatori volitusel ja kontrolli all.

 üles

 

Väärkasutuse tagajärjed

1. Kahtluse tekkimisel arvutivõrgu ja arvutisüsteemide kasutamise reeglite rikkumise osas võtab vastava süsteemi hooldaja kontakti kasutajaga probleemi selgitamiseks. Süsteemi hooldaja võib peatada kasutusõiguse kuni asjaolude selgitamiseni.

2. Kui osutub, et rikkumine toimus süsteemi(de) mitteküllaldase tundmise tõttu, siis annab süsteemi hooldaja juhtnööre edasise tegevuse jätkamiseks.

3. Tahtlikul või korduval reeglite rikkumisel võidakse kasutajale anda hoiatus, kehtestada täiendavaid kasutusega seotud piiranguid kuni kolledži arvutivõrgu tähtajalise või tähtajatu kasutuskeeluni. Eriti tõsiseid väärkasutusi käsitletakse kui ebaväärikat käitumist, mille korral võib üliõpilase eksmatrikuleerida. Kui väärkasutus põhjustab ITK-le otsest materiaalset kahju, kohustub kasutaja selle täielikult kompenseerima. ITK võib esitada kohtule hagi kahju sissenõudmiseks süüdlas(t)elt.

4. Hoiatusi annab ja täiendavaid kasutuspiiranguid kehtestab IT süsteemide juht / süsteemiadministraator või selleks volitatud isik.

5. IT süsteemide juhil / süsteemiadministraatori(te)l on vältimatu vajaduse korral õigus takistada või piirata süsteemi(de) kasutamist väärkasutuse uurimise ajaks.

6. Reeglite rikkumises kahtlustataval on õigus esitada omapoolne kirjalik selgitus.

7. Reeglite rikkumisi teenindajate poolt arutab IT Kolledži nõukogu, kes teeb ettepaneku meetmete rakendamiseks rektorile.

8. Kasutajad, kes arvutivõrgu kasutamise reeglite rikkumisega kahjustavad kolledži vara või tekitavad lisakulutusi (teenindajate lisatöö aeg, väljakutsed väljaspool põhitöö aega jmt.), hüvitavad tekitatud kahju kolledžile poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel toimub hüvituse sissenõudmine seadusega ettenähtud korras.

üles