TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tehnosuhtlus

Tehnosuhtluse õppekava eesmärgiks on ette valmistada spetsialiste, kes tunnevad tasakaalustatult nii infotehnoloogiat kui ka suhtluses toimivaid protsesse ning suudavad Eesti tehnoloogilist toodet tutvustada kodu- ja välismaisele tarbijale, tuues tehnika progressi tarbijale lähemale ja soodustades selle saavutuste kasutuselevõttu.

Kvalifikatsioon

Õppekaval Tehnosuhtlus omandatakse lisaks IT baasõppele oskused kirjalikuks ja suuliseks eneseväljendamiseks, teadmised disainist, trükitehnoloogiast, turu-uuringutest. Eriala lõpetajad töötavad ametites, kus on vajalik spetsiifilise IT terminoloogia ja -sisu tõlgendamine IT-toodete ja -teenuste kasutajatele. Eriala lõpetaja tööülesanneteks on näiteks toodete kasutusjuhendite, tootekataloogide, tehniliste tekstide kirjutamine ja tõlkimine, veebilehe kasutajaliidese kujundamine.

Erialased teadmised väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajaminevat ettevalmistust. Tehnosuhtluse eriala juures on märksõnadeks lisaks otsesele (laiapõhjalisele) infotehnoloogiale veel kommunikatsioon (eriti aga info “puhverdamine” tehnikainimeste ja tavakasutajate vahel), kasutatavus, standardid ja meedia:

 • erinevate platvormide (nii riistvara, süsteemi- kui rakendustarkvara tasandil) tundmine;
 • erialaste standardite ja seadusandluse hea tundmine;
 • IT-terminoloogia põhjalik tundmine eesti ja inglise keeles;
 • põhiteadmised süsteemihaldusest, andmeturbest ja tarkvaraarenduse protsessidest;
 • teadmised kasutatavusest (usability) IT eri aspektide juures;
 • teadmised kasutajatoetuse toimemehhanismidest;
 • põhiteadmised sotsiaalsest meediast, internetisuhtluse erijoonte tundmine.

Praktilised oskused väljendavad kutsetöös vajatavaid isikuomadusi ning konkreetsete teemade ja töövõtete valdamist:

 • väga hea emakeelne kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus erinevatel suhtlustasanditel;
 • info süstematiseerimise ja agregeerimise ning uute teadmiste omandamise oskus (õpivõime);
 • esinemis- ja veenmisoskus;
 • orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus);
 • inglise keele hea valdamine (sh erialakeel), tõlkimisoskus;
 • dokumenteerimise ja spetsifitseerimise (sh näiteks kliendi probleemi piiritlemise ja selge formuleerimise) oskus;
 • pogrammeerimise baasoskus;
 • projektijuhtimise baasoskus;
 • erinevate võrguteenuste (sh Web 2.0) kasutamise ning ühtseks tervikuks integreerimise oskus.

Üldteadmised väljendavad laiapõhjalist üldist haritust ja silmaringi:

 • teadmised majandusest, turundusest, meediast ning praktilisest psühholoogiast;
 • teadmised IT eri rakendusvaldkondadest (rõhuasetusega mitte “mis”, vaid “kus” ja “kuidas”).

Tutvu lähemalt õppekava ja -ainetega