TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

EITSA stipendium üliõpilasesinduse liikmele

1. Stipendium
1.1 Stipendiumi on võimalik taotleda üliõpilasesinduse tegevuses aktiivselt osaleval üliõpilasesinduse liikmel.
1.2 Stipendiumi suurus on 32 (kolmkümmend kaks) eurot kuus (v.a juuli ja august), mida arvestatakse Üliõpilasesindusele määratud vahenditest.
1.3 Stipendium makstakse 10 kuu eest.

2. Tingimused:
2.1 Üliõpilasesindus koostab ja kinnitab mai kuu jooksul aasta tegevuskava, milles fikseerib tegevused ja vastutavad isikud. Tegevuskava koosneb kolmest perioodist: Mai – September; Oktoober – Jaanuar; Veebruar – Aprill.
2.2 Tegevuskavas käsitletud perioodide möödudes (oktoobris, veebruaris ja mais) vaatab üliõpilasesinduse esimees üle tehtud tööd ja võtab vastu otsuse rektorile ettepaneku tegemiseks aktiivsust ülesnäidanud üliõpilasesinduse liikmetele stipendiumi määramiseks.

3. Otsustamine ja kinnitamine:
3.1 Stipendiumi taotlejate nimed, koos tegevuskavale antud hinnanguga, esitab rektorile hinnangu andmiseks üliõpilasesinduse esimees või tema kohustusi täitev isik hiljemalt aruande perioodile järgneva kuu 10ndaks kuupäevaks.
3.2 Stipendiumi saajad kinnitatakse EITSA juhatuse liikme käskkirjaga.

4. Maksmine:
4.1 Iga tegevuskava perioodi lõpul määratud stipendiumid makstakse välja tagantjärgi stipendiumi saava üliõpilasesinduse liikme isiklikule arveldusarvele hiljemalt perioodi lõpule järgneva kuu 20. kuupäeval. Stipendiumite väljamaksmine võib hilineda, kui üliõpilasesinduse esimees viivitab stipendiumi taotlejate nimekirja esitamisega.
4.2 Juuli ja augusti eest stipendiumi ei maksta.
4.3 Üliõpilasesinduse tegevuses aktiivselt osalevatel tudengitel on õigus stipendiumile või selle säilimisele juhul kui neile on määratud stipendiumikomisjoni otsusega ka õppestipendium.

5. Maksmise lõpetamine:
5.1 Juhul kui üliõpilasesinduse liige ei osale aktiivselt esinduse tegevuses ning tegevuskavas toodud tegevuste ellu viimises, esitab üliõpilasesinduse esimees või tema kohustusi täitev isik rektorile põhjendustega taotluse stipendiumi maksmise lõpetamiseks.
5.2 Juhul kui üliõpilasesinduse esimees ei osale aktiivselt esinduse tegevuses ning tegevuskavas toodud tegevuste ellu viimises, esitavad üliõpilasesinduse liikmed rektorile põhjendustega taotluse stipendiumi maksmise lõpetamiseks.
5.3 Rektoril on õigus ilma üliõpilasesinduse poolse taotluseta lõpetada stipendiumi maksmine üliõpilasesinduse liikmele sh esimehele kui esineb piisavalt asjaolusid, mis tõendavad, et liige ei osale aktiivselt üliõpilasesinduse tegevuses.