TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Erialastipendiumi statuut

Erialastipendiumi statuut Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilastele

1. Erialastipendiumi statuut lähtub Vabariigi Valitsuse määrusest nr. 178 (redaktsiooni jõustumise kuupäev 20.12.2013) ja Haridus- ja Teadusministri käskkirjast nr. 266 19.juuni 2015
2. Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima riigile prioriteetsetes valdkondades ja alates 2016/2017 õppeaastast makstakse erialastipendiumi järgmistele IT Kolledži õppekavade üliõpilastele:

2.1. IT süsteemide arendus (õppekava kood 2957) – kuni 50% täiskoormusega õppivatest tudengitest;
2.2. Infosüsteemide analüüs (õppekava kood 3105) – kuni 50% täiskoormusega õppivatest tudengitest;
2.3. IT süsteemide administreerimine (õppekava kood 2958) – kuni 30% täiskoormusega õppivatest tudengitest;
2.4. Küberturbe tehnoloogiad (õppekava kood 136817) – kuni 50% täiskoormusega õppivatest tudengitest.

3. Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus. Stipendiumid eraldatakse IT Kolledžile Euroopa Regionaalarengu Fondi tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise valdkondades“ vahendite arvelt.
4. Stipendiumi taotlemise eeldused:

4.1. Kandidaat on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
4.2. Kandidaat on immatrikuleeritud IT Kolledžisse punktis 2 nimetatud õppekavadele;
4.3. Kandidaat õpib täiskoormusega õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
4.4. Kandidaat ei viibi akadeemilisel puhkusel;
4.5. Kandidaat vastab muudele stipendiumi konkursis kehtestatud tingimustele.

5. Stipendiumid määratakse kaks korda õppeaastas viieks kuuks (september – jaanuar ja veebruar – juuni) ja stipendium ei pikene automaatselt järgmisele semestrile.
6. Üliõpilasel on õigus taotleda ja saada erialastipendiumiga samaaegselt teisi stipendiume.
7. Erialastipendiumi määramiseks koostab stipendiumiprogrammi koordinaator esitatud taotluste alusel paremusjärjestuse vastavalt konkursitingimustele.
8. Erialastipendiumi määramise otsustab IT Kolledži stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad stipendiumiprogrammi koordinaator, õppeosakonna esindaja ja üliõpilasesinduse liige. Komisjoni otsuse alusel koostatakse rektori käskkiri stipendiumite maksmiseks.
9. Stipendiumi maksab välja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus eelneva kalendrikuu eest. Juhul, kui ilmnevad stipendiumi maksmist välistavad asjaolud (õpingute katkestamine, akadeemiline puhkus vms) siis stipendiumi maksmine katkestatakse käskkirja vormistamise kuust alates (akadeemilise puhkuse korral välja arvates üliõpilastele, kelle õpinguid reguleerib õppekorralduseeskirja punkt 6.1.5).
10. Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt õppekorralduseeskirja punktile 3.1.7

 

Vaata erialastipendiumi konkursikuulutust

Kinnitatud
EIK Nõukogu 17.09.2015 protokolliga 3-27/4-15
Muudatused kinnitatud:
EIK Nõukogu 28.01.2016 protokolliga 3-27/1-16
EIK Nõukogu 20.10.2016 protokolliga 3-27/8-16