TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi statuut

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Statuut sätestab Eesti Infotehnoloogia Kolledži (edaspidi IT Kolledž) tudengitele Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi (edaspidi stipendium) määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.
1.2. Stipendiumi loomise eesmärk on motiveerida IT Kolledži tudengeid osalema:
1.2.1. Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamisel;
1.2.2. kirjutama diplomitööd või üksikjuhtudel  ainetööd/kursusetööd Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal.
1.3. Stipendium makstakse välja Tallinna linna eelarvelistest vahenditest Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele (edaspidi HITSA) antava toetuse arvelt.
1.4. Stipendium määratakse ja makstakse kalendriaastas vähemalt kolmele stipendiaadile.

 

2. STIPENDIUMI KONKURSS

2.1. Stipendiumi konkursi korraldab IT Kolledž.
2.2. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja üldreeglina üks kord aastas.
2.3.Stipendiumile saavad kandideerida osa- või täiskoormusõppe üliõpilased, kes on läbinud esimese õppeaasta õppeained ja kelle kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5 ning kes osalevad Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides    IT-lahenduste väljatöötamises või kes kirjutavad diplomitööd, üksikjuhtudel ainetööd/kursusetööd, Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal.
2.4. Stipendiumile kandideerimiseks esitab IT Kolledži tudeng taotluse IT Kolledži stipendiumikomisjonile. Taotluse tudengile stipendiumi määramiseks võivad stipendiumikomisjonile esitada ka IT Kolledži rektor, prorektor või üliõpilasesindus.

 

3. STIPENDIUMI  MÄÄRAMINE

3.1. Stipendiaadid valib IT Kolledži neljaliikmeline stipendiumikomisjon.
3.2. IT Kolledži stipendiumikomisjoni koosseisu kuulub ka Tallinna Linna esindaja. IT Kolledži stipendiumikomisjoni esimees on IT Kolledži rektor. IT stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest sh. linna esindaja.3.3. IT Kolledži stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud stipendiumitaotlused ning valib konsensuse alusel stipendiumile kandideerivate üliõpilaste (edaspidi kandidaat) seast välja stipendiaadid. Konsensuse mittesaavutamisel lähtutakse linna esindaja seisukohast.
3.4. Stipendiumi määramisel arvestab IT Kolledži stipendiumikomisjon kandidaadi ja tema stipendiumitaotluse vastavust statuudi punktidele 1.2 ja 2.3. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse üliõpilast, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt asub Tallinnas.
3.5. IT Kolledži stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab IT Kolledži rektor käskkirjaga, mille alusel sõlmitakse stipendiaadiga stipendiumileping. Stipendium makstakse stipendiaadile välja kahes osas vastavalt stipendiumilepingus sätestatule.
3.6. Stipendiumikomisjon edastab Tallinna Linnakantseleile aruande stipendiumite määramise ja kasutamise kohta ning stipendiaatide koostatud diplomi-, aine- või kursusetööd ja/või aruanded IT projektides osalemise või IT lahenduste väljatöötamises osalemise ja selle tulemuste kohta ning Linnakantselei nõudmisel stipendiaadiga sõlmitud stipendiumilepingute koopiad.

Vaata  Tallinna linna IT stipendiumi konkursikuulutust

 

Kinnitatud 18.06.2008
muudetud 6.10.2010 stipendiumikoosoleku protokoll 5-1/10-7
muudetud 16.04.2014
muudetud koostöölepinguga 22.02.2016