TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tulemusstipendiumi statuut

Tulemusstipendiumi statuut Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilastele

1. Tulemusstipendiumi statuut lähtub Vabariigi Valitsuse määrusest nr. 178 (redaktsiooni jõustumise kuupäev 20.12.2013).
2. Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada üliõpilasi suurepäraste õpitulemuste saavutamisel õppekava täies mahus täitmisel.
3. Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus. Stipendiumid eraldatakse IT Kolledžile Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse vahel sõlmitud halduslepingu kalendriaastaks sõlmitava tulemuslepinguga.
4. Stipendiumi taotlemise eeldused:

4.1. Kandidaat on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
4.2. Kandidaat on immatrikuleeritud IT Kolledžisse alates 2013/2014 õppeaastast;
4.3. Kandidaat õpib täiskoormusega õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
4.4. Kandidaat ei viibi akadeemilisel puhkusel ja ei õpi osakoormusega õppes, välja arvatud üliõpilased, kelle õpinguid reguleerib õppekorralduseeskirja punkt 6.1.5;
4.5. Kandidaat vastab muudele stipendiumi konkursis kehtestatud tingimustele.

5. Tulemusstipendiumi on õigus taotleda alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist. Tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu.
6. Stipendiumid määratakse kaks korda õppeaastas viieks kuuks (september – jaanuar ja veebruar – juuni) ja stipendium ei pikene automaatselt järgmisele semestrile.
7. Üliõpilasel on õigus taotleda ja saada tulemusstipendiumiga samaaegselt teisi stipendiume.
8. Tulemusstipendiumi määramiseks koostab stipendiumiprogrammi koordinaator esitatud taotluste alusel paremusjärjestuse vastavalt konkursitingimustele.
9. Tulemusstipendiumi määramise otsustab IT Kolledži stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad stipendiumiprogrammi koordinaator, õppeosakonna esindaja ja üliõpilasesinduse liige. Komisjoni otsuse alusel koostatakse rektori käskkiri stipendiumite maksmiseks.
10. Stipendiumi maksab välja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Juhul, kui ilmnevad stipendiumi maksmist välistavad asjaolud (õpingute katkestamine, akadeemiline puhkus vms) siis stipendiumi maksmine katkestatakse käskkirja vormistamise kuule järgnevast kuust alates (akadeemilise puhkuse korral välja arvatud üliõpilastele, kelle õpinguid reguleerib õppekorralduseeskirja punkt 6.1.5).
11. Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt õppekorralduseeskirja punktile 3.1.7.

Kinnitatud
EIK Nõukogu 17.09.2015 protokolliga 3-27/4-15