TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Eetikakoodeks

Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilase eetikakoodeks

Eetikakoodeksiga on määratletud head tavad, millistest Eesti Infotehnoloogia Kolledži (edaspidi Kolledži) üliõpilased ja eksternid käitumisotsuste langetamisel oma õpingute vältel lähtuvad.

Eetikakoodeksi kohaselt Kolledži õppur:

 1. Hoiab kõrgel Kolledži mainet ning väldib tegevust, mis võiks seda ükskõik millisel viisil kahjustada;
 2. Täiendab igakülgselt oma teadmisi ja omandab oskusi teadmiste rakendamiseks;
 3. Järgib akadeemilisi tavasid:
  a) Väldib loomevargust, teavitab õppejõudu talle teadaolevast loomevarguse juhtumist/kahtlusest;
  b) Ei kasuta õpitulemuste hindamise ajal abimaterjale, mida õppejõud pole selgesõnaliselt lubanud kasutada;
  c) Ei esita kellegi teise tööd oma nime all või iseenda tööd uuesti, kui selle eest on ainepunkte juba saadud;
  d) Ei osale teise õppuri eest õpitulemuste hindamisel;
  e) Ei esita teadlikult tegelikkusele mittevastavaid andmeid (valeandmeid) oma esitatavates töödes ja dokumentides;
 4. Väldib oma erialaste oskuste sellist kasutamist, mis võiks kahjustada teiste isikute või organisatsioonide huve, tööprotsessi või töötulemusi;
 5. On aus ja abivalmis kaasõppurite ning Kolledži töötajate suhtes;
 6. Suhtub säästvalt ja kaitsvalt Kolledži varasse, järgib Kolledži hoones ja selle ümbruses kooli poolt kehtestatud käitumisreegleid;
 7. Väldib olukordi, kus ta oma aktiivse või passiivse tegevusega häiriks või takistaks õppetöö läbiviimist, sh

  a) ei hiline õppetööle mõjuva põhjuseta;
  b) ei kasuta mobiiltelefonide kommunikatsioonifunktsioone auditoorse õppetöö ajal või muul ajal, kui see võib häirida teisi;

 8. Suhtub lugupidavalt ja võrdselt kaaskodanikesse sõltumata nende rassist, rahvusest, usust, soost, vanusest, kehalistest ning vaimsetest võimetest.

 

 

Kinnitatud EIK Nõukogus  27.02.2013

Muudatused kinnitatud  15.11.2013 nr 3C-1/13-6