Eetikakoodeks

Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilase eetikakoodeks

Eetikakoodeksiga on määratletud head tavad, millistest Eesti Infotehnoloogia Kolledži (edaspidi Kolledži) üliõpilased ja eksternid käitumisotsuste langetamisel oma õpingute vältel lähtuvad.

Eetikakoodeksi kohaselt Kolledži õppur:

 1. Hoiab kõrgel Kolledži mainet ning väldib tegevust, mis võiks seda ükskõik millisel viisil kahjustada;
 2. Täiendab igakülgselt oma teadmisi ja omandab oskusi teadmiste rakendamiseks;
 3. Järgib akadeemilisi tavasid:
  a) Väldib loomevargust, teavitab õppejõudu talle teadaolevast loomevarguse juhtumist/kahtlusest;
  b) Ei kasuta õpitulemuste hindamise ajal abimaterjale, mida õppejõud pole selgesõnaliselt lubanud kasutada;
  c) Ei esita kellegi teise tööd oma nime all või iseenda tööd uuesti, kui selle eest on ainepunkte juba saadud;
  d) Ei osale teise õppuri eest õpitulemuste hindamisel;
  e) Ei esita teadlikult tegelikkusele mittevastavaid andmeid (valeandmeid) oma esitatavates töödes ja dokumentides;
 4. Väldib oma erialaste oskuste sellist kasutamist, mis võiks kahjustada teiste isikute või organisatsioonide huve, tööprotsessi või töötulemusi;
 5. On aus ja abivalmis kaasõppurite ning Kolledži töötajate suhtes;
 6. Suhtub säästvalt ja kaitsvalt Kolledži varasse, järgib Kolledži hoones ja selle ümbruses kooli poolt kehtestatud käitumisreegleid;
 7. Väldib olukordi, kus ta oma aktiivse või passiivse tegevusega häiriks või takistaks õppetöö läbiviimist, sh

  a) ei hiline õppetööle mõjuva põhjuseta;
  b) ei kasuta mobiiltelefonide kommunikatsioonifunktsioone auditoorse õppetöö ajal või muul ajal, kui see võib häirida teisi;

 8. Suhtub lugupidavalt ja võrdselt kaaskodanikesse sõltumata nende rassist, rahvusest, usust, soost, vanusest, kehalistest ning vaimsetest võimetest.

 

 

Kinnitatud EIK Nõukogus  27.02.2013

Muudatused kinnitatud  15.11.2013 nr 3C-1/13-6