TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

VÕTA kord

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE KORD (kuni 31.07.2017) Uus VÕTA info on leitav TTÜ kodulehelt.

I. Üldsätted

 1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustes ja korras (edaspidi: kord) sätestatakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks (edaspidi: VÕTA) esitatavate taotluste (edaspidi: taotlus) läbivaatamise, hindamise ja arvestamise ning tasu maksmise tingimused ja kord Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (edaspidi: IT Kolledž). Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist rakendatakse tasemeõppes õppekava täitmisel.
 2. IT Kolledž võib arvestada teistes kõrgkoolides ning muudes õppe- ja koolitusasutustes läbitud tasemeõpet ja täiendusõpet ning töökogemuse, igapäevase tegevuse ja vaba aja raames toimunud õppimist õppekava täitmise osana, välja arvatud järgmiste õppeainete puhul:
 • Matemaatika tasanduskursus (I018);
  Inglise keele grammatika (I012);
 • Ettevõttepraktika II ( I410; I416; I415; I417);
 • Ettevõttepraktika (I418; I419; I420);
 • Diplomitöö (I501);
 • Informaatika eelkursus (I253)
 1. Kui taotletakse teise õppekava läbimist tõendava diplomiga koos väljastatud akadeemilisele õiendile kantud  õppeainete arvestamist vabaainetena, saab seda teha õppekavas ettenähtud valikainete mahus.
 2. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks/hindamiseks moodustatakse IT Kolledžis rektori käskkirjaga varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise komisjon (edaspidi VÕTA komisjon). Komisjoni regulaaristungid toimuvad enne punase joone päeva. Vajadusel kutsub komisjoni esimees kokku komisjoni erakorralise istungi. Komisjoni esimehel on õigus tulenevalt laekunud taotlustest kaasata hindamisse eksperte. VÕTA komisjon on pädev otsuseid langetama kui kohal on vähemalt pooled komisjoni liikmetest.
 3. VÕTA komisjoni õigused:
  a. varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine individuaalselt üliõpilase või üliõpilaskandidaadi taotlusest ja lisatud dokumentidest lähtuvalt;
  b. õppeainete „Ettevõttepraktika II“ ja „Ettevõttepraktika“ lihtmenetluse käigus sooritamise lubamine töökogemusest lähtuvalt;
  c. arvutiteaduste õppesuuna õppekavade võrdluste teostamine.
 4. VÕTA protsessi kvaliteet tagatakse IT Kolledži üldise õppekvaliteedi tagamise raames, sh pöörates tähelepanu järgmisele:
  a. VÕTA põhimõtted, hindamiskriteeriumid ja protseduurid on avalikud ja üheselt mõistetavad;
  b. VÕTA protsess vaadatakse üle üks kord aastas ja kaasajastatakse vajadusel;
  c. kõigile taotlejatele pakutakse vajadusel nõustamist;
  d. VÕTA hindajad on saanud vastava ettevalmistuse ja täiendavad ennast regulaarselt.

üles

II Taotlus

 1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab ÕIS-is hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne punase joone päeva vormikohase taotluse koos vajalike lisadega.).
 2. Taotluste koostamisega seotud küsimustes nõustab taotlejat õppekonsultant. Õppekava- ja/või erialaspetsiifilistes VÕTA küsimustes on taotlejal õigus pöörduda nõustamise saamiseks vastava aine õppejõu, õppekavajuhi või VÕTA komisjoni liikme poole. Kui taotletakse praktika sooritamist lihtmenetluse korras nõustab taotlejat praktikaspetsialist.
 3. Taotleja lisab taotlusele oma pädevusi tõendavad materjalid (õpimapi), milleks võivad olla varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid:a. tunnistus, väljavõte õpisooritustest, akadeemiline õiend, õpingute sisu kirjeldav dokument, töökogemuse olemasolu ja selle olemust kirjeldav dokument;
  b. tehtud tööde näidised;
  c. kolmandate osapoolte tagasiside jms.
 1. Töökogemuse ja iseseisvalt õpitu arvestamise taotlemisel tuleb lisaks muudele tõendusmaterjalidele esitada järgmistele kriteeriumidele vastav kogemusest õpitu analüüs:
  a. kirjeldatud kogemus sobib taotletava ainega;
  b. kirjeldatud on õpiväljundi aspektist olulisi tööülesandeid;
  c. on analüüsitud taotletava aine seisukohalt asjakohaseid pädevusi;
  d. on kajastatud kogemusest õpitut;
  e. taotleja on analüüsinud oma tõendatavate pädevuste põhise tegevuse õnnestumisi ja nõrgemaid sooritusi ning esitanud olulisema, mida ta nendest olukordadest õppis;
  f. analüüsis on selgelt ja üheselt mõistetavalt väljendatud arusaam kogemusest õpitu ning selle mooduli õpiväljunditega seotuse osas.
 2. Praktika lihtmenetluse korras läbimise taotlemisel esitab taotleja:
  a. õppuri vormikohase taotluse VÕTA komisjonile;
  b. tööandja tõendi, mis kinnitab isiku erialast tööstaaži ja tööüleandeid;
  c. motivatsioonikirja;
  d. soovi korral lisada sertifikaadid vm erialast pädevust tõendavad dokumendid.
 3. Taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ning täielikkuse eest.
 4. Varasemate õpingute arvestamist ei ole vaja taotleda, kui:
  a. üliõpilane soovib üle kanda külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis läbitud ja vastavalt külalisõppurite protsessile kooskõlastatud õppeaineid;
  b. üliõpilane taotleb varem IT Kolledžis sooritatud õppeainete arvestamist.

üles

III Hindamine, õppeinfosüsteemi sisestamine

 1. Varasemate õpingute/omandatud pädevuste vastavust õppeaine(te) väljunditele hindab VÕTA komisjon. Komisjonil on õigus pöörduda täiendava hinnangu saamiseks vastava aine õppejõu poole ja/või küsida hinnangut vastava valdkonna ekspertidelt.
 2. VÕTA komisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsused taotluse rahuldamise või tagasilükkamise osas ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast. Komisjonil on õigus küsida taotlejalt täiendavaid pädevuste omandatust tõendavaid dokumente (ÕISis läbi jaotuse „Komisjoni kommentaarid“). Nimetatud juhul võib komisjon pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni üks kuu alates lisanõudeks olnud tingimuse täitmisest.
 3. Varasemaid õpinguid/omandatud pädevusi hinnatakse terviklikult, sõltumata tulemuse saavutamise viisist. Põhjendatud juhtudel võib hindamisel arvesse võtta õppimise aega. Hindamisel arvestatakse taotleja omandatud pädevuste vastavust õppeaine(te) või mooduli(te), mille arvestamist taotletakse, õpiväljunditele. Mitteoluline erinevus varasemate õpingute mahus ja õpitu sisus, samuti erinevus hindamise vormis ei ole aluseks, et jätta õppeaine(d) või moodul(id) arvestamata. Pädevuste vastavuse hindamisel lähtutakse õppeaine(te) või mooduli(te), mille arvestamist taotletakse, õpiväljundite hindamise kriteeriumidest.
 4. Varasemate õpingute hindamine tugineb tõendusmaterjalidele, mis sisalduvad taotleja poolt esitatavas õpimapis ja võivad olla esmased (reaalselt taotleja poolt valmis tehtu, nt kirjutatud programm, koostatud juhend, kirjutatud artikkel jmt), teisesed (diplomid, tunnistused, kursuste/õppeainete programmid, kolmanda osapoole hinnangud, ametikirjeldus jmt)  ja/või narratiivsed (taotleja kirjutatud eneseanalüüs kogemustest õpitu ja selle seoste kohta taotletava aine õpiväljunditega). Õpimapp peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
  a. õpimapi sisu on taotletava(te) aine(te) või mooduli(te) õpiväljundite aspektist asjakohane;
  b. õpimapp: 1) näitab toimunud õppimise sügavust ja ulatust 2) väljendab taotleja arengut 3) on vormistatud korrektselt 4) on piisava mahuga tõendamaks taotleva(te) aine(te) või mooduli(te) õpiväljunditele vastavate pädevuste olemasolu.
 5. Varasemate õpingute hindamisel kasutatakse erinevaid hindamismeetodeid – lisaks õpimapile, mis võib, igast konkreetsest taotlusest lähtuvalt olla väga erineva mahu ja sisuga, vestlust (eeskätt töökogemuse ja iseõpitu hindamisel), demonstratsiooni, vaatlust jmt. Tavaõppega sama eksami või arvestuse sooritamine ei ole aktsepteeritav hindamismeetod. Põhjendatud juhtudel võib rakendada tasemetesti.
 6. Varasemate õpingute tunnustamise käigus ei muudeta juba toimunud hindamise tulemust. Kui varasemate õpingute käigus ei ole õpiväljundite saavutamist hinnatud, rakendatakse mitteeristavat hindamist. Samuti rakendatakse mitteeristavat hindamist juhul, kui hindamine on toimunud mittevõrreldavas hindamissüsteemis.
 7. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise aluseks ei saa olla varem VÕTA korras arvestatu.
 8. VÕTA komisjoni otsus sisaldab arvestatavate õppeainete koodi, mahtu ja tulemusi. Samuti on nimetatud aine(d) või moodul(id), mille osas on taotlus tagasi lükatud. Sõltumata otsuse sisust, sisaldab komisjoni otsus selle põhjendusi ja vajadusel soovitusi taotlejale edasisteks õpinguteks. Komisjoni otsus on taotlejale nähtav ÕIS-is iga taotletud komplekti kohta eraldi. Immatrikuleerimise semestril edastatakse otsus taotlejale e-kirjaga.
 9. VÕTA komisjoni otsused protokollitakse ja õppekava täitmiseks arvestatud õppeained kantakse õppesooritustesse otsuse tegemise semestri jooksul

üles

IV Tasu taotluse läbivaatamise eest

 1. Taotluse läbivaatamine ja tunnustamisotsuse tegemine on tasuline.
 2. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotlemisel tasutakse rektori käskkirjaga kehtestatud teenuse tasumäära alusel, mis koosneb menetlustasust ja ainepunkti tasust  IT Kolledži õppekava täitmisel arvestatava(te) õppeaine(te) eest.
 3. Taotleja tasub taotluse menetlustasu ja ainepunktide arvestamise tasu enne VÕTA komisjoni istungit. VÕTA komisjoni poolt mittearvestatud ainepunktide eest tasutud summa jääb ettemaksuks, selle vajaduse puudumisel tagastatakse tudengile .
 4. Varasemate õpingute ja/või töökogemuse arvestamise teel õppekava täitvate õppeainete eest õppeteenustasu ei võeta. Lihtmenetlusega praktika läbimisel tasuvad riigieelarvevälised ja omafinantseeritaval õppekohal õppivad tudengid ainepunktide eest aine deklareerimise semestril vastavalt käskkirjaga sätestatud ainepunkti maksumusele.

V Rakendussätted

 1. VÕTA komisjoni otsuse vaidlustamiseks tuleb esitab apellatsioon IT Kolledži rektorile ühe nädala jooksul alates vaidlustatava otsuse edastamisest  (ÕKE p. 3.2.9).

üles

 

Kinnitatud IT Kolledži Nõukogus
1. jaanuar 2008
28. jaanuar 2014
06. oktoober 2016